Att 42 av 43 gruppvåldtäktsmän är invandrare är inte okej

Delningar

Den vänsterliberala boulevardtabloiden Expressen har kartlagt vilka det är som ligger bakom den grasserande epidemin av gruppvåldtäkter i Sverige. Av 43 dömda gruppvåldtäktsmän 2016 och 2017 visar sig hela 42 vara första eller andra generationens invandrare. Det reser ett antal frågor om svensk invandringspolitik och skillnader i kvinnosyn mellan olika kulturer, men också om Expressen aspirerar på att fylla tomrummet efter nedlagda Avpixlat.

Det har sedan länge från ett antal håll hävdats att fenomenet gruppvåldtäkter har starka samband med svensk invandringspolitik och gärningspersoner med invandrarbakgrund. Det är påståenden som dock – inte minst av Expressen – beskyllts för att vara grundande i främlingsfientliga fördomar, inte i fakta, kolporterade av så kallade ”hatsajter”. Frågan är hur Expressen ska kunna legitimera framtida skampålejournalistik mot personer som påtalat just dessa samband tidigare och om man tänkt sig be om ursäkt för tidigare drev när man nu skriver samma sak själv.

Expressen braskar i sin artikel dessutom på med ingående personporträtt med stora bilder och namn på ett representativt urval av gärningspersonerna för att påvisa ytterligare en omständighet – gruppvåldtäktsbrotten är inte likformigt fördelade inom den geografiskt heterogena gruppen invandrare. Samtliga Expressens porträtt av sexualförbrytarna bär utomvästliga namn, medan nordiska, europeiska, amerikanska eller östasiatiska dito lyser med sin frånvaro.

Många av gruppvåldtäktsmännen livsstilskriminella
Tidningen påtalar också att en betydande andel av gruppvåldtäktsmännen är livsstilskriminella och tidigare dömda för andra brott, såsom misshandel och rån. Gäng med unga invandrarkillar är överrepresenterade men här finns även invandrarmän i dryga 50-årsåldern. En svensk har också dömts under den aktuella 2-årsperioden men honom väljer Expressen att inte hänga ut.

Expressen har, för att ge lite krydda åt anrättningen, kallat in ett par experter att analysera och kommentera siffrorna. Ingen av dessa tycks nu ha något emot att figurera som legitimerande alibi för en artikel som tills helt nyligen bara kunde ha publicerats i så kallad alternativmedia, eller ”hatsajter” som Expressen och jämförbara medier brukar kalla dem.

Vilseledande experter
Denna krydda blir emellertid varken hackad eller malen, eftersom experterna visserligen bekräftar bilden av att det är så här verkligheten ser ut men brister betänkligt i sina analyser kring varför gärningsmannaprofilen ser ut som den gör. Centrala faktorer utelämnas, exempelvis sänkta trösklar för sexualbrott till följd av främmande kulturbetingad kvinnosyn och värdegrund samt de decennier av invandringspolitiska beslut som format detta nya Sverige med dess förändrade demografiska profil och omfattande integrationsproblem där gruppvåldtäkterna bara utgör en liten enär allvarlig delmängd.

En av experterna, professor Niklas Långström vid Rättsmedicinalverket, talar i allmänna ordalag om att det rör sig om män med ”fyrkantiga och överdrivna manliga dominansbeteenden, nedsatt impulskontroll och antisociala tankesätt” men går inte in på varför dessa män tillägnat sig och socialiserats in i den sortens beteenden och tankesätt. Varför gruppvåldtar invandrare från vissa kulturer? Varför gör invandrare från andra kulturer det inte? Varför gör inte svenskar det? Experten duckar de frågor som en läsare med genomsnittlig vetgirighet vill ha och förväntar sig att en expert ska kunna ge svar på.

Långström gör också direkt missvisande jämförelser mellan gruppvåldtäkter och brott som misshandel och rån. Detta utifrån den omständigheten att misshandel och rån också är brott som ofta begås av flera personer i grupp i motsats till av ensamma gärningsmän. Denna gemensamma nämnare är emellertid skäligen perifer relativt de olika brottsmotiv som skiljer brotten åt.

Socioekonomiska förklaringsmodeller inte tillämpliga
Medan rån och misshandel är brott som åtminstone delvis kan relateras till motiv som handlar om att tillägna sig en högre socioekonomisk status respektive konflikter inom eller mellan kriminella grupperingar som bildats i sådana syften, saknas den sortens socioekonomiska drivkrafter i princip helt som motiv till sexualbrott. Däremot kan, som också bekräftas av Expressens kartläggning, en förenande faktor vara ett generellt antisocialt beteende sprunget ur sociopatiska mentala störningar. Den som saknar en normalt utvecklad empati för sin nästa är förstås generellt mer predisponerad att utsätta sina medmänniskor för brott, även om motiven bakom brotten kan variera avsevärt.

En annan expert som kommer till tals i Expressens artikel är Stina Holmberg, utrednings- och forskningsråd på Brottsförebyggande rådet, Brå. Hon säger att man på myndigheten inte gjort någon studie specifikt på gruppvåldtäkter men vidgår utan omsvep att våldtäkter generellt är ”klart vanligare bland invandrarkillar”.

Lögn, förbannad lögn och statistik
Holmberg tycker dock inte att denna totala dominans av gruppvåldtäktsmän med utomvästlig asylrelaterad invandrarbakgrund är något stort problem att gräva ned sig i. Detta eftersom det i absoluta tal rör sig om så få personer ”i relation till de 163 000 personer som sökte asyl i Sverige under rekordåret 2015”. Så talar en sann statistiker och Holmberg ger med uttalandet ett ansikte åt det bevingade uttrycket om att det finns tre sorters lögner i tilltagande allvarlighetsgrad: lögn, förbannad lögn och statistik.

Holmberg ser heller inget större behov av att uppdatera den femton till tjugo år gamla statistik som idag finns att tillgå om brott och gärningspersoners ursprung, utan tycker i stället ”det viktiga är att man sätter i gång ett integreringsarbete för att få de unga killar som anlänt hur det svenska samhället ser ut och fungerar”. Hon tillfrågas inte om och förklarar heller inte självmant varför Sverige ska nöja sig med en så föråldrad statistik på just detta område, när den mesta annan statistik i landet uppdateras varje år. Det verkliga svaret är förstås bekant – att detta är en politiskt obekväm materia för Brå att hantera. Men det hade ändå varit intressant att höra hur kreativ i sin argumentation Holmberg kan vara.

Brå-rapport med politisk bias
Brottsförebyggande rådets rapport från 2005 som bygger på ett ännu äldre underlag och som Holmberg är medupphovsman till, är dessutom behäftad med en vänsterliberal politisk bias som ytterligare talar för att behovet av en ny rapport är stort. I studien nämns tre huvudfaktorer som anses bidra till att invandrare oftare begår brott än svenskar, samtliga med det gemensamt att de i varierande grad antar skepnaden mer av ursäkter än förklaringar och flyttar över ansvaret för brotten från gärningspersonerna till det svenska samhället och svenskarna:

 • Svårigheter att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land med en annan kultur.
 • Sämre social ställning än infödda svenskar vad gäller exempelvis utbildning, arbete, inkomst boende samt fysisk och psykisk hälsa.
 • Utbredda fördomar om invandrargrupper bidrar enligt flera forskare till att myndigheter och olika institutioner ibland utsätter invandrargrupper för en strukturell negativ särbehandling.

