LEDARE. Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke gick häromdagen ut och kritiserade politiker för att lägga sig i energimixen när den nya regeringen nu trycker på för mer kärnkraft. ”Ebba Busch ska inte bestämma om det ska byggas ny kärnkraft. Det ska investerare och företag göra på marknadens villkor”, påstod han. Men han har helt fel och inställningen vittnar om hur snett det gått på senare årtionden.

Som många vet, men uppenbarligen allt för få, är det Socialdemokraternas fel att vi har den energikris vi har. Nej, det är inte Putins fel, eller Ukraina-krigets utan Socialdemokraternas. Hade det inte varit för deras nedläggningsiver med start på 90-talet hade vi haft sex extra kärnreaktorer där de behövs som mest, alltså i södra Sverige.

Av någon outgrundlig anledning verkar stora delar av svenska folket inte förstå detta, vilket kan förklara att Socialdemokraterna fortfarande går starkt i opinionen. Men oavsett det har vi nu äntligen en regering som på allvar förstår behovet av ny kärnkraft. Ebba Busch är energi- och näringsminister och trycker nu tillsammans med SD på för mer kärnkraft. I Tidö-avtalet står det en rad åtgärder regeringen ska vidta för att få igång kärnkraften igen, bland annat kreditgarantier, återstart av nedlagda verk, där Ringhals 1 ryktas kunna återstarta samt ändringar av regler för att göra det lättare med ny kärnkraft.

Men då får vi läsa om Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke som häromdagen gick ut och kritiserade den politiska ambitionen på energiområdet.

– Ebba Busch ska inte bestämma om det ska byggas ny kärnkraft. Det ska investerare och företag göra på marknadens villkor, säger Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt näringsliv.

I samma anda uttalade sig det statliga ägda Vattenfalls vd Anna Borg:

– Det är inte så man styr ett statligt bolag, sa hon till SVT Nyheter den 9 december.

Jan-Olof Jacke menar att Vattenfall ska vara ett affärsdrivande företag som gör självständiga kommersiella bedömningar om vilka energislag man investerar i och påstår att vi ”behöver väderberoende el”.

Politiken startade kärnkraften

Deras uttalanden vittnar om att de dels inte verkar begripa situationen dels inte har svenska folket för sitt bästa.

Det första man ska ha klart för sig är att svensk kärnenergi uppstod som ett resultat av just politiska beslut. Det var i december 1945 som expertgruppen, Atomkommittén, tillsattes, av dåvarande ecklesiastikministern Tage Erlander. Kommittén blev därefter en viktig instans för utvecklingen av kärnteknik i Sverige. På förslag av denna kommitté startades 1947 AB Atomenergi som ett halvstatligt bolag där aktierna till en majoritet, 4/7, ägdes av staten och resten av industrin.1

Därefter tog forskningen om atomenergi i Sverige fart. Denna utveckling accelererades efter president Eisenhowers initiativ ”Atoms for Peace” 1953 och därefter den första Genèvekonferensen om atomenergins fredliga användning i augusti 1955. I slutet av samma år beslutade regeringen att tillsätta atomenergiutredningen som redan i mars 1956 la fram sitt betänkande.

Där planerades för ”fem à sex kärnvärmeverk” kunde tillkomma under den närmaste tioårsperioden, och att det första kärnkraftverket kunde stå färdigt om cirka sju år. Kärnenergipolitiken föreslogs stå under statsmakternas direkta ledning där det statliga bolaget Atomenergi skulle få huvudansvaret för utvecklingsarbetet. Samarbetet med det privata näringslivet var klart tidigt, där såväl statliga som kommunala organ och enskilda industrier och kraftföretag skulle kunna få tillstånd att uppföra, äga och driva reaktorer.1

Våren 1956 lades en proposition fram för riksdagen som godkändes utan debatt. Det beslutades att en delegation för atomenergifrågor skulle inrättas som 1974 fick namnet ändrat till statens kärnkraftinspektion.

Det var till och med så att staten och ASEA kom överens om, i juli 1968, om ett samarbete inom ett särskilt bolag, AB Asea-Atom, som producerade kärnreaktorer, exempelvis den andra reaktorn till Oskarshamn och ett till Barsebäck.

Historiskt sett är det med andra ord bortom allt tvivel att politiska beslut var högst delaktiga i framväxten av det tidigare effektiva, pålitliga och av världen avundade svenska elsystemet. Sen saboterades detta alltså av socialdemokrater.

Central uppgift för staten

För det andra är energisystemet inte som vilken vara som helst. Att både Borg och Jacke fortfarande förespråkar vindkraft är obegripligt men kan troligen förklaras av egna ekonomiska intressen och gjorda investeringar. Något vett i vindkraft i sig finns det inte, speciellt sett i ljuset av kärnkraften.

Tillgången till pålitlig och billig el är en av de mest centrala samhällsfunktionerna, ungefär som ett fungerande vägnät, ungefär som polismyndigheten eller andra funktioner som staten måste ta ansvar för. Elnätet i sig är dessutom kontrollerat av staten och bör så vara. Att lämna detta område fritt till ”marknadens aktörer” vore grovt oansvarigt och inte i folkets intresse, speciellt inte som storföretagens primära intresse inte är folket, utan deras egna plånböcker.

Svenska kraftnät och det statliga ägda Vattenfall existerar för att utföra regeringens politik på området. Det underliga, vilket är talande i sig, är att Jacke och Borg nu kritiserar den öppna strävan efter mer kärnkraft, men var var deras kritik när vänsterliberala politiker propagerade för massiv utbygggnad av vindkraft, uppbackade av massiva subventioner betalda med skattepengar? Ingenstans vill jag minnas.

Central uppgift för staten

Det är nog få som tror att vare sig Borg eller Jacke är dumma. Troligen är de rätt smarta och initierade. När de gör denna sorts uttalande, där de helt plötsligt kritiserar regeringen för att den äntligen gör det rätta, ligger det nog mer bakom än bara någon allmän välvilja att ”marknaden” ska göra det bästa möjliga för svenska folket.

Jag kan ha fel, men det skulle inte förvåna om deras inställning snarare har att göra med deras egna plånböcker. Att många inom ”marknaden” skodde sig bra på pengarullningen med skattepengar till vindkraftsindustrin och gör fortfarande.

Men oavsett vad ska man ha klart för sig att på samma sätt som vänsterpolitiker förstörde det svenska elsystemet, är det givetvis politikers plikt att återställa det bäst det går, nu när vi äntligen har har sluppit Socialdemokraterna.

1 https://www.karnteknik.se/karnteknik/sveriges-karntekniska-historia/karnkrafthistoria-den-svenska-linjen