En effekt av coronakrisens restriktioner beträffande den fria rörligheten över gränserna är att inflödet av tung narkotika till Sverige strypts. När Göteborgs-Posten rapporterar väljer man att vinkla den goda nyheten till något negativt – ett stort problem att missbrukarna blir utan sitt heroin, menar man och kräver att politikerna agerar.

Den coronakrisrelaterade bristen på tunga droger leder till att alltfler narkomaner vänder sig till beroendevården för att få hjälp att komma ur sitt missbruk. Enligt Göteborgs-Posten är dock detta problematiskt eftersom vårdresurserna inte räcker till åt alla. Det var bättre innan, när den tunga narkotikan inte hindrades flöda in i landet och trycket på missbruksvården därför var lägre.

Många heroinister är samtidigt inte intresserade av att ”lägga av”. I brist på den riktiga varan vänder man sig till vården för att få Metadon utskrivet till dess marknaden återhämtar sig. Det tänjs nu på reglerna för förskrivning av Metadon, rapporterar GP.

Göteborgs-Posten får av en inkallad expert stöd för uppfattningen att stängda gränser som strypt tillgången på heroin på den öppna drogmarknaden i Sverige är att betrakta som något bekymmersamt. Niklas Eklund, som är ordförande på Brukarföreningen Stockholm oroar sig över minskad tillgång, högre priser och sämre kvalitet på heroinet.

– Priserna har ökat och kvaliteten har försämrats avsevärt. Men den som är beroende måste ändå ge sig ut för att få tag på heroin, förklarar han.

Heroinister och andra tyngre missbrukare är enligt Socialstyrelsen en extra sårbar grupp under coronapandemin. Många har nedsatt immunförsvar och underliggande sjukdomar. Insjuknar man i covid-19 och samtidigt missbrukar heroin eller medicinerar med metadon påverkar det också andningen ytterligare negativt.

Att tunga narkomaner nu söker hjälp för att bli kvitt sitt missbruk och kommer under vårdens överinseende tas dock av Göteborgs-Posten och Brukarföreningen Stockholm inte emot som en god nyhet. Bristen på droger gör i stället att ”hopplösheten och känslan av att inte vara en del av samhället har blivit värre”, menar GP:s inkallade expert.

”Ansvariga politiker måste agera nu, innan fler dör” menar man. Det framgår inte om uppmaningen ska tolkas så att man önskar corona-restriktionerna hävda för att den gränsöverskridande droghandeln ska komma igång igen.