Efter två år av någorlunda stiltje i inflödet av migranter till Europa då befolkningstillväxten avstannat, tar migrationen nu fart igen så att grafen på nytt börjat peka stadigt uppåt.

Befolkningen i EU-länderna har under en längre tid ökat stadigt, trots att européerna föder färre barn. Förklaringen är det stadiga massinflöde av utomvästliga välfärdsmigranter till kontinenten som pågått i ett antal decennier.

Under covid-pandemin stannade dock tillströmningen av något och så pass att EU:s befolkningstillväxt passerade noll och blev negativ. En del av minskningen kan också tillskrivas förhöjda dödstal till följd av epidemin. Men nu har migrationen tagit fart igen och befolkningen i EU-länderna ökar åter.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Här stormar migranter mot EU

Tillfälligt lugn under 2021 och 2022

Siffrorna släpar efter och den konstaterade befolkningsminskningen gäller för åren 2020 och 2021. Redan förra året, 2022, började tillströmningen öka igen. Inflödet av migranter mellan 1 januari 2022 till 1 januari 2023 uppgick till cirka 2 miljoner personer.

Samtidigt minskade den etniskt europeiska befolkningen. I folkmun kallas den här utvecklingen för ”folkutbyte”, ett begrepp som emellertid ogillas av de som ser den höga utomvästliga invandringen till Europa som något positivt.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Anstormning av migranter över Medelhavet

Flyktingarna från Ukraina ny parameter

Nytt är emellertid att EU-länderna också sett ett relativt stort inflöde av flyktingar från Ukraina efter den ryska invasionen som inleddes i februari 2022. Merparten av dessa förväntas dock återvända så snart förhållandena i hemlandet tillåter.

De färska siffrorna offentliggjordes i dagarna av EU:s statistiskorgan Eurostat. I det längre perspektivet är det lilla hack i grafen som 2020-2021 representerar försumbart som framgår av nedanstående diagram.

Sedan 1960 har befolkningen i de länder som idag tillhör EU ökat med nästan 100 miljoner människor, från drygt 350 till knappt 450 miljoner.

Trenden har kontinuerligt varit att ökningsandelen till följd av nativitet hos den etniskt inhemska befolkningen har minskat relativt den andel som migrationen står för. Numera står migrationen för hela ökningen, då den etniskt inhemska nativiteten är lägre än motsvarande mortalitet.

LÄS ÄVEN: Invandringen 2023: Rekordstor trots regeringens ”paradigmskifte”

Inflödet ojämnt fördelat

På grund av EU-ländernas olika syn på invandringen och migranternas olika syn på EU-länderna har befolkningsökningen inom EU inte varit homogen. Tyskland sticker ut i absoluta tal med ett inflöde på över en miljon migranter under 2022 medan Lettlands befolkning var den som ökade minst.

De siffrorna ska emellertid ses mot bakgrund av ländernas storlek och befolkning. De är inte helt representativa ur folkutbytesperspektiv. Om hänsyn tas till befolkningsstorleken sticker i stället länder som Sverige ut i andel av befolkningen med utomvästlig invandrarbakgrund.

LÄS ÄVEN: Orban: ”Vi vägrar EU:s plan att skapa migrantghetton i Ungern”