För många små näringsidkare i framför allt serviceyrken har corona-pandemin varit en ekonomisk katastrof. Kunderna har uteblivit, antingen av rädsla för virussmittan eller till följd av ovanifrån pålagda restriktioner om hur verksamheterna får bedrivas, om överhuvudtaget. För storbankerna är situationen en diametralt annan med miljardvinster i resultaträkningarna.

Handelsbanken är först ut med att presentera sin kvartalsrapport för årets första tre månader. Vinsten uppgår till nätta 5,6 miljarder kronor och i stället för de befarade gigantiska kreditförluster storbankerna larmade om, har Handelsbanken ett plus i kanten även där med kreditförluståtervinningar på 8 miljoner kronor under kvartalet.

Den närmaste dryga veckan släpper Swedbank, SEB och Nordea sina kvartalsrapporter och bedömare tror att det blir miljardvinster som redovisas även där. Scenariot står i bjärt konstrast till de katastroftoner som kommunicerades i pandemins inledningsskede. I motsats till många andra företagare har det varit business as usual för storbankerna.

Kontrasten är också stor i relation till hur andra har drabbats av pandemin – snart 14 000 döda och massor med näringsidkare som fått se sina livsverk rasa samman och sin ekonomi ödelagd.

Statliga stödpengar har gynnat bankerna

En delförklaring till att bankerna inte gjort de kreditförluster som befarats är att staten indirekt hållit dessa om ryggen genom att bevilja företag med stora banklån statliga stödpengar. Många andra näringsidkare har fått vänta på pengar, inte sällan tills det varit för sent och konkursen ett faktum – en katastrof för företaget men lindrigare förlust för banken. Flera banker har också skurit bort verksamheter där man befarat pandemirelaterade förluster.

Bankerna har dessutom skapat mycket nya pengar och med det stora ränteintäkter genom att bedriva en expansiv utlåning under pandemin. Lånebehovet har varit stort, inte minst bland företagare där regeringen inte infriat sina stödlöften.

– Bankerna har lånat ut så mycket de har kunnat, de har behållit sin lönsamhet och fortsatt att redovisa låga kreditförlust. Det finns få anledningar att tro att det kommer bli ändring på det nu i rapporterna för första kvartalet, förklarar Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank, för Svenska Dagbladet.

Flyter ovanpå ekonomiska krisen

Att storbanker flyter ovanpå den ekonomiska kris som drabbat andra som en följd av pandemin är inte unikt för Sverige. I USA har jättebanker som Goldman Sachs, JP Morgan och Bank of America rapporterat avsevärda plus i resultaträkningen, låga kreditförluster och ordentlig avkastning på aktiehandeln.

Även om det dröjer ytterligare några dagar innan vi har facit tror Håkansson att framför allt SEB och Nordea kommer att redovisa stora vinster, då de har en profil som påminner om de amerikanska storbankerna med en omfattande aktiehandel.

Bankaktierna kraftigt uppåt

Bankernas egna aktier har också stigit kraftigt den senaste tiden, ytterligare en indikator på att det är rejäla vinster som kommer att rapporteras. Nordeas aktie har stigit med 26 procent i år och SEB:s med 22 procent, För Swedbank är uppgången mer blygsam, 6 procent, men samtidigt långt ifrån det ras som prognostiserats.

Swedbank släpper sin kvartalsrapport den 27/4, SEB den 28/4 och Nordea den 29/4.