Inte heller här görs den viktiga distinktionen mellan brott som kan relateras till en önskan om att öka sin socioekonomiska status och sexualbrott där socioekonomiska förklaringsmodeller inte är tillämpliga. Uppenbara invändningar kan också göras mer konkret mot Brås försök till allmänna förklaringar om varför vissa invandrargrupper är så kraftigt överrepresenterade som gärningsmän till brott.

Samma svårigheter men väldigt olika utfall
Svårigheten att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land är gemensam för många invandrargrupper, ändå är skillnaderna i brottsbenägenhet, så som nämnts ovan, olika invandrargrupper sinsemellan stora. Invandrare från Afrika och Mellanöstern är exempelvis kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken medan östasiater närmast är underrepresenterade.

Möjligheterna borde övertrumfa svårigheterna
Den förmenta svårigheten att bryta upp från hemlandet och bosätta sig i ett nytt land torde också mer än väl uppvägas av att komma från ett lågutvecklat och fattigt land i krig och konflikt till ett högutvecklat och rikt land där fred råder och man som invandrare kan påräkna en relativt sett hög levnadsstandard även om man inte förmår försörja sig själv och med fri tillgång till vård, skola omsorg och en lång rad andra välfärdstjänster som man bara kan drömma om i det gamla landet.

Bara tacksamheten över att ha fått en fristad i Sverige undan hemlandets elände och ovanpå det alla de förmåner och bekvämligheter som vårt land tillhandahåller borde avhålla en normalt funtad person från att begå brott. Såvida förstås man inte hittat på sin flyktingberättelse. Ingen vet eftersom nio av tio asylsökande gör sig av med sina identitetshandlingar innan de inställer sig hos Migrationsverket.

En gruppvåldtäkt mättar ingen svältande mage
Beträffande den andra faktor som Brå nämner – sämre social ställning – så minner den om ett gammalreligiöst synsätt som vi i det sekulära Sverige gjort upp med för längesedan om att människans lott i livet och samhällets hierarkier är av Gud givna ting. Även om alla inte har exakt samma fysiska och intellektuella förutsättningar att nå lika långt i samhället så har vi i Sverige ändå byggt ett samhälle som ger mer likvärdiga chanser för alla att utifrån sina förutsättningar skapa sig ett gott liv än kanske något annat land i världen.

Den ljuger som påstår att begå brott skulle vara någon människas enda till buds stående alternativ för att överleva i Sverige. Och – med risk för att bli tjatig – än mer långsökt är det förstås att hävda att gruppvåldtäkt skulle vara ett brott någon tvingas begå för att mätta sin svältande mage och lyfta vederbörande ur fattigdom.

Oikofoba konspirationsteorier
Brås tredje förklaring är direkt oförskämd och hårresande konspiratorisk men ett tyvärr alltför vanligt exempel på den oikofobi som vi svenskar under senare tid pådyvlats från etablissemanget. Att sådana skrivningar letar sig in i en myndighetsutredning är horribelt. Det är retorik som hör hemma i den yttersta extremistiskt politiska marginalen bland personer med förvrängd verklighetsuppfattning och faktaresistens.

Alla seriösa undersökningar visar att svenskar är det minst invandrarfientliga folket i världen och att det svenska samhällets förvaltning är i princip helt befriad från strukturella fördomar mot och negativ särbehandling av invandrare. Tvärtom finns i Sverige en rad särrättigheter som ger invandrare gräddfiler i samhället. Och att denna skrivning återfinns i ett svenskt myndighetsdokument visar snarast att det existerar strukturella fördomar av diametralt motsatt slag än vad man påstår.

Expressen tar inte ansvar
Det är oklart om Expressen nu försöker fylla tomrummet efter nedlagda Avpixlat. Men om så är fallet så gör man det på sämsta tänkbara sätt – man plagierar bara den klickdragande sensationsjournalistiken på nyhetsplats men förmår i motsats till ’alternativmedia’ inte ta ansvar för att sätta in de uppgifter man basunerar ut om brott och invandrare i en konstruktiv resonerande kontext.

Gruppvåldtäkter är inte brott som har den karaktären att om inte A begått brottet så hade B gjort det i stället. Så kan man delvis resonera kring exempelvis narkotikabrott där det finns en marknad med en efterfrågan att fylla. Men inte här.

Antalet gruppvåldtäkter kunde ha varit noll
Vi kan i stället konstatera att Sverige hade varit helt befriat från gruppvåldtäkter under 2016 och 2017 (och sannolikt också ett flertal andra år) om våra politiker valt att föra en mer ansvarsfull och restriktiv invandringspolitik. Även kriminalpolitisk kritik kan anföras eftersom en stor andel av de här männen begått brott tidigare och kanske inte borde ha vistats fritt i det svenska samhället utan suttit bakom lås och bom eller i förekommande fall ha utvisats ur Sverige.

Bakom de 43 våldtäktsmännen döljer sig 32 gruppvåldtagna kvinnor, i många fall säkert med psykiska trauman som dröjer sig kvar långt efter att det fysiska traumat läkt ut, kanske för resten av livet.

Skapar otrygghet för alla kvinnor
Ett Sverige där gruppvåldtäkter sker med en en sådan frekvens – flera stycken varje månad – skapar också en påtaglig otrygghet hos stora delar av den kvinnliga befolkningen. Vittnesmålen är många om hur kvinnor inte längre vågar röra sig fritt utomhus, något som förstås är helt oacceptabelt ur jämställdhetssynpunkt.

Sannolikt skulle överfalls- och gruppvåldtäkterna ha varit betydligt fler om svenska kvinnor inte valt att stanna inne i stället för att gå ut och vidtagit andra försiktighetsåtgärder för att slippa riskera bli våldtagna. Problemet är således större än vad den faktiska brottsstatistiken anger. Å andra sidan kunde antalet överfalls- och gruppvåldtäkter också ha varit mindre om politiker och journalister varit ärliga och informerat kvinnor om riskerna i stället för invagga dem i en falsk känsla av trygghet och utmåla dem som utfärdat varningar som rasister.

Vi kan kanske få ned gruppvåldtäkterna till noll igen om vi inför sådana regler för kvinnor som gäller i gruppvåldtäktsmännens hemländer, där kvinnor inte tillåts gå ut överhuvudtaget och i varje fall aldrig utan en manlig släkting som livvakt eller utan att täcka sig från topp till tå. Vi kan också råda bot på epidemin av taharrush-sextrakasserier genom att upphöra med musikfestivaler och offentliga nyårsfestiviteter.

Ett pris som en humanitär stormakt måste vara redo att betala?
Eller så kan vi göra som Mona Sahlin uppmanade oss till – inse att det gamla Sverige aldrig kommer tillbaka och acceptera gruppvåldtäkterna som en del av vardagen i det nya Sverige, ett pris vi måste vara beredda att betala för att hörsamma det moraliska imperativet att axla rollen som världens humanitära stormakt – så som vi har gjort med gängskjutningarna, bilbränderna, attackerna på blåljuspersonal, gaturånen och t o m terrorattackerna, för att bara nämna ett axplock av relaterade fenomen.

