År 2016 kom en ny lag som föreskrev tillfälliga uppehållstillstånd till de som får asyl. Statistik som Samhällsnytt tagit del av visar att strax under en procent av de som fått tillfälliga uppehållstillstånd nekats förlängning av uppehållstillståndet.

I juli 2016 infördes en ny lag som begränsade möjligheterna för asylsökande att få uppehållstillstånd. Lagen kallas ”Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”. Lagen föreskriver bland annat att asylsökande som beviljas uppehållstillstånd som ”alternativt skyddsbehövande” till att börja med ska få uppehållstillstånd som gäller i 13 månader. Asylsökande som beviljas uppehållstillstånd som ”flykting” ska till att börja med få uppehållstillstånd som gäller i tre år.

Samhällsnytt har beställt ut statistik över hur det gått för de som fått tillfälliga uppehållstillstånd med stöd av den nya lagen när de ska söka nya uppehållstillstånd efter att den tidigare tillståndsperioden har gått ut. Statistiken från Migrationsverket visar på att det som regel gått bra, sett ur den sökandes perspektiv.

Liten minoritet avslag

År 2017 var det exempelvis 11 819 personer som fick bifall på sin ansökan om förlängda uppehållstillstånd och åtta personer som fick avslag. År 2018 var det 10 762 som fick bifall och 49 som fick avslag. År 2019 var det 16 862 som fick bifall och 264 som fick avslag. Under första halvåret i år var det 18 429 som fick bifall och 186 som fick avslag.


Migrationsverkets redovisning av vad som hänt med de som fått asyl men tillfälliga uppehållstillstånd efter lagändring 2016

Ärenden gällande personer som fått tillfälliga uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet med stöd av den så kallade gymnasielagen finns ej med i statistiken. Samma person kan ha fått förlängt uppehållstillstånd vid fler än ett tillfälle och kommer då utgöra fler än ett ärende i statistiken.

Samhällsnytt har inte tagit reda på hur många av de nya tillstånden som är permanenta och hur många som är tillfälliga. Migrationsverket påpekar att människor har kvar sin skyddsklassning även när deras uppehållstillstånd går ut.

Kan ta hit familj med TUT

Notera att personer som fått asyl men bara ett tillfälligt uppehållstillstånd ändå kan börja ta hit anhöriga som så kallade ”anhöriginvandrare”. Migrationsverket skriver att de delar ut uppehållstillstånd till anhöriga om det är ”troligt” att en person som fått tillfälligt uppehållstillstånd kommer få permanent uppehållstillstånd efter en framtida ansökan om förlängt uppehållstillstånd.

Verket skriver vidare att för de som klassats som ”flykting” eller ”alternativt skyddsbehövande” och fått tillfälligt uppehållstillstånd så har verket som ”utgångspunkt” att man vid ett senare kommer bevilja personen permanent uppehållstillstånd.

authorimage