Det är synd om homosexuella i Uzbekistan men homosexualiteten i sig är inte tillräcklig för asyl i Sverige. Det anser migrationsdomstolen i Göteborg. Har man dessutom utvecklingsstörning så finns det ”individuella aspekter” som gör att man ska få flyktingstatus i Sverige, anser domstolen.

En person med ej fastslagen identitet som säger sig komma från Uzbekistan har tidigare fått två lagakraftvunna utvisningsbeslut. Han har tidigare utan framgång försökt få asyl för att han har ”vitrysk etnicitet” och ”judisk bakgrund”. Den här gången vill han ha asyl för att han är ”utvecklingsstörd” och har aspergers samt för att han är homosexuell. Han nekades uppehållstillstånd av Migrationsverket och överklagade då till migrationsdomstol.

Homosexualitet ej tillräckligt

Migrationsverkets tidigare beslut att neka mannen asyl för sin homosexualitet refereras i migrationsdomstolens dom med stycket:

Klaganden har vidare uppgett att han är homosexuell och bedöms ha lämnat såväl trovärdiga som tillförlitliga uppgifter om sin sexuella läggning. Enbart en sådan tillhörighet i sig innebär dock inte risk för skyddsgrundande behandling.

Utvecklingsstörning ej tillräckligt

Migrationsverket beslut att neka mannen asyl för sin utvecklingsstörning refereras i migrationsdomstolens dom med stycket:

Vad som anförts om risken för honom att bli inlåst eller berövad sina mänskliga rättigheter på grund av hans utvecklingsstörning och Aspergers syndrom utgör inte heller grund för skyddsbehov då det saknas landinformation eller annan bevisning till stöd för att personer med funktionsvariationer riskerar skyddsgrundande behandling i Uzbekistan.

Utvecklingsstörning plus homosexualitet vinstlott

I sitt domslut väljer domstolen att kombinera mannens homosexualitet med hans utvecklingsstörning och kommer fram till följande:

Klaganden har inte gjort gällande att han tidigare utsatts för någon skyddsgrundande behandling i hemlandet på grund av sin sexuella läggning. Riskbedömningen är emellertid framåtsyftande och mot den bakgrunden kan det med beaktande av landinformationen i målet konstateras att klaganden som homosexuell tillhör en mycket utsatt grupp i Uzbekistan.

Vid bedömningen av en eventuell hotbild mot honom måste det också beaktas att han har en funktionsnedsättning och har diagnostiserats med Aspergers syndrom samt att han tillhör en religiös minoritet.

Eftersom mannen både anses vara homosexuell och utvecklingsstörd så beslutar migrationsdomstolen i Göteborg att mannen ska beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd. Domen var enhällig och de som dömde var rådmannen Susanne Nilsson och nämndemännen Lena Collin (S), Ylva Johansson (V) och Jens-Henrik Madsen (S). Domen med målnummer UM 3941-20 går att ladda ner här.