Är Expressen redo att som de alternativmedier vars nyhetsjournalistik man nu plagierar också diskutera andra lösningar för att återskapa tryggheten i det svenska samhället för kvinnor, exempelvis ett invandringspolitiskt paradigmskifte? Eller är man bara intresserad av att skriva klickraketer och dra in pengar till ägaren Schibsted?

Och var håller de annars så högljudda feministerna hus? Blir det bara fler lama halvmarkeringar av slaget ”det här är inte okej”? Iscensätts nu en ny #metoo-kampanj för att flytta uppmärksamheten bort från dessa obekväma uppgifter, så som skedde när det blev lite för mycket fokus på de ”ensamkommande” gängens framfart på festivalerna? Kommer frågan om gruppvåldtäkterna och kvinnors trygghet upp på agendan i den stundande valrörelsen? Frågorna är många, men vilka är svaren?

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

191 KOMMENTARER

 1. Och så här (procentuellt oerhört många fler hitresta som begår brott jämfört med infödda svenskar) har det pågått sedan cirka 35-40 år.
  /CC

 2. ”Vilka är svaren?” frågar Dagerlind.
  Svar #1 är att inte rösta inte på DÖ-klövern.
  Rösta på SD, MED, AfS e d, eller rösta blankt.

 3. Ja en oväntad artikel. Frapperande att Stina Holmberg som var involverad i senaste utredningen 2005 säger att det är en ”försvinnande” liten andel som gruppvåldtar och att fyrtiotalet dömda ska sättas i relation till de 160000 som kom 2015.

  För det första antyder ordet ”försvinnande” att det skulle vara försumbart. Hon kan ju fråga offren om de håller med. Det är ett politiskt uttalande som hon gör. Vad som utgör en förvinnande liten andel är en värderingsfråga. Alltså ingenting som någon i egenskap av myndighetsanställd utredare ska uttrycka sig om.

  Sedan borde hon också veta att det är svårutredda brott plus att krisen i polisen gör att utredningar läggs ner. Bara 13% av våldtäktsutredningarna går till domstol. Sedan har domstolarna beviskrav osv som gör att även skyldiga blir ibland friade. Lägg därtill mörkertalet av offer som av olika anledningar inte anmäler.

  Sammantantaget blir den verkliga siffran betydligt högre. Säkert flera hundra och möjligen fyrsiffrigt.

  • Antar Stina Homberg mer än gärna badar med hajar utan bur och kelar med vilda lejon. Är ju trots allt en försvinnande liten del av dom som har attackerat människor.

  • Kom nu inte med denna j-a konflikträdsla.
   Du må vara konflikträdd men det är ditt personliga problem.
   Har du ingen kritik alls mot våldtäktsmännen.

 4. Vi kan nog få uppdatera all statistik kring olika brott och gissa vem som hamnar i topp?
  Problemet är diskussionen efteråt där inget kommer att hända utan där det läggs mer fokus på gm istället för offer. Att Löfven Reinfeldt osv inte har en fot i arslet och är på väg i vågrät vinkel i 200 km/h ut fr vårt samhälle är för mig en gåta och visar på väljarnas flathet.

 5. Mina damer och herrar.,

  Det ni fått sett de senaste 30-åren..

  Är hur man förintar ett fullt fungerande land i världsklass..

  Med tillåtelse av majoriteten av befolkningen..

  Vi kommer aldrig att få återse vårt älskade land..

 6. Så länge ”åsiktsbrott” ses som allvarligare än våldtäkter av svensk mediaelit, kommer ingen förändring att ske…

 7. 7k struntar i offren.
  All krut har gått åt att klema med dem, bostäder m.m.
  Kriminell mobbning mot sitt eget folk.
  Resurserna går åt ätt klämma åt SVENSKARNA som på facebok talar sanning!
  DET sysslar polisen med i enlighet med
  svenska pk inkvisitionen.
  Under skrivande stund våldtas våra kvinnor
  som skriker efter hjälp som 7k inte vill höra.
  En dag väcker vi åtal på 7k.

  • Så rasistiska utfall i stil med ”ut med n*gerj*vlarna” eller ”skjut muslim*asen” är rop på hjälp?

   • Det slutar med att när 7k ställs mot väggen, hör vi de säga: vi har varit naiva.
    Då försent för ett inbördeskrig är ett
    faktum.

    • Sjuklöverpolitikerna har definitivt varit naiva. Det ändrar dock inte det faktum att den andra sidan har en tendens att gå alldeles för långt.

     • Och kriminella som tillsammans
      vill monopolisera fritänkare och vilka åsikter som får präntas.
      Detta är emot lagen och då
      KRIMINELLT!

     • Det ändrar fortfarande inte det faktum att den andra sidan har en tendens att gå för långt.

 8. Det är klart att det förutom kultur också finns en genetisk faktor. Låg intelligens och dålig impulskontroll sitter i generna.

  Att ta det man vill ha med våld är en naturlig instinkt som finns i alla människor i mindre eller högre grad.

  I fallet invandrare har ett antal regeringar med full vetskap om att vissa människor är mer benägna än andra att begå våldsbrott ändå valt att öppna gränserna på vid gavel för att de med hög benägenhet ska välla in.

  Dessa regeringar har det fulla ansvaret för allt dessa invandrare gör och kan inte skylla på någonting. De har inte bara valt att släppa in vargar i fårhägnet med full vetskap om följderna.

  De är stolta över det och skryter om det och kallar sig stora ledare.

  • Det är klart att genetik spelar in, men jag tror inte att utomeuropeiska invandrare är predestinerade till att begå brott.

   • Nej, det funkar säkert betydligt bättre om de får leva i sina egna samhällen där de hör hemma.. o som är inrättade för deras typ av egenskaper. Där får du typ halsen avskuren om du våldtar fel person. O då håller de sig ifrån det.
    Obalansen sker ju när man flyttar dem till ett helt annan miljö o annat samhälle än vad de är anpassade för. Då funkar ingenting längre. Saker passar inte ihop.

 9. I mångkulturen ingår tydligen att vi får finna oss i att vi betalat för att ta hit folk som tycks hata oss och särskilt Svenska kvinnor som kallas för horor. Varsågod Sverige.

 10. Man kan hålla på och kasta skit på varandra, men det hjälper inte kvinnorna. De som är offren för dessa våldtäkter, och de som är livrädda för att gå ut. Särskilt i vissa områden och särskilt efter vissa tider.

  Det har ju kommit fram att många av dessa ”män”, särskilt andra generationen, inte känner sig tillhöra Sverige, de ogillar den svenska kulturen, de har en slags drömbild om sitt land och sin kultur, de ser ner på svenskar – och särskilt då på svenska kvinnor som de föraktar.

  Så, allt är skräp med Sverige – på ren svenska. Enligt dem. Det enda som är bra, det är bidragen. Och att det är så lätt att komma undan när man begår kriminella handlingar. Och straffen är mjäkiga. Alltså ser vissa det som en uppmaning till att begå brott.

  Därför behövs straffen skärpas – rejält. Långa straff i spartanska fängelser. De ska arbeta av sin skuld till samhället. De ska utvisas på livstid efter avtjänat straff. Det kommer vi att vinna på, rejält. Dels kommer vi att bli av med de kriminella, dels kommer de som är kvar att skärpa sig. Sen ska vi ställa samma krav på dem, som gäller för alla andra svenskar. De ska jobba, de ska tjäna pengar, de ska försörja sig själva, de ska bidra till samhället. Och om inte det passar, då kan de alltid resa till sina älskade hemländer.

 11. Nu måste Ex-pressen hänga ut sina egna journalister med braskande rubriker och hemma-hos-mikrofon-i-nyllet-reportage med KRIGSRUBRIKER och helsidesbilder på Nazisterna på den egna blaskan med fel VÄRDEGRUND och inte ALLAS LIKA VÄRDE som ledstjärna.

 12. Med demokrati (folkstyre) genom folkomröstningar hade detta aldrig hänt.
  Tyvärr styrs Sverige ständigt och jämt av en handfull maktberusade störda regeringsministrar.

 13. Hur kan ett samhälle vara så fucked up som det jag av ofrivillig anledning hamnat i utan att ngn ställs till svars??

 14. Sveriges statsminister meddelar – Tala inte illa om mina invandrande vänner, och man kan inte förbjuda kåthet.

 15. Jättespännande. Hitler var ju bara en av alla österrikare som invandrat till annat land. Han hade sämre social ställning än många andra och på den tiden grasserade fördomarna mot olika människogrupper. Var också Hitler en bagatell?

 16. Vi ska avsäga oss all beblandning med..

  Islam..

  EU..

  Och FN..

  Och sen starta historiens största städning av politikersvin och icke-svenskar..

 17. Tänk om journalister på Expressen, Aftonbladet m.fl. vore lika intellektuellt hederliga som Mats Dagerlind är, då hade Sverige varit ett humant land att leva i förskonat från vidriga våldtäkter.

 18. Vill aldrig mer höra ordet utmaning från en politiker.
  Vill aldrig mer höra ordet integration.
  Vill inte höra nåt alls om muslimer eller deras vanor.
  Jag vill höra om åtgärder som fullständigt raderar deras möjligheter till skyhöga bidrag slapphet kriminalism arbetsskygghet kulturella rättigheter osv samt slutligen planer för återvändande. Inget annat är intressant.

  • Detta är inte acceptabelt, vi har varit naiva och står inför stora utmaningar gällande integrationen av nyanlända.

   Ursäkta, kunde inte låta bli.

   • Har sagt det förr, man tänder inte eld på sitt eget hus, kastar in en flaska tändvätska och står och säger att det är ”en utmaning” på gatan.
    (Detta antar att en svensk politiker överhuvudtaget ser Sverige som sitt hem och det svenska folket som sin familj.)

 19. Hur sjukt får ett resonemang bli?
  Trots att kunskapen finns om vilka grupper som bär de tragiska våldtäktsmännen, så ska detta alltså inte diskuteras utan de ska absolut hit, istället så ska det yras om något som aldrig kommer att ske, dvs att tala dessa till att inte våldta, sexuellt ofreda och hitta på annan jävelskap.

   • Nej, 95% måste återvända, annars förlängs bara tiden till Islamiseringen, de måste känna att de är ovälkomna här. I annat fall tar de över genom förökning.

 20. Mats en av dina bästa krönikor som jag ser det, alla är för det mesta mycket bra.
  men denna belyser ett stort problem i detta land Som ett litet tillägg.
  Dessa stackars äldre som nu blivit fällda för HMF för klantiga ordval verkar ju defacto ha rätt i sak. Nämligen att invandrande män är dom som står för dom flesta gruppvåldtäkterna, kommer det det innebära att domarna rivs upp då dom är med största sannolikhet orätta om man ser till fakta. Fast kanske är dom ett försök att lyfta skrivkonsten? Något jag fallerar i med. Men är det straffbart att skriva illa då?
  Fast då kan det inte heta Hets Mot Folkgrupp, utan snarare brist på allmän hyffs.
  Och vad jag vet så finns det ingen lag mot det än.

  Åter till våldtäkterna! dessa är en skam för detta land, det smetar av sig på oss alla.
  Äcklet över att dels så tas det så lättsamt på av berörda myndigheter. Dels så skriker politiskt korrekta via typ #metoo hur vidrig mannen är.
  Varför håller man inte sakfrågan? Att kollektivt skuldbelägga alla män, förstör det fina samspelet mellan man och kvinna totalt, något som för det mesta fungerat under hela människans historia, annars hade vi inte varit så många.
  Att prestigen är större än enskildas lidande är så sjukt att det inte finns ord för det.
  Även att gömma huvudfrågan med diverse lögner är lika illa.
  Just där är din krönika en bra sak belys frågorna rejält .
  Tack Mats.

 21. Jag gör antagandet att de flesta som skriver här gillar öppna samtal om samhället där alla får göra fria associationer, dvs utan styrning vad som är korrekt eller inte korrekt i de flesta fall. Alltså att det är högt i tak. Men man börjar faktiskt tröttna då inget verkar gå o förändra av vikt, kanske bäst se över sitt eget än att försöka vrida samhället rätt? Vad Reinfeldt och Löfven gjort, påhejad tyvärr av en stor mängd väljare, ja det är på detta viset liknelsemässigt. De öppnade all inklusive restaurangen Sverige. Alla gäster får äta o dricka hur mycket de vill och dessutom betala hur lite eller mycket de vill. Ja t o m dem utan pengar slipper diska i betalning. Gästerna tisslar o tasslar sins emellan: Finns det inga regler? En trött serveringspersonal som varit med innan det blev all inklusive säger: ja, det finns en tavla med regler som står o samlar spindelväv sen restaurangen hette Folkhemmet. Men det är nya tider nu, ni får liksom göra det nu vill trots att chefen säger det ska vara ordning o reda. Jasså ni har egen musik eller va det är. Ja vi byter o tar bort ABBA Cdn. Ni bestämmer. Nä snart dax gå till extrajobbet. Vi har lite problem med ekonomin men äh det fixar sig. Ät o drick ni. Har ni inga ordningsvakter? Nä, de vill inte vara här av nån konstig anledning. Förresten så kan ni bli kränkta. Phuu, adjö. Jasså ni tar inte en gammal kvinna i hand. Okej..

 22. ” Frågorna är många, men vilka är svaren?”

  Svaret är,såvitt jag förstår.

  Är att SD får ett rejält inflytande över Sveriges politik.

  SD representerar ett alternativ,som inget av de övriga partierna i riksdagen erbjuder.

  Så.

  Svaret är.

  Rösta SD och hoppas på det bästa.

  Det är värt att prova deras lösningar,något annat kan inte jag skåda,

 23. Tack Mats! Nu kör vi raka puckar, passar med klubban i isen. Mål efter mål.

  Svårigheter är ren projicering, förutom bias.

  Låsta asylanstalter skulle parera det mesta, svårigheter skulle kontrolleras, brister upptäckas, behov tillgodoses.

  Men den här politiken handlar kanske inte om att hjälpa, utan något annat syfte?

