Polisen har ändrat normeringen på sina IQ-test så att fler ska klara dem. Myndigheten hävdar att de sänkta kraven beror på att fler kvinnor numera skriver polisens IQ-tester. Samnytts kontroll med Pliktverket visar dock att ett språktest tidigare stoppade sökande med låg intelligens redan före IQ-testet. Det nu avskaffade språktestet är sannolikt vara huvudorsaken till de lägre IQ-kraven.

Polisen har i år ändrat normeringen för de IQ-test som vill bli poliser måste klara för att bli antagna till polisutbildningen. Som tidigare använder man sig av den så kallade ”stanineskalan” med ett krav på en staninepoäng på minst 3 för att få bli polis. Med hjälp av en ”normeringsgrupp” så kan man räkna fram ett medelvärde och en standardavikelse för normeringsgruppen.

De som presterar ett resultat som ligger på mellan 0,75 och 1,25 standardavvikelser sämre än genomsnittet för normeringsgruppen får staninepoängen 3. Notera är att det bara är omkring 11 procent av de som skriver IQ-testet som får en staninepoäng lägre än 3. Polisen har alltså valt att lägga sig på en nivå som gör att åtta av nio som skriver IQ-testet blir godkända.

Nu har polisen valt att använda sig av en ny normeringsgrupp med kraftigt försämrade resultat jämfört med den gamla normeringsgruppen från 2003. Det innebär att det blir lättare för de som skriver IQ-testet att få minst 3 i staninepoäng och därmed anses ha tillräckligt hög IQ för att bli polis.

Polisen: Kvinnor har lägre IQ

Polisens HR-direktör Henrik Dider menar att fler korkade kvinnor numera söker sig till polisutbildningen och att man därför måste sänka IQ-kraven. Han skriver att i den gamla normeringsgruppen var ”majoriteten män” medan det i den nya normeringsgruppen finns en ”jämnt fördelad” ”könsfördelning”. Dider förklarar vidare att:

”Det är mer rättvisande att jämföra med individer som gjort testet de senaste åren än individer som gjort det för 20 år sedan.”

Har Henrik Dider rätt i att det är primärt lägre IQ hos kvinnor som vill bli poliser som gör att den nya normeringsgruppen presterar sämre? Samnytt har kontrollerat med Pliktverket.

Kvinnor dummare 2003

Pliktverket uppger att den gamla normgruppen från 2003 bestod av 961 personer och den nya normgruppen består av 14 200 personer som gjort Pliktverkets IQ-test ”UNIQ” under åren 2019 till 2021. Så här uppger Pliktverket att män och kvinnor i de två normgrupperna presterade, ”M” betyder medelvärde och ”SD” standardavvikelse:

”Medelvärde och standardavvikelse 2003
Män (M = 72.7; SD = 11.1), kvinnor (M = 67.8; SD = 11.2)
Medelvärde och standardavvikelse 2022
Män (M = 66,8, SD = 12,4), kvinnor (M = 64,2, SD = 11.8).”

Som kan ses från Pliktverkets data så var det en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor i normgruppen från 2003. Med en enkel räknare kan man se att drygt två tredjedelar av männen var smartare än den genomsnittliga kvinnan.

I den nya normeringsgruppen är skillnaden mellan män och kvinnor lägre. Struntar man helt i kvinnornas resultat så ser man dock att resultatet även hos män försämrats kraftigt sedan 2003. Vad kan det bero på?

Behöver ej göra språktest innan IQ-test

Pliktverket uppger att när man gjorde normeringen 2003 så hade de som fick göra IQ-testet först varit tvungna att klara ett språktest. Detta språktest torde ha sorterat bort många sökanden med låg IQ. Så här skriver pliktverket:


Gränsvärdena för föregående normgrupp i polisurvalet baserades på en i ännu högre grad förselekterad grupp än idag, eftersom man även använde språktest innan UNIQ. Det innebär att innan man genomförde UNIQ, förutom dagens behörigheter, också behövde bli godkänd i språktestet som t.ex. 2003 underkände mer än en tredjedel, redan innan de fick chansen att genomföra UNIQ. Språklig förmåga har ett väl vedertaget samband med begåvning och utgör därmed en tänkbar delförklaring till varför normgruppen 2003 är strängare än den uppdaterade.

Poliser smartare än mönstrande

Normeringen har gjorts mot de som söker in till polisutbildningen och inte bland en slumpvist utvald grupp ur befolkningen. Därför går det inte riktigt att säga hur hög IQ ett genomsnittligt resultat på polisens IQ-test motsvarar. Så här skriver Pliktverket:

Det finns inga aktuella rapporter som jämför nutida polissökande med befolkningen i stort. Däremot kan man konstatera att de drygt 14 000 i normgruppen alla har godkända gymnasiebetyg, vilket ca 20-30% årligen av de som går ut gymnasiet misslyckas med att uppnå (se länk nedan). Pliktverket har även gjort jämförelser i testresultat bland de individer som både genomfört UNIQ (begåvningstest för polisutbildningen) och I-provet (begåvningstest i mönstringen) under perioden 2019-21. Jämförelsen visar kort sammanfattat på betydande skillnader, där fler polissökande under ovanstående period skulle godkännas med I-provets kravgräns 4:a, än UNIQ:s kravgräns 3. Det är en tydlig indikation på att UNIQ haft en klart tuffare normgrupp att jämföras emot.

LÄS ÄVEN: Larmet från Södertörn: Polisstudenterna är lågbegåvade

LÄS ÄVEN: Få invandrare klarar provet till polisutbildningen – underkänns i logiskt tänkande