Det är i Arbetsförmedlingens rapport om utvecklingen på arbetsmarknaden för åren 2020–2021 som utvecklingen för utrikes födda förutspås krascha. Myndighetens bedömning skulle innebära den lägsta sysselsättningsgraden för utrikes födda under hela 2000-talet.

Utrikes födda har under lång tid haft en mycket lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda, framförallt utrikes födda kvinnor. Under 2010-talet har sysselsättningsgraden kontinuerligt stigit både bland inrikes och utrikes födda. Eftersom utrikes födda under denna period stått för merparten av jobbtillväxten har gapet mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättningsgrad minskat.

Men nu väntas den öka igen. Arbetsförmedlingen skriver:

Till följd av det rådande läget på arbetsmarknaden väntas sysselsättningsgraden för utrikes födda att minska i hög omfattning under prognosperioden. Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningsgraden för utrikes födda 16-64 år faller från 66,6 procent under 2019 till under 60 procent 2021. Det skulle innebära den lägsta sysselsättningsgraden för utrikes födda under hela 2000-talet.

Även inrikes födda drabbas av läget – men i mindre grad. Enligt Arbetsförmedlingen minskar sysselsättningen från 82,2 procent 2019 till 78,2 procent 2021.

Utrikes födda ökar

Skillnaden förstärks dessutom av att andelen utrikes födda i Sverige ökar under perioden medan den inrikes födda minskar. Det innebär att minskningen av sysselsättningsgraden förstärks för utrikes födda samtidigt som befolkningsförändringen innebär en dämpande effekt för inrikes födda.

Samma mönster ser man på arbetslösheten.

Bland inrikes födda var arbetslösheten 4,3 procent 2019 och bedöms stiga till 7,6 procent helåret 2021. Arbetslösheten bland utrikes födda var motsvarande 15,3 procent 2019 och beräknas stiga till över 20 procent under prognosperioden.

Dessutom konstaterar myndigheten att utrikes födda utgjorde drygt 56 procent av alla inskrivna arbetslösa. Denna fördelning jämnas ut i och med krisen, då inrikes födda skriver in sig. Antalet utrikes födda väntas dock fortsätta öka.

Utomeuropeiska invandrare sämst

I maj var 236 000 utrikes födda inskrivna som arbetslösa. Motsvarande siffra för inrikes födda var knappt 203 000. Det finns dock ingen statistik över de som är ”inrikes födda” men har utländsk bakgrund.

I mars konstaterade siffror från Arbetsförmedlingen att 27,6 procent av kvinnor födda utanför Europa är arbetslösa. Samma siffra för inrikes födda kvinnor är 3,8 procent.

För män födda utanför Europa var siffran hela 24,4 procent, att jämföra med endast 4,6 procent för inrikes födda män.

LÄS ÄVEN: STUDIE: Klar majoritet av folk från Afrika och Mellanöstern inte självförsörjande

LÄS ÄVEN: Tre procent av nyanlända kvinnor i arbete efter etableringsfasen

authorimage