sd-presskonferens-2020-08-13
Inrikes

SD höll invandringspolitisk presskonferens: ”Migrationskommittén har misslyckats kapitalt”

Publicerad 8/13/2020
Annons

På torsdagen höll Sverigedemokraterna presskonferens med anledning av det sammanbrott som den parlamentariska migrationskommitténs arbete utmynnade i vars sista möte hölls i fredags.

Partiet presenterade sitt särskilda yttrande till migrationskommittén som utgör ett komplett alternativ till de beslut som fattats och inte fattats av de kvarvarande partierna i kommittén utifrån ramen för vad som skulle diskuteras.

Gamla liberala utlänningslagen kan träda i kraft igen

En del av frågeställningarna har rört vad som skall gälla efter att den tillfälligt åtstramade asyllagstiftning som infördes efter kaoset i mottagandet 2015 löper ut nästa år. Utan överenskommelse träder den gamla liberalare utlänningslagen åter i kraft med en återgång till den tidigare situationen med massinvandring som resultat.

Det är något som de flesta partier sagt sig inte vilja men det ser nu ändå ut att bli så, något som de mest invandringsextremistiska partierna, V, MP och C, förklarat sig nöjda med. De har använt sin tid i kommittén för att försöka realisera detta genom att skapa splittring kring de förslag som pekat i en annan mer restriktiv och ansvarstagande riktning.

”Migrationskommittén har misslyckats kapitalt”

Jimmie Åkesson slog på presskongerensen fast att migrationskommittén helt har misslyckats med det den haft i uppdrag att göra och utmynnat i något som inte är i linje med den migrationspolitiska folkviljan.

– Migrationskommitténs arbete har misslyckats kapitalt. Förslaget som man har presenterat ligger inte linje med vad svenska folket vill ha och kan inte utgöra en långsiktigt hållbar politik.

LÄS MER: Migrationskommitténs arbete slutade i fiasko

Spiral av våld och brottslighet

Åkesson konstaterade vidare att Sverige beviljat alldeles för många uppehållstillstånd och att massinvandringen resulterat i en allt grövre och bredare spiral av våld och brottslighet.

– Sverige har förändrats i grunden och fortsätter förändras i grunden, sa Jimmie Åkesson.

Avskaffade permanenta uppehållstillstånd och fler utvisningar

Konkret vill Sverigedemokraterna i princip helt avskaffa permanenta uppehållstillstånd och ersätta dem med tillfälliga, skärpa kraven på egen försörjning och skapa incitament för återvandring

Partiet vill också se till att de utvisningsbeslut som fattas verkställs, vilket idag är mer undantag än regel. Att kriminella utlänningar döms till utvisning är något som har halverats jämfört med tidigare, i kontrast till de signaler som skickats ut om att strafflagstiftningen skärpts som ett sätt att möta den eskalerande och invandrardominerade grova gänglriminaliteten.

Massinvandringen har fortsatt efter 2015

Att Sverige trots desinformation från regeringen om motsatsen fortsätter att ta emot rekordmånga migranter, runt 100 tusen varje år, förklarade SD på presskonferensen är väsentligt mer än vad Sverige har resurser att hantera.

De förändringar som behöver komma på plats gäller inte bara lagstiftningen kring asyl och anhöriginvandring, förklarade Åkesson. Det handlar också om andra tilldragningsfaktorer i form av bidrag, offentligfinansierade trygghetssystem och annat som gör det extra attraktivt för migranterna att ta sig hela vägen upp genom Europa för att slå sig ned i just Sverige.

Åkesson förklarade att han och hans parti är beredda att utmana internationella konventioner i den utsträckning detta kan komma att visa sig nödvändigt för att få ordning på invandringen till Sverige.

Debattartikel i DN

I en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Här är SD:s alternativ för svensk migrationspolitik” signerad Jimme Åkesson och partiets ledamot i migrationskommittén, Jonas Andersson, redogör partiet mer utförligt för hur man vill att invandringen till Sverige ska se ut i framtiden och hur man ska nå dit.

Artikelförfattarna beskriver de övriga partiernas förslag i kommittén som ”urvattnade och tandlösa” och slutprodukten som ”en halvmesyr” där det inte råder enighet om en enda fråga, inte ens mellan regeringspartierna.

