1970 låg Sverige på fjärde plats i välståndsligan. 20 år senare på femte plats. Till 2010 sjönk Sverige till nionde plats och 2019 backade man ytterligare till plats tolv. Detta innebär att Sverige sticker ut och är ett av de länder som haft den kraftigaste negativa utvecklingen inom välståndsligan under perioden.

Om man jämför Sveriges ekonomiska utveckling med andra rika OECD-länder i ett långsiktigt perspektiv framträder ett bekymmersamt mönster. Det menar Johan Eklund, professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School och professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola samt biträdande huvudsekreterare vid den av regeringen inrättade Entreprenörskapskommittén, i en krönika i Bulletin.

Ur detta perspektiv har Sverige uppvisat en relativt svag ekonomisk utveckling under flera årtionden med resultatet att landet inte längre finns i den ekonomiska fronten. Raset i den så kallade välståndsligan, som jämför länder baserat på BNP per capita och utgör ett mått på ett lands relativa välstånd, är betydande.

Mer stabilt för grannländer

För jämförbara länder, som Tyskland, är läget mer stabilt. 1970 låg landet på nionde plats och i dag på tionde. Även för länder som Danmark och Nederländerna är mönstret samma.

LÄS ÄVEN: Kriminaliteten ett hot mot Sveriges konkurrenskraft och välstånd

Välståndsligan handlar även om hur konkurrenskraftig en ekonomi är, vilket betyder att Sverige har tappat i konkurrenskraft. Det handlar bland annat om att ha tillgång till en kompetent arbetskraft och bra institutioner med effektiva lagar och regler som ger en tydlig fördel samt utgör grunden för välstånd.

Eklund hänvisar till rapporten Svensk konkurrenskraft – Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd? i vilken man identifierar ett antal av dessa fundamentala faktorer. Bedömningen bygger på en genomgång av 85 indikatorer med resultatet att Sverige framstår som mediokert i jämförelse med OECD.

Går att vända

Sammanfattningsvis menar Eklund att det går att vända trenden. Ett första steg i denna riktning är en uttalad målsättning att stärka Sveriges position i välståndsligan, slår han fast.