Efter påtryckningar från Sverigedemokraterna beslöt den rödgröna regeringen nyligen att gå partiet och det allmänna rättsmedvetandet till mötes. Detta i frågan om de straffrabatter som rutinmässigt ges till grovt gängkriminella på grund av deras låga ålder och som av många uppfattas som stötande och brottsuppmuntrande. Lagförslaget väntas vinna majoritet i riksdagen men kan enligt utredaren bli verkningslöst till följd av en annan regel som en ung åtalad i stället kan åberopa.

Den nya grova och invandrardominerade gängkriminaliteten i de så kallade utsatta områdena har en väsentligt lägre åldersprofil än vad som traditionellt varit fallet i Sverige. Lagstiftningen har släpat efter och inte uppdaterats i takt med att Sveriges demografiska profil förändrats.

Detta har lett till att mycket grova brottslingar har kunnat komma undan med mycket lindriga straff för sina handlingar. Problemet har under lång tid påtalats av Sverigedemokraterna men tills nyligen för döva öron hos övriga partier.

De senaste åren har den grova gängkriminaliteten med unga invandrade förövare emellertid ökat så drastiskt att också andra partier insett att något måste göras på påföljdsområdet för att stävja utvecklingen. Ett lagförslag från regeringen om slopade straffrabatter för unga brottslingar kalkerat på tidigare förslag från Sverigedemokraterna väntas inom kort föreläggas riksdagen och gå igenom.

Enligt förslaget, som tagits fram särskilt med fokus på den grova gängkriminaliteten i utanförskapsområdena, ska en 15-årig grov brottsling inte längre kunna påräkna att bara dömas till en femtedel i strafftid jämfört med en vuxen och en 18-åring inte få sin strafftid kortad till hälften på grund av sin ålder.

Nu varnar emellertid regeringens utredare, lagman och blivande riksåklagare Petra Lundh, för att lagändringen kan komma att bli verkningslös. Detta beroende på att man glömt bort en annan lagregel som en ung grov brottsling kan åberopa i stället, även om de formella straffrabatterna försvinner.

– Det finns en bestämmelse som tar sikte på bristande utveckling eller bristande omdömesförmåga. Den används inte i dag när det gäller ungdomar eftersom där finns det en generell reduktion, säger Lundh i en kommentar till Sveriges Radio.

Hon menar att regeln innebär att domstolen kommer att tvingas ta hänsyn till att handlandet har haft samband med bristande omdöme och bristande utveckling till följd av låg ålder och omognad. Detta riskerar leda till att unga grovt kriminella även i fortsättningen får kraftigt rabatterade påföljder.