  Den Svenska Kulturella Identiteten ska vara rättesnöre och det som Sverige ska förhålla sig till och samlas runt!

  • Om politiken är att hjälpa kommer vi se på hur gärna regeringen vill ta emot förföljda sydafrikanska vita farmare.

 24. Det finns säkert fog för att kvinnor i dessa länder går omkring i burka eller liknandeskyddskläder.

  • Och att de inte vågar/får ”fly” ensamma till Europa p.g.a risken att bli våldtagna. Kan lova att det inte är grekerna de tror ska våldta dom.

 25. Så går det när man är så styv i korken att man ber envar som har invändningar ställa sig i hörnet och hålla truten.

  Var är konsekvensanalysen för det mångkulturella projektet? Kostnadskalkylen? Barnkonsekvensanalysen? SWAT-analysen? Var är de förkastade förslagen – och motiven till att de förkastades? Varför övervägde man inte nollalternativet? Vilka remissinstanser har yttrat sig? Hur hanterade man deras invändningar? Var är den demokratiska förankringen? Det demokratiska samtalet? Var är genomförandeplanen? Kontrollplanen? Uppföljningarna? Utvärderingarna? De korrigerande åtgärderna? Har man stämt av liknande projekt historiskt? I nutid? Vad hände med försiktighetsprincipen, konsekvensneutraliteten och att all makt utgår ifrån folket? Hur går mångkultur och segregation ihop med integration? Vad var det för fel på assimilering?

  Jaha. Jasså. Ni har alltså valt att gå på känsla istället. Ja, och då blev det som det blev också.

 26. Detta är till 100% ett multikulturellt problem och för att förstå vad som menas med det så behöver vi definiera ordet. …Men den diskussionen har av förklarliga skäl aldrig förekommit i Sverige, ty här är multikulturen reducerad till ytligheter som ”maträtter” (tänk pizza), färgglada kläder och spännande möten nere på torget där svenskar kan köpa rabarber (utan kvitto) av araber som knappt kan svenska, men med roliga handsignaler så går det att förstå varandra! Så härligt kontinentalt!

  ..Verklig multikultur inträffar när grupper som inte har någon gemensam sockel alls tvingas leva i samma samhälle. Eftersom de saknar gemensam nämnare så kan inte ens det första steget tas för att komma närmare varandra. Varje grupp är sin egen ö och sprickan mellan grupperna växer för varje generation. Det är därför som andra och tredje generationens muslimer är sämre integrerade än sina föräldrar. Och till slut smäller det. Så har multikultur alltid sett ut. Muslimer ser ned på västerlänningar och vill inte ha med oss att göra. De vill ha välståndet vår kultur kan skapa, men vår kultur vill de inte veta av. Svenskarna är i sin tur extremt naiva och -fredskadade som de är- så saknar de naturliga skyddsmekanismer. De tror att de kan blidka muslimerna med ett förbindligt leende, men när svensken ytligt försöker vara ”trevlig” ser muslimen bara svaghet. Men inte heller svensken har något genuint intresse att lära känna araber. Svensken har invaggat sig själv i vanföreställningen att han är minsann är en kontinental ”världsmedborgare” och att det är jättekul med allt som är annorlunda. Men det är bara en vanföreställning. Svensken tycker det är kul med araber bara sålänge araberna är precis som svenskarna.

  Multikulturella samhällen (=samhällen där olika grupper inte delar någon gemensam sockel i ens de mest grundläggande frågorna) är alltid dömda till att gå under. Det kan bara bli sämre, aldrig bättre. Våld, misär, kaos, krig och kollaps står på programmet: Libanon, Jugoslavien, CCCP, Israel/Paletsina…

  Det enda som fungerar är konvergens, dvs att olika grupper till slut smälter ihop, eller att minoritetskulturen upptas i majoriteten. Så var det när finnar och italienare kom till Sverige på 50-talet. Så var det när vikingar invaderade Normandie. I början var de ju lite impopulära, men de var inte tillräckligt annorlunda för att inte smälta in i den lokala kulturen. Och 200 år senare var det inte en jävel som visste om han hade vikingablod i ådrorna.

  Sverige massimporterar divergens och har inte ens förstått varför konvergens är ett måste för att undvika kollaps.

  Därför har vi bara sett början på gruppvåldäkterna. Har man massinvandring baserad på divergens så får man massvåldtäkter på köpet…

 27. Skitbra Mats! En riktig kioskvältare! Undrar hur länge det ska vara lagligt att skylla på en de andra för dom begår våldtäkter och mycket annat?!!! När vi är utomlands så inte fan våldtar jag någon bara för det är en annan kultur i det landet!!!!!!!!!

  • ”När vi är utomlands så inte fan våldtar jag någon bara för det är en annan kultur i det landet!!!!!!!!!”
   Och gjorde du det skulle alla som tillhör din kultur bli objekt för förföljelse och våld om du befann dig i ett land där en viss kultur blomstrar..du vet säkert vilken kultur jag menar ..

 28. OT: Miljökommunisterna i Stasi TV. NU!!!!!!

  Svt nyheter och Rapport lägger in högväxel nu när det är val strax med miljöhot och stackars färgade som vill fly till Afrika.

  Lysnna på Lars Bern istället för TV metrologer med 2 års högskola. Lägger mina hästar på Lars B, framför miljömuppar i Stasi TV.
  https://m.youtube.com/watch?v=HmTGjIBrWqc

  Gällande invandrare och färgade i USA. Varsågod och åk hem om det inte passar.

  Övriga nyheter är metoo drev mot vit hetrosexuell Här gäller det att hålla liv i en död kossa. Spana in Expressen, 99% av gruppvåltäkterna utförs INTE av etniska svenskar…

  Och så kompletterar vi med en invandrare som drabbats av våld. Vit gärningman måhända?

  Sedan är politikerna i upplösningstillstånd när Jan Scheerman intervjuar hur demokratin hotas eftersom politikerna får skit i sociala medier. Har idioterna funderat på att de är grav otakt med väljarna..

  Hela djävla byket ska bort i höst. De har gjort sitt. De får āka tillbaka till grottan de kom ifrån och fortsätta räkna kottar…

 29. Våldtäckasamhället är ett klockrent beställningsjobb ifrån globalisterna.

  Grovråna Svenska skattebetalare lika så.

  Rent kapitalistiskt beställningsjobb
  OCH HELA SKRIKVÄNSTERN SUPORTAR.

  Ok, Det är vad dom får skörda,utan skyddsnät.

  • Jag skulle nästan säga att Mats Dagerlinds
   texter är ett bot mot den psykiska ohälsan i landet, ett sundhetstecken.
   Politisk korrekthet och falskhet skapar psykisk ohälsa.

 30. ”En svensk har också dömts under den aktuella 2-årsperioden men honom väljer Expressen att inte hänga ut.”
  Kan orsaken vara att han varken ser ut som en etnisk Svensk eller har ett Svensk-klingande namn ?

