I förra veckan släppte Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för att det svenska elsystemet är hållbart och säkert, en framtidsanalys. Med tanke på det explosiva innehållet borde rapporten ha blivit en politisk bomb, menar Peter Wennblad i ett ledarstick i Svenska Dagbladet.

I rapporten presenteras hur elsystemet påverkas de närmaste 30 åren av de klimatpolitiska ambitionerna i kombination med en allt större andel förnybar energi. ”Skakande läsning”, skriver Wennblad.

Man beskriver ett framtidsscenario där det svenska elsystemet under en stor del av året är på, eller över, gränsen till blackout och villaägare och serverhallar skaffar sig batterier och elaggregat eftersom de emellanåt får så höga elpriser att de måste koppla bort sig från elnätet. Där Sverige under delar av året blir helt beroende av att grannländerna kan och vill skicka delar av sin elproduktion över gränsen och kvaliteten på elen regelbundet är så dålig att den kan förstöra allt från industrimaskiner till tandborstladdare.

”Flexibilitet i elanvändningen är avgörande och nödvändig för ett fungerande kraftsystem år 2045 med hög elektrifiering. Sammantaget visar analyserna av effekttillräcklighet att Sverige blir beroende av flexibilitet i elanvändning”, skriver Svenska kraftnät. ”Flexibilitet” som i elransonering.

Trots den dystra framtidsbilden bygger den på önsketänkande – att vattenkraften även i framtiden ger ett stort och stabilt bidrag till kraftsystemet. I verkligheten kommer det förmodligen inte att bli så.

Sammanfattningsvis:

Scenarierna visar på ett annat kraftsystem än vad vi är vana vid i dag. (…) Elpriserna blir i regel mer volatila och kopplas i ännu större utsträckning till variation i produktion. Kraftsystemet blir mindre förutsägbart och utfallsrummet för möjliga driftfall ökar. (…) Om överföringssystemet inte utvecklas i takt med förändrade produktions- och förbrukningsmönster så kommer klimat- och energipolitiska mål bli svåra att uppnå och samhällets välfärd och utveckling kommer att försämras.