Metoden som de nu certifierade välbefinnandecoacherna lärt sig har utvecklats av den amerikanska organisationen Anthropedia och syftar till att stärka den egna personligheten och påverka sitt liv i positiv riktning samt för att utvecklas mot arbetslivet och i samverkan med andra människor.

– Man träffar sin klient en gång i veckan och inleder med 20 minuters kroppslig medvetande. Man ska lära sig att lyssna till sin kropp. Sedan har vi en dvd-film med övningar och samtal som bygger på den enskildes behov samt hälsoaktiviteter och samtal, förklarar Patricia Rosenberg som är projektkoordinator på Region Blekinge och välbefinnandecoach.

Från början var de 24 deltagare med målet att få fram sex certifierade välbefinnandecoacher, ett mål som de uppnått enligt forskningsledare Danilo Garcia. Kostnaden för projektet som lanserades hösten 2017 ligger på sex miljoner kronor – pengar som kommit från Europeiska socialfonden och Region Blekinge.

– Det är ett integrationsprojekt där deltagarna ska komma från länder utanför Europa och ha en akademisk bakgrund. Coacherna har sedan i sin tur stöttat andra nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden förklarar Danilo Garcia.

Enligt Garcia är det statistiskt säkerställt att de som gått utbildningen ökat sitt eget välbefinnande och forskning visar att de klienter som får stöttning får en minskad stress, ångest och depression. Förhoppningen är att detta kan bli en modell för hälsoförebyggande arbete och att den kan spridas i Sverige.