 31. Äh, låt Tage Erlander-dyrkarna förverkliga sitt sosseparadis till slut. Fattigpensionärerna har ju röstat på Tage Erlander hela sina liv, och de är rikt belönade för det, de giriga parasiterna som har lämnat en obetald statsskuld på över en miljon miljoner kronor efter sig! Låt fattigpensionärerna nu njuta av att de livslångt har röstat för att brottslingar inte ska torteras ihjäl avskräckande, att barn inte ska uppfostras i skolan, att allt välståndsskapande i Sverige måste bötas bort. Låt de ligga som de bäddat, så kanske de till slut lär sig nånting om att ta konsekvenserna av sina egna handlingar. Nu förverkligas ju internationalistiske socialisten Tage Erlanders samhällsvision till slut, det tog så klart en livsålder som vanligt att se resultatet. En livsålder oupphörligen hyllad av alla fattigpensionärer. Grattis till er alla!

  • Håller med och har svårt att tycka synd om alla som nu klagar. Om man hela sitt liv hyllat den här typen av tänkande, ja filosofi, så blir det såhär till slut. Nu ser vi alla de här idéerna manifestera sig i verkliga livet så jag är inte det minsta förvånad. Har dessutom ingen lust att städa upp efter alla idioter som gjort det här möjligt, de får själva få ordning på kaoset.

 32. Det har varnats i svensk TV, om att en kinesisk mördargeting är på gång att föröka sig Sverige. Egenheten hos mördargetingen är att den gillar honung väldigt mycket, så därför attackerar den även honungsbin och helt sonika äter upp dem. Detta har en förödande effekt på bi-beståndet… Dessutom är mördar-getingsticken farligt giftiga för människor…. Jag kan tänka mig att mördar-getingens gener är mycket lika den svenska getings, men trots det får man varna för att den kinesiska mördargetingen är farlig för de svenska förhållandena … men som sagt, människors olikheter får man absolut inte nämna.

  • Enligt min personliga uppfattning har vi en parasitinvasion utan dess like idag i Sverige,likt göken som invaderar ett småfågelbo och sedan skuffar ut de andra fågelungarna.Sen hur ska man kunna övertyga regeringen om problemen?

 33. Gruppvåldtäkt är en form av terror som ofta används i krig av representanter för en viss kultur för att förnedra och kränka fienden, så när skall Sveriges beslutsfattare förstå att Sverige i dagens läge är en krigsskådeplats ?

 34. Utmärkt artikel. Gammelmedia har förstått att det blir svårt att påverka väljarna om ingen längre läser eller ser på TV.

  ”fyrkantiga och överdrivna manliga dominansbeteenden, nedsatt impulskontroll och antisociala tankesätt”

  Låter som en neandertalare. Och vi minns ju vad historien hade att erbjuda det släktet.

 35. Briljant skrivet som vanligt Mats. Du har bra minne, vi var där när det hände. Jag minns ditt deltagande på Publicist Klubben debatt , no comment. He he, då du hoppades på att journalistiken och äkta samhällsdialogen var frisk. Nu vet vi bättre, eller?

 36. Sent ska syndaren vakna. I det här fallet expressen som säkert förstått att fler och fler fått klart för sej vem och vilka som är skyldiga till gruppvåldtäkterna.
  I sin iver att sälja tidningar vänder man kappan efter vinden i hopp om att behålla läsare.

 37. Utmärkt artikel av Dagerlind, som vanligt.

  Detta med gruppvåldtäkter passar sannerligen inte in i vänsterns standardförklaring om socioekonomisk utsatthet. Vänstern anväder alltid detta samma tjatiga argument för att motivera att man skyfflar in mera pengar till det totalt misslyckade mångkulturella experimentet.

  Men det finns inget som skulle motivera en gruppvåldtäkt som har med pengar, jobb eller liknande saker att göra. Det är en attitydfråga till 100%.

  I MENA-länder är våldtäktskulturen mycket utbredd. Det är alltså en kulturell fråga som påverkar mäns attityd i dessa länder. Det är ingen slump att muslimer vill att kvinnorna skall täcka sig. Man motiverar det just med att kvinnors annors kan bli våldtagna.

  Detta är unikt för islam var man alltså har som doktrin att skydda kvinnor från våldtäkt med diverse restriktioner. Men skydd behövs bara om det finns förövare och om skyddet blir ett religiöst påbud som dominerar kvinnors liv, måste det finnas massor av förövare.

  Det är självklart att denna attityd inte försvinner när invandrarna stiger över gränsen till Sverige. De tar den med sig och kommer därmed också att agera därefter. Inga socioekonomiska åtgärder såsom bidrag, gratis bostäder eller jobb kan påverka detta.

 38. Det värsta av allt är när Sossar,Vänstern,Mp och Fi försvarar de importerade våldtäktsmännen till varje pris och skyller hela tiden alltid på något annat.
  De vill ha det såhär i Sverige.Jag hatar er!

  • I så fall kommer bara sådant vänsterfolk att bjudas in som betraktar gruppvåldtäktsmän som offer. Det är SVT i sin prydno. SVT-journalisterna kommer att trampa sönder klaveret fullständigt.

 39. Är det rimligt att anta att en Svensk som begår brott löper betydligt större risk att åka fast och fällas för brott jämfört med en invandrare eller flykting som kanske till och med vistas illegalt i landet och inte talar vårt språk och saknar id handlingar…

 40. Invandringen är ett symtom, våldtäkterna är ett symtom, kriminaliteten är ett annat symtom, polisens misslyckande är symtom, svenska statens haveri är ett symtom.

  Under 33 år hade vi goda ledare som Per Albin Hansson och Tage Erlander. Den värdegrund som de representerade kom att gälla för många av oss här på Samhällsnytt.

  Med Olof Palme splittrades Sverige i två läger. Sen har det gått raskt utför. Idag är Sverige ett farligt land. Sverige och dess ledning är ett moraliskt u-land utan kompass

  Utan land i sikte sitter vi fast på ett värdelöst grund.

 41. Men då säger vänsterjournalisterna på SVT och deras chefer att 42 av 43 gruppvåldtäktsmän är offer. Det är deras förklaringsmodell. Om SVT:s vänsterjournalister och deras vänstervridna chefer har rätt måste de gruppvåldtagna kvinnorna med SVT-logik vara förövare. Det är förvisso idioti, men idioti är legio på SVT.

 42. Hur i helv kan man säga att 42 våldtäkter inte är så farligt när det kom 163 000.
  Räknar hon med mörkertalet. Förmodlingen inte.
  Hur svårt kan det vara att skicka hem skiten om man inte kan sköta sig i landet.
  Peter Mangs just nu på fyran. GWs program.

 43. Det värsta med mörkandet är att.svenska kvinnor inte fått chansen att veta varifrån hotet kommer ifrån. En hel del av gruppvåldtäkterna kan nog Expressen ge cred åt sig själv för att de skett.

 44. 1. Utomhus – på vintern. 2. Med andra män närvarande. 3. Med våld och tvång. Tre rejält avtändande faktorer som innebär att de flesta normalt funtade inte skulle vara fysiologiskt skickade att överhuvudtaget genomföra en gruppvåldtäkt – oavsett vilket ”utanförskap” det skulle handla om. Det är helt enkelt andra drivkrafter och faktorer som ligger bakom detta beteende.

