Nigeria hade 187 miljoner invånare 2016. I en dom skriver förvaltningsrätten i Luleå att alla med en sexualitet som ”avviker från normen” i Nigeria riskerar förföljelse. En man från Nigeria som domstolen anser har gjort sin homosexualitet ”sannolik” får därför flyktingstatus och uppehållstillstånd i Sverige.

Enligt en anonymiserad dom har en person som kallas ”A” och kommer från Nigeria sökt asyl i Sverige med motiveringen att han är homosexuell. Migrationsverket beslutade först om utvisning varefter A överklagade till migrationsdomstol. Domstolen skriver kortfattat att skälen Migrationsverket angav för att utvisa A ” framgår av bilaga 2”, en bilaga som domstolen sekretessklassar.

Som skriftlig bevisning för att bevisa sin homosexualitet har A lämnat in ett intyg från RFSL, en tidningsartikel från ”The Nigerian Observer” samt ett utklipp från en sida på Internet. Vad gäller A:s personliga berättelse framgår inte mycket av domen förutom att han ska ha försökt bota sig själv från sin homosexualitet genom att läsa Bibeln och att han ska ha blivit påkommen under en homosexuell akt i Nigeria.

Med en standardskrivelse påpekar domstolen att det är viktigt att inte ställa för hårda beviskrav på de som söker asyl:

”För att uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov ska kunna beviljas måste två förutsättningar vara uppfyllda. Dels måste de omständigheter som utlänningen åberopar vara tillräckliga för att uppfylla kriterierna för skydd, dels måste berättelsen vara trovärdig. Vid bedömningen av tillförlitligheten ska vikt fästas vid om berättelsen varit sammanhängande, inte präglas av motstridiga uppgifter eller strider mot allmänt kända fakta, samt om berättelsen varit oförändrad under asylprövningens gång (MIG 2007:12). ”

Alla homosexuella i Nigeria bör få asyl

LÄS ÄVEN: Skulle utvisas – Fick asyl när han plötsligt upptäckte sin homosexualitet

Domstolen skriver att det är ”ostridigt” att det finns en ”generell risk” för förföljelse för personer ”vars sexuella läggning avviker från normen” i Nigeria. Därefter övergår man till att titta på hur väl A bevisat sin påstådda sexualitet. Domstolen skriver att man inte bör fokusera på sexuella aktiviteter när man försöker ta reda på om någon är homosexuell:

”Att bedöma en sökandes sexuella läggning är i huvudsak en fråga om tillförlitlighet. Bedömningen måste göras genom att utreda omständigheter kring sökandens personliga uppfattning, känslor och upplevelser av olikhet, stigma och skam mer än fokus på sexuella aktiviteter.”

Migrationsdomstolen anser att A ”tillräckligt detaljerat” berättat om sin sina känslor och tankar kring sin sexuella läggning. Slutligen skriver rätten:

”Domstolen bedömer således sammantaget att A har gjort sannolikt att han är homosexuell och att han därmed tillhör en grupp vars sexuella läggning avviker från normen i hans hemland. Mot denna bakgrund och med hänsyn till hur situationen ser ut för homosexuella i Nigeria, anser domstolen att A känner en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse på grund av sexuell läggning vid ett återvändande till sitt hemland.”

Rådman var Karin Lindbäck och de två nämndemän som ställde sig på hennes sida var Sören Sidér (SJVP) och Maria Strömbäck (V). Den moderata nämndemannen Göran Hedmark var skiljaktig och ville utvisa A. Göran ansåg inte att A gjort sannolikt att han är homosexuell.

Läs domen UM 2503-19 från förvaltningsrätten i Luleå här.