Sverige har tagit emot alldeles för många invandrare och den nya regeringen har på initiativ av Sverigedemokraterna aviserat en utredning som ska leda till åtgärder för att få fler att återvandra. I Ale kommun i Västra Götaland har man redan börjat informera migranter om möjligheterna till återvandring. Det gillas inte av Svenska kyrkan som nu går till attack mot kommunpolitikerna för att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Regeringens och Sverigedemokraternas återvandringsinitiativ handlar om att förmå de som inte hittat en plats i det svenska samhället att återvända till sitt hemland. Men trots att allt bygger på frivillighet som ett erbjudande till migranten med hjälp, stöd och pengar menar Svenska kyrkan att initiativet kränker invandrarnas människovärde.

I Ale kommun, som styrs av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale, har man redan kommit igång med att informera migranter om möjligheten till återvandring är Svenska kyrkan särskilt på krigsstigen. På sin webbplats och i en artikel i Alekuriren riktar man anklagelser mot det kommunala styret för att inte respektera de mänskliga rättigheterna.

Hänvisar till Psalmboken

Var finns människovärdet” undrar man, och hävdar att det inte bara är ett brott mot människovärdet att erbjuda en migrant möjligheten att återvända hem, utan också att överhuvudtaget räkna på vad invandringen kostar skattebetalarna.

Med hänvisning till Psalmboken menar kyrkoherdarna Katarina Johansson och Per-Martin Andersson att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att ta fram en budget där man räknar på utgifter för sådant som vård, omsorg, skola, försörjningsstöd och så vidare eller vilka skatteintäkter man kan tänkas få för att finansiera dessa verksamheter.

Svenska kyrkans argument lyder att varje människa har ”ett värde som inte beror på vad du presterar eller levererar, utan på att du är människa och en viktig del i Guds skapelse”.

Brottas med ansträngd ekonomi

I Ale brottas man som de flesta andra kommuner med en hårt ansträngd ekonomi där en av huvudförklaringarna är ett alltför stort mottagande av migranter som inte arbetar och tillför kommunen några skattemedel utan i andra änden tvärtom dränerar kommunen på skattemedel i form av försörjningsstöd och den fria tillgång till det fullständiga batteriet av offentligfinansierad service som man har rätt till.

Som underlag för att sanera kommunens ekonomi och på sikt undvika kommunal konkurs har de styrande i Ale beslutat att dels ta fram vad de kallar för ett ”migrationspolitiskt bokslut”, dels att ta fasta på regeringens återvandringsinitiativ och börja informera de migranter som uppehåller sig i kommunen om vilka möjligheter till hjälp för att återvandra hem som finns redan idag. Båda dessa initiativ finner Svenska kyrkan ”djupt oroande”.

Varje människas värde ”oändligt”

Eftersom en människas värde ”är oändligt” strider enligt kyrkoherdarna i närområdet det kommunpolitikerna i Ale gör mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Man menar att skrivningarna i detta dokument gör alla människor på jorden ”utan åtskillnad och oavsett nationellt ursprung berättigade till alla de rättigheter och friheter” det innebär att komma till Sverige och utan egen prestation ta del av den välfärd och det välstånd som det svenska folket byggt upp.

Vidare hävdar man att någon annan uppfattning än denna ”inte är förenlig med kristen tro”. Beviset för att det förhåller sig så är enligt artikelförfattarna Jesus liknelse med den barmhärtige samariten. Återvandring är ur ett kristet perspektiv principiellt ”kränkande och osmakligt” skriver man och att jämföra med skolgårdsmobbning. Eftersom svenska emigrerade till Amerika för hundra år sedan, har vi idag en skyldighet att utan bortre gräns ta emot alla som vill emigrera till Sverige, resonerar man.

Alla i världen ”välkomna hit”

Debattartikeln avrundas med budskapet: ”Till varje människa som kommer hit till vår gemenskap och till vår bygd vill vi säga välkommen hit, välkommen att stanna här! Oavsett var du kommer ifrån, hur du ser ut, vad du tror, vad du kan, vilka utmaningar eller vilka gåvor du har: Du är välkommen och du är värdefull!”. Någon plan för hur Sverige ska klara ett sådant åtagande presenterar man däremot inte.

Svenska kyrkans attack mot Ales politiker drivs även på Facebook. I en video syns en av artikelförfattarna, Katarina Johansson, tillsammans med sin från Colombia i späd ålder adopterade son, förklara för tittarna att ”man kan inte räkna på en människa – ditt värde är oändligt”.


Del av Tidöavtalet

Bakgrunden är skrivningarna i Tidöavtalet där de tre regeringspartierna M, KD och L kommit överens med SD om att utreda ”hur återvandring kraftigt kan stimuleras och med andra medel öka”. Fokus ska särskilt ligga på ”personer som inte integrerats i det svenska samhället i termer av egenförsörjning, språk eller andra kulturella faktorer”.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) har till media kommenterat överenskommelsen och initiativet med att ”vi vill titta på hur vi kan förstärka och underlätta för de som känner att de inte har kommit till sin rätt i här Sverige istället kan återvandra”.

Regeringen har i Migrationsverkets regleringsbrev för 2023 också skrivit in ett direktiv om att ”antalet personer som återvandrar ska öka”, något som myndigheten alltså har att se till verkställs.

LÄS ÄVEN: Biskop attackerar SD – beskriver Åkesson som antikrist