 45. BRÅ:s tredje förklaring är det med all sannolikhet charlatanen Sarnecki som står som målsman för. Denne lider av samma galenskap som Anders Lindberg. Det är obotligt.

 46. Orsaken är inte kultur eller religion hävdar dom ängsliga PK-experterna,om så inte är fallet ….vad fan är då orsaken ?

 47. Expressen insåg väl att de målat in sig i ett hörn och behövde göra en utbrytning, eftersom allt färre tror på deras lögner.

 48. ”det viktiga är att man sätter i gång ett integreringsarbete…..”
  Varför det? Det är ju så få som begår dessa brott enl experterna.
  Bättre att inte strafförelägga dessa brott. Bättrar på både brottsstatistik och integration 🙂
  För övrigt var det väl bara 4 av femton som blev åtalade i Fittjafallet? Visst mörkertal kan anas…..

 49. Efter övergreppen i Köln på nyårsaftonen 2015 skrev Gudrun Schyman i Expressen att det var likadant i hela världen, det patriarkala förtrycket är konstant.
  Det går inte att resonera med såna människor.

  • Nej, men ’Schyman är ju alkoholist och troligen även knarkare.
   Med sådana människor kan man inte diskutera, för deras hjärnor är skadade (om de har några hjärnor kvar)

 50. Håller inte med Mats om ett par saker;

  1. Bara tacksamheten över att ha fått en fristad i Sverige undan hemlandets elände och ovanpå det alla de förmåner och bekvämligheter som vårt land tillhandahåller borde avhålla en normalt funtad person från att begå brott.

  Många vet att goda gärningar sällan görs ostraffade. En enskild vänlighet tas normalt emot vänligt ja, men att leva under välgörenhetstanter hatas av alla. Svenskar har inte stått i kö utanför socialkontoren i decennier, det är något som alla normala skyr som pesten, invandrare likaså. Tacksamhet glöm det, de hatar svenskarna och deras välgörenhet.

  Alla seriösa undersökningar visar att svenskar är det minst invandrarfientliga folket i världen…

  Svenskar gillar inte främlingar och vi har ”främmande” på besök en liten stund, sen får de gå hem. I trappuppgången varken känner man eller umgås med sina grannar. Svenskarna är världsberömda på att vara kalla. I barn- och ungdomen skaffar man vänner, i medelåldern och ålderdomen är det kört.

  Vanliga normala svenskar är både främlings- och invandrarfientliga. Seriösa undersökare måste ha blivit dragna vid näsan. Har man t.ex. varit i eller bott i USA, Thailand eller Filippinerna så vet man hur felaktigt påståendet är, att vi skulle vara det minst invandrarfientliga folket i världen.

  • Tror nog undersökningen är OK. Man måste skilja på att vara ”reserverad mot främlingar” och det extremt korkade begreppet ”främlingsfientlig”.
   Känner f ö en person som bott många år i Thailand. Vänligheten är bara en falsk fasad. Vid minsta konfliktsitaution så gäller alltid thailändaren först och främst. Man kan råka väldigt illa ut som ”farang” där.

   • ”Känner en som bott i Thailand”. Det kallas hörsägen. Jag har själv bott i de tre länderna jag räknar upp. Alla krönikörer utvecklas av konstruktiv kritik. Rövslickeriet här är inte bra.

    • Att som du enbart utgå från enstaka erfarenheter (sina egna t ex) kallas ”anekdotisk bevisföring” och är inte värt mycket. Det är ju därför man gör undersökningar!
     Det finns gott om publicerade fall (bl a engelsk press) om hur thailändare attackerar faranger när det hettar till och hur rättslös man är vid en konflikt och hur ”bra” polisen är då.
     Tråkigt att behöva säga det, men du är, som så många andra, grundlurad. Inte helt förvånande eftersom du inte heller genomskådat det av vänsterpöbeln påhittade nonsensbegreppet ”främlingsfienlig”.
     Vad gäller ”rövslickeri” är det definitionsmässigt något som kräver en underordnad position och att inbilla sig att många här i kommentarsfälten skulle vara så mesiga att dom betraktade Mats som deras ”auktoritet” är enbart löjeväckande och egentligen direkt oförskämt.
     Streck i denna debatt för min del.

 51. Såg en gång en video om en syriska invandrare i Holland, som påstod att han inte hade fått uppleva sex på två veckor. Han trodde på fullt allvar att hans pung nu var på väg att explodera! Är det konstigt att sådana människor blir desperata, och tar allt som finns tillgängligt?

 52. Det jag först tänker på.vad ger dessa personer rätt eller att inte vara ödmjuka mot oss som släppte in dessa odjur till vårat samhälle.
  Visst har det förekommit våld och skit innan dessa odjur kom.men nu verkar det bli små inbördeskrig som aldrig verkar ta slut.
  Måste komma något från regeringen som sakta utplånar detta.

 53. Nähäää, det var det jävligaste, Så det var inte Erik, Per och Ola som fått hormonöverslag. Det handlar alltså inte heller om att anmälningsbenägenheten har ökat. Hur ska nu Jerzy Sarnecki få ihop det här? Kanske börja vända stapeldiagrammen åt rätt håll.

  • Jaha där ser man, bristande integration och brist på bostäder är förklaringen, ja då vet vi det

 54. ”Att 42 av 43 gruppvåldtäktsmän är invandrare”
  Så kan ni inte skriva. Det finns folk som blivit dömda för Hmf för det. Ni får nog putsa till siffrorna lite så det blir lite mer lika för enligt pk iterna är det inte invandrare som gruppvåldtar. Det har faktiskt pågått alltid i Sverige har jag läst.

 55. I ett sagoland ovan molnen var det tyst, mycket tyst. Det hände heller inte mycket där, knappt någonting. Men framför allt rådde en spöklik stämning, där inget viktigt kommenterades eller följdes upp med några skarpa frågor. Istället visslades det & studerades handflator. Det var den metoden som valts..

 56. Tänker ingen på offren för dessa hemska gruppvåldtäkter? Enligt Expressen är 99,99% av gruppvåldtäktsmännen muslimer, som i sin religion har rätt att våldta ”otrogna” kvinnor ( se koranen )! Dessa muslimer borde tillsammans med övriga bidragsmuslimer återföras till sina hemländer!

 57. Om du som privatperson skrivit samma som Expressen hade du blivit dömd för hets mot folkgrupp och uthängd av samma tidning. Skall bli kul att se om Expressen blir anmälda. Hur ställer sig nu Expo och Researchgruppen till sin uppdragsgivare.

 58. En förträfflig krönika full av sanningar och logik som man som tänkande (?) människa tar till sig fullt ut. Hur kommer denna ut i massupplaga till befolkningen i stort och in i maktens boningar, gärna framstucket under näsan på dem utan att de får möjlighet att bara försvinna från sanningen?

 59. Hahaha!
  Jag gillar ingressen.”Vänsterliberala
  boulevardtabloiden ” Bra svar på deras epitet på alternativmedia.

 60. I krig har alltid kvinnor blivit våldtagna som en del i krigföringen och enligt devisen segrarens rätt gentemot förloraren. Muhammed uppmanade till krig mot de otrogna och vi ser nu hur hans soldater tar sig den rätten som är en del av krigföringen. Från dödsriket styr Muhammed sina fotsoldater till krigshandlingar där gruppvåldtäkter utgör en del av flera. De nesliga handlingarnas kärna är alltså ideologin Islam.

