Planer på att utöka Världshälsoorganisationens (WHO) befogenheter väcker debatt. Förslagen innefattar bindande direktiv och att göra WHO till en global auktoritet för folkhälsoåtgärder. Dessa förändringar möter starkt motstånd från brittiska bland annat politiker, som ser dem som ett hot mot nationell suveränitet.

Förslag om att utvidga Världshälsoorganisationens (WHO) befogenheter har väckt oro bland brittiska ministrar och parlamentsledamöter, däribland utrikesminister Andrew Mitchell och före detta kabinettsminister Esther McVey. Enligt de nya reglerna skulle medlemsstater tvingas följa WHO:s direktiv vid svar på pandemier, inklusive införandet av vaccinpass, gränsstängningar och karantänåtgärder. Dessutom diskuteras ett nytt ”pandemifördrag” som skulle kräva att Storbritannien spenderar fem procent av sin hälso-budget på att förbereda sig för ytterligare virusutbrott, rapporterar The Telegraph.

Motstånd från brittiska parlamentsledamöter

Konservativa brittiska parlamentsledamöter, inklusive McVey och fem andra, har uttryckt oro över denna potentiella övergång för WHO från att vara en rådgivande organisation till att bli en internationell myndighet med kontrollerande makt. I ett brev till Mitchell uppmanar de utrikesdepartementet att blockera dessa nya befogenheter som ”verkar ingripa materiellt i Storbritanniens förmåga att göra egna regler och kontrollera sin egen budget”. I svar på dessa bekymmer försäkrade Mitchell, som är känd för att förespråka Storbritanniens självständighet i beslutsprocesser, att han skulle blockera alla lagar som hindrar Storbritannien från att fastställa sin egen hälso-policy.

Förslagen: ett nytt ”Pandemic Preparedness Treaty”

De föreslagna förändringarna är del av planerna att uppdatera WHO:s internationella hälsoregler (IHRs) i ljuset av coronavirus-pandemin och för att upprätta ett nytt Pandemic Preparedness Treaty. Detta fördrag föreslogs först av världsledare, inklusive Boris Johnson, under 2021 för att förbättra varningssystem, datadelning och produktionen av vacciner.

Men bland de 300 föreslagna ändringarna till IHRs finns förändringar för att göra WHO:s råd bindande och införa ett nytt krav på länder att erkänna organisationen som den globala auktoriteten för folkhälsoåtgärder. Om det godkänns, skulle förändringen innebära att WHO kan påtvinga alla medlemsländer, inklusive det nu protesterande Storbritannien, gränsstängningar, karantänåtgärder och vaccinpass. Det betyder att Mitchels vision om att bevara landets suveränitet skulle omintetgöras om förslaget går igenom då den nationella makten för enskilda länder att avgöra sin egen hälsopolicy skulle inskränkas.

LÄS ÄVEN: WHO: Måste förbereda oss för ny pandemi

Från rådgivande organ till global auktoritet

Dessa planer representerar en betydande förändring för WHO, från att vara ett medlemslett rådgivande organ till en hälsovårdsmyndighet med tvingande makt. Det anses särskilt oroande givet WHO:s tidigare inkonsekvenser när det gäller att ge klar, vetenskapligt grundad rådgivning för att hantera internationella sjukdomsutbrott.

Det finns också en oro över att utöka WHO:s roll i identifiering av desinformation, särskilt mot bakgrund av organisationens historik under pandemin. WHO:s experter avfärdade först teorin om en ”labbläcka” som Covid-19:s ursprung som en konspirationsteori, för att senare acceptera att den ”förblir på bordet”.

LÄS ÄVEN: Donald Trump: Kina måste ta ANSVAR för Covid-katastrofen

Sverige tvingas rätta sig efter WHO:s bindande direktiv

För Sverige, som även är medlemsland i WHO, skulle dessa förändringar potentiellt påverka vårt lands förmåga att styra vår egen hälso-policy. Om förändringarna går igenom, skulle Sverige behöva rätta sig efter WHO:s bindande direktiv, vilket innebär en stor förändring från nuvarande situation, där WHO:s råd betraktas som rekommendationer. Huruvida Sveriges regering skulle stödja eller motsätta sig dessa förändringar är i dagsläget oklart.

LÄS ÄVEN: Regeringen vill vaccinera barn igen – trots avrådan från Folkhälsomyndigheten