En asylsökare från Gaza dömdes till utvisning. Mannen stannade ändå kvar i Sverige tills hans utvisningsbeslut preskriberades. Han får nu ”preskriptionsasyl” då det varit praktiskt svårt för honom att ta sig tillbaka till Gaza. Eftersom han har en ”stor umgängeskrets” i Sverige och sin asylsökande hustru här anses det utgöra ett brott mot Europakonventionen att utvisa honom.

En person från Gaza, ”A”, sökte asyl för första gången 2014. Han nekades asyl men sökte asyl igen 2019 efter att det tidigare utvisningsbeslutet preskriberats. I sin väntan på att det tidigare asylbeslutet skulle preskriberas har han beviljats två ettåriga uppehållstillstånd på grunden ”verkställighetshinder”. Detta förmodligen då det ansetts praktiskt svårt att utvisa till Gaza.

I sin nya asylansökan hänvisar han till att han haft en utomäktenskaplig relation med en kvinna vid namn Sara. Han ska även ha skrivit ett inlägg på sociala medier där han berättat att han inte länge är muslim.

Migrationsverket beslutade om utvisning varefter mannen överklagade till migrationsdomstol. Migrationsdomstolen trodde inte heller på mannens historia och beslutade att historien inte skulle generera asyl.

Europakonventionen medför preskriptionsasyl

Eftersom mannen stannat i Sverige så pass länge att hans senaste utvisningsbeslut preskriberats tittar domstolen på om han ska beviljas ”preskriptionsasyl”. Preskriptionsasyl kan man få om man underlåtit att lämna landet utan egen förskyllan. Eftersom domstolen bedömer att det under flera år varit svårt att ta sig till Gaza så anser rätten att han stannat kvar i Sverige utan egen förskyllan.

Rätten konstaterar att enligt den tillfälliga lagen ska preskriptionsasyl bara beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa. I domen står sedan följande stycke att läsa:

A har befunnit sig i Sverige i cirka sju år. Av utredningen i målet framgår att han har lärt sig svenska och att han sedan cirka två år tillbaka har en fast anställning i Sverige. Under tiden här har han även validerat sina universitetsstudier från Gaza och har därmed tillgodoräknats två år av en treårig sjuksköterskeutbildning. Han har vidare uppgett att han har en stor umgängeskrets i landet samt att han numera bor tillsammans med sin maka och deras gemensamma barn, som även de är asylsökande i Sverige.

Med hänvisning till ovanstående menar domstolen att det skulle strida mot rätten till privatliv i artikel 8 i Europakonvetionen att utvisa A. Rätten beviljar honom därför asyl med preskription som grund.

SD-nämndemän ser olika på fallet

Domen från förvaltningsrätten i Malmö har målnummer UM 2858-20 och går att ladda ner i anonymiserat skick HÄR. De som dömde och instämde i domslutet var rådmannen Erik Andersson och nämndemännen Elena Kurenkova (SD) och Åse Torgilsson (S).

Nämndemannen Ulf Börkell (SD) var skiljaktig och ville utvisa mannen. I Börkells skiljaktiga mening skriver han att ”statens intresse av att upprätthålla respekten för utlänningslagstiftningen” väger tyngre än A:s behov av att upprätthålla sitt privatliv i Sverige och att det därför går bra att utvisa honom.