  • Ja då får VI hoppas att dagens Kvinnor insett detta och Massproducerar fram en BANAN t ex i syfte att locka dessa män med i Sexsuellt syfte MED inbyggd direktbiljett till himelen, d v s att köra in i lämpligt hål hos dessa KRAKAR….så dom slipper Våldta..!

 61. Det mest tragiska är att man redan VISSTE detta genom enkel logisk slutledning kopplad till en grundläggande samhälls- och människokännedom över tid sett, avseende det land som heter Sverige.
  Men visst är det bra att gammal-media nu tydligen vågar säga sanningen.

 62. Den va fin att EXP försöker FYLLA det TOMRUM som nerlagda …AVPIXLAT lämnat efter sej…!

  Ja generellt kan man säga att dom ALLA i Media har en Fördröjning av Färska Nyheter på ca 8-12 år vardera i dessa ämnen…
  Det ÄR SÅ DAX s a s

 63. Det har ju redan gjorts undersökningar av privatpersoner som baserats på just på domstolsbeslut som visat på samma sak. Så inget nytt alls för oss, men det jag tänkte på att detta är ännu en pusselbit och ett bevis i det stora bedrägeriet från MSM och 7-klövern som de ägnat. Listan kan göras lång, men orkar inte skriva den nu. Alltifrån Alan Kurdi – bedrägeriet, till ensamkommande bluffen, till bilder på kvinnor och barn som flyr i MSM, invandrings kostnader, kriminalitet (våldsbrott, vapenbrott, sexualbrott, bidragsbrott) bland invandrare, gruppvåldtäkter mm. Hela listan borde göras preciseras konkretiseras och omvandlas till åtalspunkter där både de senaste sittande regeringarna och de ljugande propagandajournalisterna åtalas för de hemska brott de begått som faktiskt ligger bakom så mycket lidande i Sverige idag. Nån som orkar?

 64. Man får inte helt enkelt att kunna uttrycka sig så ”rasistiskt”. Det passar inte med huvudströmmens medias politisk korrekthet. Två ben dåliga, men fyra ben bättre.

 65. Mycket bra skrivet! Och ska upprättelse ges till de som dömts till hets mot folkgrupp då de hävdat att det bara är invandrare som gruppvåldtar? Jag menar nu när det finns faktiskt statistik som bevisar det vi alla redan vet..

 66. Enligt faktablinda feminister och vänsterhens är det män som begår gruppvåldtäkter och allt annat, dvs etnicitet och ras, är irrelevant. Män måste ändra sin kvinnosyn och respektera kvinnors rätt till sina kroppar är deras budskap. Kanske dessa kvinnor kan försöka få ut detta budskap till den grupp av män som begår dessa brott istället för att skuldbelägga hela den manliga Svenska befolkningen.

  • Gudrun Schymans ”Talibantal” för ett par år sedan där hon jämför svenska män med talibaner fick mig att häpna och för alltid förakta Gudrun Schyman och hennes Fisar.

 67. Hade inte Sverige släppt in massor utav invandrare hade dom flesta våldtäkterna inte skett. Istället leker man humanitär stormakt., allt för att smeka sitt uppblåsta hybris ego.

  • Nej rösta på SD. För om AfS inte når 4% spärren (vilket sä troligt) så blir din röst en bortkastad röst som bara hjälper 7-klövern att fortsätta med sin förödande galna asyl- och invandringspolitik.
   /CC

   • En jätteviktig fråga du tar upp…SD är perfekta men för säkerhets skull borde alla höger om SD samla sig till en ”Högersamverkan 2018” – gemensamt nå 4% …ungefär som Centern 1988 fångade opp KDS röstare…ingenting ska behöva gå förlorat.

 68. Den 43:e är säkert bara en person som har tagit mångkulturen till sitt hjärta.

  Det är således inte bara farligt att folk från disparata kulturer får behålla dem, utan dessa skadliga kulturer tillåts sprida sig i Sverige.

  Dessa kulturer har i de allra flesta fall bevisats vara sämre än den svenska eftersom personerna har flytt från ett samhälle där en skadlig kultur rådde för att åtnjuta en bättre svensk kultur.

 69. Undrar om våran 7 klöver samt Fredde Riendfelt känner något ansvar när dom läser om gruppvåldtagna flickor och kvinnor i Sverige ? Eller är det mindset blanco som gäller även där ?

  • När det gäller Metoo och teaterchefen som tog livet av sig finns det ett uns av självrannsakan hos kulturredaktionen på AB men tror inte Reinfeldt och Löfven har förmågan att se sitt ansvar i den frågan, nej.

 70. Nej, det är sannerligen inte okej med alla dessa utländska gruppvåldtäktsmän. Före den stora massinvandringens tid förekom mig veterligen inga gruppvåldtäkter. Hoppas att jag inte blir åtalad nu för föregående mening i detta galenskapens rike!

 71. Med en annan politik hade Ikea – offren levt. Och de som lemlästades på Drottninggatan hade också levt och funnits bland oss idag. Men Sverige måste ju prioritera mänskliga rättigheter. Eller hur?

 72. Alltså vad är det med vissa Svenska kvinnor?? Holmberg här, antingen hatar hon sitt eget kön eller så verkar hon ha någon sorts våldtäktfetisch eftersom hon låtsas som det regnar!

  • Det faktum att förövarna är utlänningar leder till ökad anmälningsbenägenhet, vilket är ren och skär rasism anser Jerzy Snickesnacki.

 73. Skitblaskan kommer aldrig att medge att de har blivit rasister .
  Deras förklaringar blir säkert framställda som deras egna.
  Men svenska folket VET !
  Därav ökande läsartal för de ”alternativa oppositionella” medierna, medan gammelmedia numera hankar sig fram på presstöd och underbemanning med sviktande läsare.
  Så låt Expressen fortsätta spika kistan….

 74. TACK Mats! Du är en kämpe! En kvinnornas riddare och försvarare! Jag är så stolt över svenska män och särskilt över sådana som du.

 75. Väl skrivet och balanserat.
  Tyvärr är nog Expressens utfall ett sätt att desarmera dem som vill prata om verkligheten….

 76. De nu omtalade våltäktsmännen utgör ”toppen på ett isberg”. Under den finns ett stort antal ej uppklarade gruppvåldtäkter, ej anmälda gruppvåldtäkter, ”vanliga” våldtäkter, sexuellt ofredande, unga flickor som blir behandlade på ett nedvärderande sätt och kallade nedvärderande sexuella tillmälen dagligen. Listan kan göras lång och frånvaron av analys och debatt beror på att man från vänsterliberalt håll föredrar att inte veta vad som egentligen pågår.

 77. Expressen visar igen att de bara gör som alla andra säljande organisationer – de anpassar sig löpande efter marknadens förväntningar. Inget konstigt med det, men det förpassar, närmast per definition, deras trovärdighet i denna typ av frågor till en nivå mycket nära noll. Slutade själv att läsa deras alster för många år sedan.

LÄMNA ETT SVAR