Sverige drar igång en egen brottsutredning om vad och vem som låg bakom det förmodade attentatet mot gasledningen Nord Stream i Östersjön. Ryssland har krävt att få delta i utredningsarbetet men får nej från den socialdemokratiska svenska övergångsregeringen.

Att Nord Stream sprungit läck är ett faktum. Att det är resultatet av ett sprängattentat är de flesta ense om. Däremot går hypoteserna om vem som ligger bakom dådet starkt isär.

Sverige har av politiska skäl anslutit sig till uppfattningen att det är Putin som sprängt sin egen gasledning. Det är emellertid något som man från ryskt håll kategoriskt förnekar och hävdar faller på sin egen orimlighet.

En annan hypotes är att det i stället är USA och Nato som saboterat Nord Stream-ledningarna. Till stöd för den uppfattningen finns uttalanden från USA:s president, Joe Biden, och utrikesminister Tony Blinken. Invändningar har dock rests mot att man inte ska tolka Vita husets uttalanden bokstavligt.

Svenska övergångsregeringen inleder egen brottsutredning

Sverige har egentligen ingenting med Nord Stream att göra men eftersom delar av ledningarna går genom svensk ekonomisk zon vill den socialdemokratiska övergångsregeringen ändå sjösätta en brottsutredning om vad som inträffat.

Nu gör Ryssland framställningar om att involveras i den utredningen. Det säger emellertid expeditionsförsvarminister Peter Hultqvist (S) nej till. Han hänvisar till att Sverige ”inte brukar ha utländska makter med i våra brottsutredningar”.

Samtidigt finns exempel på hur Sverige samarbetat med andra länder i brottsutredningar som i likhet med det förmodade attentatet mot Nord Stream berör fler nationer än Sverige.

Ministrar besökte riksdagens försvars- och utrikesutskott

Den expeditionsministära S-regeringen kallade under onsdagen samman det säkerhetspolitiska rådet för att diskutera Nord Stream-läckorna med berörda myndigheter. Flera ministrar har under dagen besökt riksdagens försvars- och utrikesutskott för att diskutera läckorna och hur man anser att riksdagen bör förhålla sig till Rysslands annektering av de så kallade ukrainska utbrytarrepublikerna.

En av dem var expeditionsutrikesminister Ann Linde som i tidigare uttalanden lagt skulden för det sannolika sprängattentatet mot Nord Stream på Ryssland. Efter utskottsbesöket konstaterade hon vid en pressträff att säkerhetsläget nu är det allvarligaste sedan början av 80-talet och det kalla kriget.

Enligt Linde var läget då mer förutsägbart än nu eftersom det är väldigt svårt att bedöma vad Ryssland kommer att ta sig för härnäst och varför. Att bjuda in Ryssland till utredningen om Nord Stream skulle eventuellt kunna räta ut en del sådana frågetecken men kan inte komma på fråga, anser regeringen. Det uttrycktes med emfas vid samma pressträff av Hultqvist.

Säpo och Åklagarmyndigheten håller i utredningen

Konkret ska den exklusivt svenska utredningen hanteras av Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten med handräckning från Kustbevakningen. Även Danmark har aviserat en egen parallell Nord Stream-utredning.

Den svenska Försvarsmakten ska också finnas på plat med fartyg när Nord Stream-ledningarna inspekteras. Flera andra länder har lovat hjälpa till i arbetet, erbjudanden som den svenska regeringen i motsats till de ryska inte har avvisat.

Rysslands vice utrikesminister Sergej Versjinin är i en kommentar kritisk till Sveriges hållning. Han menar, givet Rysslands intressen i Nord Stream, att det är självklart att man måste få tillträde till och insyn i utredningen.

Spärrar av området i Östersjön

Sverige har blockerat tillträde för andra till det aktuella området i Östersjön för att hindra att ryska fartyg kommer i närheten. Kustbevakningen uppger att man fått åklagarbeslut på rätten att fysiskt ingripa om något ryskt fartyg skulle försöka korsa den linje i vattnet som den svenska regeringen anser utgör en avspärrning med samma status som om det vore intrång på svenskt territorium.

För att utföra så stora reparationsarbeten på ledningarna som det här är fråga om krävs att den svenska regeringen får tillstånd från Nord Stream. I avtalet där Sverige godkände dragningen av ledningarna i svensk ekonomisk zon medges Sverige bara rätt att på eget initiativ utföra ordinärt underhållsarbete.

Ryska Gazprom är majoritetsägare i Nord Stream. Dialogen med bolaget bedöms ha förbistrats genom Sveriges inställning till Ryssland i utredningen. Det är oklart om Sverige kommer att få några utökade tillstånd för reparationer eller om det blir andra aktörer som får det uppdraget.

Undersöker möjligheten att stoppa allt reparationsarbete

Samtidigt spekuleras det i att Sverige eventuellt kommer att försöka stoppa att ledningarna lagas överhuvudtaget. Detta efter ett utspel av expeditionsstatsminister Magdalena Andersson om att utreda om den möjligheten finns enligt internationell rätt.

Varför Sverige skulle vilja agera på det sättet är oklart. Det skulle i så fall ge de bedömare som menar att USA, Nato och även Sverige ligger bakom det utpekade attentatet förstärkta argument.