Kommissionen för skattenytta, som tidigare Scania-vd:n Leif Östling startade efter att ha frågat ”Vad fan får vi får pengarna?”, har genomfört i djupdykning i den svenska sjukvården och dess kostnader. Resultatet sammanfattas i fem förslag till åtgärder.

2020 tog en svensk läkare emot 625 patienter per år, minst i Norden och betydligt mindre än exempelvis Tyskland med 2 230 besök. Även jämfört med OECD-genomsnittet på 2 122 besök per år är det väldigt lågt.

LÄS ÄVEN: Frågade ’vad fan får jag för pengarna’ och undersökte: ”Värre än jag trodde”

Endast en tredjedel av läkarnas arbetstid utgörs av patientkontakter. Ytterligare en tredjedel går till administration och uppföljning, och resterande tredjedel till onödig administrativ tid på grund av dåligt fungerande IT-system och arbetsplanering.

I fjol tittade Kommissionen för skattenytta närmare på svensk sjukvård och kostnaderna. Där konstaterade man bland annat att svensk akutsjukhusvård i tidigare jämförelser med de nordiska länderna uppvisat en låg produktivitet under flera år och man tog fram en uppföljande kartläggning med fokus på produktiviteten för den somatiska specialist- och sjukhusvården mellan de svenska regionerna.

Dyr låg produktivitet

Resultaten visar på relativt stora skillnader mellan regionerna samt en något sjunkande produktivitet. Regioner med de högsta kostnaderna för somatisk specialist- och sjukhusvård uppvisar också lägst produktivitet.

Vidare slår man fast att svensk sjukvård i dag saknar kontinuerliga uppföljningar av produktivitet och effektivitet, och underlaget för att bedöma förbättringspotential kopplat till kostnader saknas.

Ett alternativ till ett förstatligande av sjukvården man framför är att statliga myndigheter ska ges tydligare uppdrag för kontinuerlig granskning och uppföljning av olika produktivitets- och effektivitetsaspekter.

Fem utmaningar

Kostnaden för den svenska sjukvården ligger på omkring 400 miljarder kronor per år, en högre kostnad per capita än andra jämförbara länder. I internationella jämförelser hamnar Sverige bland de 10–20 bästa, men oftast efter övriga Skandinavien.

Kommissionen lyfter fram fem utmaningar för en förbättrad patientnytta och resursanvändning:

Förbättra vårdens kvalitet
Åtgärda slöseri och effektivitetsbrister
Utgå i större utsträckning från patienternas medicinska behov och önskemål
Öka personalens motivation och förbättra arbetsmiljön
Utveckla vårdens ledarskap och styrning.

Seminarium

Granskningens fynd presenterades i två seminarier:

LÄS ÄVEN: Leif Östling: Svenskarna betalar minst 100 miljarder för mycket i skatt