Efter fem års turer i svenska domstolar ska en rumänsk man skickas till hemlandet för att avtjäna ett fängelsestraff. Beslutet har fattats av Högsta domstolen mot bakgrund av att den rumänska kriminalvården lämnat garantier om hur och var mannen sitta av de fem år av frihetsberövande som han dömts till .

Enligt Dagens Juridik utfärdades en arresteringsorder redan 2015 av en distriktsdomstol i Rumänien gällande en man som där dömts till ett femårigt fängelsestraff. Enligt arresteringsordern skulle mannen överlämnas från Sverige till Rumänien för att avtjäna sitt fängelsestraff. Nu, fem år senare, kan överlämnandet slutligen ske.

Mannen greps i Sverige 2016 men försattes omgående på fri fot av Solna tingsrätt, som beslutade att avslå Rumäniens begäran om överlämnande. Tingsrätten ansåg att mannen i hemlandet riskerade utsättas för en behandling i strid mot Artikel 3 i Europakonventionen.

Artikel 3 handlar om förbud mot tortyr och lyder i sin helhet: ”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. Tingsrätten likställde med andra ord fängelser i EU-landet Rumänien med tortyr.

Mannen kunde röra sig fritt i Sverige

Åklagaren överklagade tingsrättens beslut till hovrätten som gjorde en liknande bedömning och avslog överklagandet. Därmed kunde mannen röra sig fritt i Sverige.

Men åklagaren gav inte upp. Under sommaren 2019 inhämtades ny information från rumänska myndigheter och mannen anhölls än en gång. Denna gång var det Uppsala tingsrätt som valde att släppa mannen fri. Detta då man inte ansåg det föreligga någon flyktfara.

Åklagare begärde återigen prövning av frågan om överlämnande till Rumänien och hänvisade denna gång till ett yttrande från ˮHead of the Prison Safety and Regime Departementˮ.

Där lämnades detaljerade uppgifter gällande förhållandena på de fängelser mannen skulle avtjäna sitt straff på. Det försäkrades bland annat att han under hela sin vistelse kommer att ha ”ett minsta personligt utrymme om tre kvadratmeter, inklusive säng och övriga möbler, men exklusive toalett”.

Garantierna till trots avslog tingsrätten åklagarens begäran om överlämnande. Hovrätten i sin tur avslog åklagarens överklagande. Slutligen beslutade Högsta domstolen att pröva frågan om överlämning, sedan riksåklagaren överklagat dit, och nu görs en annan bedömning.

Överlämnas till rumänska myndigheter

Högsta domstolen kom fram till att det, mot bakgrund av ”det grundläggande synsättet om ömsesidigt förtroende mellan EU:s medlemsstater”, saknas skäl att ifrågasätta Rumäniens garantier om hur mannen kommer behandlas. Därför finns heller inte längre något hinder för att överlämna mannen till de rumänska myndigheterna.

Mannen ska nu alltså, efter många turer, överlämnas till rumänska myndigheter för att avtjäna sitt fängelsestraff i hemlandet.