Bakgrund till förslagen

Man tecknar som bakgrund till sitt yttrande till migrationskommittén ett Sverige där befolkningen har ökat med nära en miljon människor, nästan helt till följd av invandring ”från länder som är historiskt, kulturellt och värderingsmässigt avlägsna från Sverige”, och hur detta lett till enorma påfrestningar för samhället, bostadsmarknaden och välfärden.

Siutationen idag är att många invandrare hamnat i så kallade utanförskaps­områden, som enligt SD mer rätteligen bör kallas ”etniska enklaver”, där man lever isolerade från det svenska samhållet och utsikterna för assimileing är ytterst begränsade.

”Migrationen förändrar Sverige i grunden och utgör vår tids ödesfråga” konstaterar Åkesson och Andersson.

Man beskriver hur kostnaderna för försörjningsstöd skenar och därav uppkomna kommunala budgetunderskott måste finansieras med höjda skatter och nedskärningar i välfärden. Påstående från andra partier om att invandringen skulle utgöra en ekonomisk vinst för Sverige vederläggs med fakta om att självförsörjningsgraden bland de asylrelaterade invandrarna och deras  skattekraft är mycket låg, detta samtidigt som gruppen belastar sociala skyddsnät och skattefinansierad välfärd i mycket stor utsträckning.

Det har enligt artikelförfattarna resulterat i att standarden på de välfärdssystem som byggts upp av tidigare generationer svenskar nu kontinuerligt försämras. Pensionssystemet håller på att gå samma väg när stora invandragrupper ska ta ut pension som inte har betalat in några pengar till systemet.

Inte bara ekonomi

Åkesson och Andersson påtalar också att invandringens kostnader handar om mycket mer än de mångmiljardbelopp i pengar den kostar varje år. Lika allvarligt är det att otryggheten ökar och känslan av gemenskap och sammanhållning i samhället minskar, att skolresultaten sjunker, att klyftor på arbetsmarknaden ökar och att tilltron till demokratin undergrävs. I de så kallade utanförskaps­områdenas no go-zoner styr kriminella gäng och där odlas en syn på svenkar och det svenska samhället som kännetecknas av ringaktning och förakt.

Hårdast drabbas enligt SD i första hand de skötsamma invandrare som bor i dessa områden men som inte har resurser att flytta därifrån. De ”får betala priset för politikens flathet” skriver artikelförfattarna.

Problemen kryper allt närmare den svenska medelklassen

Men i takt med Sveriges demografiska förvandling där en hela tiden växande andel av befolkningen utgörs av migranter tränger problemen också allt närmare den svenska medelklassen som tills nyligen kunnat bosätta sig på avstånd från invandrarna. ”Situationen påverkar allt fler, och det blir allt svårare att blunda och titta åt andra hållet” konstaterar Åkesson och Andersson.

Att det ser ut på det sättet menar artikelförfattarna kan tillskrivas en ansvarslös migrationspolitik som förts av regeringar av skiftande färg sedan decennier tillbaka i kombination med en naiv uppfattning om att volymer, det vill säga hur många migranter man släpper in inte spelar någon roll. I realiteten har dock detta stor betydelse många fler har tagits emot kommit än vad det i Sverige finns kapacitet att integrera.

Åkesson och Andersson slår fast att den genomgripande demografiska förvandling som skett i Sverige inte har varit något oundvikligt eller ödesbestämt, utan är en medveten politik som konsekvent och medvetet drivits av de övriga partiernas politiker.

Glapp mellan medborgare och beslutsfattare

Artikelförfattarna pekar också på det stora glappet mellan medborgarna och de politiska beslutsfattarna, där massinvandringen fortsätter på samma höga nivå trots att tio gånger fler svenskar vill att migrationen ska minska jämfört med de som anser att den bör öka. Som ett exempel på den ohållbara politiken nämner SD att nästa år enbart antalet asylsökande kommer att motsvara invånarantalet i Kiruna eller Ystad och räknas anhörig­invandrarna in handlar det om mångdubbelt fler.

”Nu krävs politiskt ansvar och ryggrad för att ta de svåra och obekväma beslut som är nödvändiga”, konstaterar Åkesson och Andersson.

