Den demokratiska fernissan flagnar i allt större sjok från vänsterliberaler och vänsterradikaler. I takt med att man förlorar den offentliga debatten mot konservativa ökar acceptansen på framför allt vänsterkanten för metoder där meningsmotståndarnas röster helt sonika tystas. Det här är en oroande utveckling och ett hot mot demokratin menar forskare.

Sverigedemokrater är den grupp som flest personer på vänsterkanten vill frånta rätten att delta i den politiska debatten. Nästan var fjärde vänstersympatisör vill inskränka yttrandefriheten för SD:are och över hälften förbjuda partiet att kandidera till riksdagen.

Bland mer specifika diskussioner där man från vänsterhåll uttrycker en vilja om att bara en åsikt ska vara tillåten återfinns de som handlar om abort, covid-vaccination och -restriktioner samt klimatet.

Ett annat område där allt fler vänsteranhängare vill begränsa yttrandefriheten rör debatten om islam där många ansluter sig till muslimernas egen uppfattning att kritik och satir inte kan accepteras.

Forskare varnar: Demokratin hotad

Forskare menar sig se en ökande intolerans i samhället mot icke vänsterliberala åsikter. Man varnar för att det är en farlig utveckling då yttrandefriheten är en grundbult i demokratin.

När vänsteranhängare får frågan om de gillar demokrati eller diktatur mest, svarar många ”demokrati, men…” och har förbehåll där man anser att vissa grupper och åsikter bör åläggas restriktioner för hur de får komma till tals i den offentliga debatten.

När det gäller Sverigedemokrater ansåg nästan hälften av de svarande vänsteranhängarna att man inte tycker att partiet ens borde få kandidera till riksdagen. Drygt var tredje vill frånta SD:are demonstrationsrätten och var femte anser att Sverigedemokrater inte överhuvudtaget ska tillåtas uttrycka sina åsikter i tal och skrift.

Liknande siffror konstaterades för personer med specifika konservativa åsikter. Drygt 6 av 10 vänsterliberaler anser att en person som exempelvis är abortmotståndare eller kritisk till massvaccinering mot covid inte ska tillåtas bli statsminister.

Allt fler rädda att uttrycka åsikter utanför åsiktskorridoren

Rädslan i spåren av den ökade och alltmer aggressiva intoleransen från vänster framträder också i undersökningen. Nästan nio av tio med icke vänsteråsikter upplever att deras otrygghet i samhället har ökat det senaste decenniet och över hälften är rädda för vilka konsekvenser de ska drabbas av om de uttrycker sina åsikter offentligt.

Två av forskarna bakom undersökningen – Thomas Persson och Sten Widmalm – kommenterar larmsiffrorna i ett avsnitt i SOM-insitutets antologi ”Du sköra nya värld” och uttrycker en stark oro över den politiska intolerans, självcensur och de hot mot demokratin som siffrorna påvisar. Man skriver bland annat:

När så pass stor andel svenskar hävdar att grundläggande fri- och rättigheter mestadels är till för dem som har samma åsikter som en själv eller de som liknar den grupp man själv tillhör så vittnar det om att en djupare förståelse om vad demokrati kräver i form av politisk tolerans saknas hos alltför många medborgare.

De två forskarna menar att den tilltagande intoleransen från vänsterliberalt håll och hur den påverkar den svenska demokratins tillstånd behöver lyftas fram och kartläggas noga. Om den nuvarande utvecklingen tillåts fortsätta menar Persson och Widmalm att vi är ”illa ute”. Man konstaterar:

Endast genom att stå upp för våra meningsmotståndares legitima rätt att uttrycka sina åsikter och att vi själva vågar ge uttryck för vad vi anser i olika politiska frågor, kan vi försvara demokratin.

Kvinnor mer intoleranta än män

Undersökningen visar att vänsterkvinnor – i synnerhet socialdemokratiska sådana – är mer intoleranta än vänstermän och i högre grad vill inskränka rättigheterna för sina meningsmotståndare.

Sverigedemokrater är den grupp som känner mest rädsla för att uttrycka sina åsikter öppet. Det innefattar även rädsla att bli utsatt för våld och andra politiskt motiverade brott.