Invandrares brottslighet har varit omdebatterat under lång tid. Alla riksdagspartier utom SD har under åren förnekat att invandrare skulle begå mer brott än snittet, även i ljuset av tidigare undersökningar. Det har även från SD:s håll funnits krav på en ny undersökning om detta, men det har avfärdats av båda M- och S-regeringar. Men idag publicerade BRÅ en ny variant på en sådan undersökning.

De tidigare rappporterna om invandrares brottslighet hette ”Invandrares och invandrares barns brottslighet” (Brå 1996:2) samt ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet” (Brå 2005:17). Båda konstaterade att invandrare var överrepresenterade i brottsligheten, men framförallt vid grövre brott:

Tendensen i resultaten är att ju grövre brott desto större andel av de anmälda brotten har begåtts av invandrare.
– Brå 1996:2

Man kan samtidigt konstatera att de utrikes föddas överrisk att vara registrerade för brott är högre för vissa brott än för andra. Det är till exempel fyra gånger vanligare att utrikes födda är misstänkta för dödligt våld och rån jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar.
– Brå 2005:17

Dessutom konstaterades att invandrare från vissa områden var värre än andra:

Andelen personer som är misstänkta för brott är större i grupper från vissa geografiska områden än från andra. Det gäller till exempel vissa delar av Afrika, till exempel Nordafrika, och Västasien.

– Brå 2005:17

Vägrade ny rapport

Under många år vägrade både regeringen och BRÅ att ta fram en ny rapport. Exempelvis sa justitieminister Morgan Johansson (S) år 2016 följande som svar på en fråga från Kent Ekeroth (SD):

Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag.

Redan 2011 la Ekeroth och Thoralf Alfsson en motion i ämnet om att:

 ge Brå i uppdrag att genomföra en ny studie i hur brottsligheten bland invandrare och invandrares barn utvecklat sig sedan senaste studien från Brå.

Denna och liknande motioner från SD röstades alla ner under åren.

”Störst bland utrikesfödda och deras barn”

Men efter allt fler larmrapporter om invandrarbrottslighet gick BRÅ år 2018 till slut ut med att de ”överväger” att göra en ny rapport och idag presenterades den. Och slutsatsen är densamma som tidigare rapporter:

Ett övergripande mönster är att den totala andelen brottsmisstänkta är minst bland inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, näst minst bland inrikesfödda med en utrikes- och en inrikesfödd förälder, störst i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar och näst störst i gruppen utrikesfödda.

BRÅ konstaterar även att överrepresentationen vid brottslighet inte minskat sedan de tidigare undersökningarna, eftersom den generella överrisken även då var 2,5 gånger:

Att vara registrerad som brottsmisstänkt är två och en halv gånger så vanligt bland utrikesfödda personer som bland inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar.

Andra generationen värre

Men vad som är nytt är att personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar har ännu större överrisk, 3,2 gånger:

För dem som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar är överrisken 3,2, vilket innebär att det är drygt 3 gånger så vanligt att misstänkas för brott som bland inrikesfödda med båda föräldrarna födda i Sverige.

Andra generationens invandrare som det alltså även kallas har inte blivit hjälpta av att födas och växa upp i Sverige. Istället har det blivit värre. Överriskerna minskar när hänsyn tas till skillnader i kön, ålder och vissa andra bakgrundsfaktorer men återigen är dessa ännu högre för grövre brott.

Största överrisker för dödligt våld

BRÅ konstaterar att överriskerna skjuter i höjden för allvarligare brott, framförallt för dödligt våld (inklusive försök), våldtäkt, inbrottsstöld i bostad samt rån:

För utrikesfödda varierar överrisken för dessa brottstyper mellan 1,7 (för inbrottsstöld i bostad) och 4,0 (för dödligt våld).

För inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är överriskerna markant högre för dödligt våld och för rån (11,2 respektive 11,5), vilket är de största överrisker som observerats.

När det gäller våldtäkt är överrisken densamma för utrikesfödda som för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar (3,2).

Mellanöstern och Afrika värst

Även i denna del går resultaten i linje med de tidigare BRÅ-rapporterna. De som är minst risk att hamna i brottslighet är de från Östasien, Norden utom Sverige, EU15 och Västeuropa utom Norden samt i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

De från Västasien (mellanöstern), Centralasien och olika regioner i Afrika (Nordafrika, Östafrika och Övriga Afrika) har högst överrepresentation: