En etiopier valde att söka asyl på nytt då hans tidigare utvisningsbeslut preskriberats efter fyra år. Han säger sig nu ha bevistat en prideparad, han kommer inte ihåg ifall det var 2016 eller 2017. Paraden blev en ”utlösande faktor” som gav ”upphov till positiva känslor som han inte tidigare känt”. Hans nyfunna bisexualitet gör att han anses som konventionsflykting av rättens tre kvinnliga ledamöter. Den enda manliga ledamoten ville utvisa mannen.

En etiopisk man som kom till Sverige 2010 har tidigare sökt och nekats asyl. Efter att utvisningsbeslutet preskriberats efter fyra år så valde etiopiern att söka asyl på nytt. Den här gången uppger han bisexualitet som skäl. Migrationsverket nekade återigen asyl varpå mannen överklagade till migrationsdomstol.

Prideparad ”utlösande faktor” som gjorde honom bisexuell

Det framgår ur domen att mannen upptäckte sin bisexualitet i samband med att han bevistade en prideparad. Han kommer inte ihåg om paraden ägde rum 2016 eller 2017, men det tycker rätten inte är så viktigt:

Migrationsdomstolen anser att A under den muntliga förhandlingen har berättat på ett självupplevt och tillräckligt detaljerat sätt om den Prideparad som utgjorde den utlösande faktorn för hans process av att inse sin sexuella läggning. Han har bl.a. berättat om att paraden gav upphov till positiva känslor som han inte tidigare känt men att han samtidigt kände en ambivalens eftersom han visste att känslorna skulle medföra problem på grund av hans kulturella bakgrund. Han har även berättat om känslor av tillhörighet samtidigt som han kände att han inte tillhörde. Att A inte har kunnat specificera om paraden hölls sommaren 2016 eller 2017 utgör inte, enligt migrationsdomstolens mening, en sådan allvarlig brist att hans uppgifter i denna del i övrigt kan ifrågasättas.

Intyg från RFSL och fientlig pappa

Mannen har lämnat in intyg på medlemskap i RFSL och RFSL ungdom. Rätten anser att detta intyg ger ”visst stöd” för hans påstådda bisexualitet. Vidare betonar domstolen att mannen upplever olikhet och stigma i förhållande till sin pappa som ogillar personer med ”normavvikande sexuell läggning”.

Alla bisexuella etiopier bör få asyl

I sin slutgiltiga motivering till varför mannen ska få asyl och flyktingstatus så skriver rätten vad som kan tolkas som att alla bisexuella etiopier bör få asyl:

Vid en sammantagen bedömning av uppgifterna i målet anser migrationsdomstolen att A:s berättelse är tillförlitlig och att den därmed kan ligga till grund för bedömningen av hans skyddsbehov. Vid beaktande av landinformationen i målet anser migrationsdomstolen att situationen för bisexuella i Etiopien är sådan att det föreligger risk för förföljelse. Mot bakgrund av detta bedömer migrationsdomstolen att A har gjort sannolikt att han tillhör en grupp som riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Det saknas godtagbart myndighetsskydd samt ett relevant och rimligt internflyktsalternativ i Etiopen. A är därmed att betrakta som
flykting.

Enligt den senaste folkräkningen hade Etiopien drygt 100 miljoner invånare.

Enda manliga ledamoten ville utvisa

De som dömde i målet och som instämde med det slutgiltiga utfallet var rådmannen Eva Norling och nämndemännen Lisen Herrgård (S) och Torborg Wärn (S). Nämndemannen Hans Beckermann var skiljaktig och ville utvisa mannen.

Beckerman anför bland annat att mannen varit ”vag och detaljfattig” och lämnat vaga uppgifter om när han kom på att han var bisexuell. Hela domen kan laddas ned och läsas på följande länk.