Enligt partiet har Sverige hannat i en migrationspolitisk återvändsgränd. Man pekar ut en riktning bort från den godhetssignalerande och verklighetsfrånvända ”snällism” som genomsyrat invandringspolitiken. Den menar man behöver ersättas med förnuft och ansvarstagande.

En restriktiv och ordnad invandring på miniminivå

Ugångspunkten för Sverigedemokraternas alternativa förslag till migrationskommittén är att ”invandringen till Sverige måste vara restriktiv, ordnad, villkoras av individuellt ekonomiskt ansvar och i övrigt ligga på den absoluta miniminivå som konventionsåtaganden och EU-rätt medger”.

Helst vill partiet se ett nettominus för den asylrelaterade invandringen, där fler migranter återvänder till sina hemländer, än vad som släpps in i Sverige. I Sverige tros numera många tiotusentals migranter uppehålla sig illegalt. Det rör sig om personer som aldrig gett sig till känna men ännu fler som befunnit sig i asylsystemet fått avslag men i stället för att lämna landet gått under jorden.

Dessa personer vill SD nu att det tas krafttag för att hitta och utvisa ur landet med tvångsmedel. Men även personer som formellt har tillstånd att vistas här men som saknar det partiet kallar ”tillhörighet till det svenska samhället” bör med med både morot och piska som incitament på olika sätt påverkas för att förmås återvända till sina hemländer.

Tilldragningsfaktorer gör Sverige attraktivt för migranter

Åkesson och Andersson understryker att invandringen styrs av en rad tilldragningsfaktorer som gör ett land attraktivt att slå sig ned i och att det i skenet av att Sverige lockar med många och starka sådana faktorer inte räcker att göra förändringar i migrationslagstiftningen för att minska attraktionskraften så mycket som behövs. Det krävs en ny politik också på andra områden för att uppnå önskad effekt.

Artikelförfattarna listar fem centrala förändringar som behöver komma på plats för att invandringen till Sverige ska bli hanterbar. Partiet menar att dessa bör gå att realisera inom ramen för rättsligt bindande internationell rätt men säger sig samtidigt vara berett att utmana internationella konventioner om så krävs.

Fem centrala förslag

  1. Begränsa rätten att söka asyl till första asylland. Asylsökanden som passerat via ett säkert EU-land ska som huvudregel avvisas vid gränsen. Det ska åläggas den sökande att styrka sina skyddsskäl.
  2. Begränsa anhöriginvandringen till EU-rättens miniminivå, och skärp försörjningskraven. Anhöriginvandring ska inte vara möjlig för alternativt skyddsbehövande, och strängare försörjningskrav ska införas för samtliga kategorier.
  3. Avskaffa permanenta uppehållstillstånd. Anpassa uppehållstillståndens tid till lägsta tillåtna enligt EU-rätten. Kraven för att få svenskt medborgarskap genom naturalisation ska skärpas.
  4. Begränsa rätten till välfärd för icke-medborgare. Rätten till ekonomiskt bistånd och välfärdstjänster ska kraftigt begränsas för icke-medborgare och alltid förenas med motprestation eller kvalificering genom arbete.
  5. Uppmuntra återvandring och verkställ fler utvisningsbeslut. Utvisningsbeslut ska alltid förenas med frihetsberövande, grovt kriminella ska utvisas även om det finns verkställighetshinder. Omfattande satsningar på inre utlänningskontroll och skärpta gränskontroller ska införas.

Förslagen uppges vara utformade så att de kan utgöra direkt tillämpbara alternativ till vad som föreslås i migrationskommitténs betänkande och för att ge en mer nyanserad bild av de internationella regelverken än den som framförs av andra partier som menar att SD:s politik är ogenomförbar på grund av internationella åtaganden.

Underlag för framtida konservativ regering

Åkesson och Andersson avslutar debattartikeln med att klargöra att Sverigedemokraterna kommer att driva sina alternativa förslag under den remissrunda som mingrationskommitténs betänkande nu ska ut på. Man hoppas samtidigt att andra partier ska ansluta sig till SD:s alternativa förslag och att slutresultatet ska utgöra stommen i migrationspolitiken för en kommande konservativ regering som SD vill se med M och KD som regeringspartner.

Sverigedemokraternas särskilda yttrande, kallat ”En bättre framtid för Sverige”, kan i pdf-format laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

authorimage

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
630Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons