En syrisk kvinna som är 19 år och tre månader gammal får anhöriginvandra till sin familj i Sverige. Egentligen får inte myndiga barn anhöriginvandra men eftersom hon inte bildat familj tvingar Europakonventionen fram uppehållstillstånd.

En syrisk man och en av hans söner fick uppehållstillstånd i Sverige i december 2016 som ”alternativt skyddsbehövande”. Mannens fru och två av hans andra barn tilläts anhöriginvandra i februari 2020. En av hans döttrar var dock 19 år gammal i februari 2020 och Migrationsverket beslutade att hon inte skulle få anhöriginvandra eftersom hon var myndig. Den unga kvinnan som numera bor i Sudan överklagade till migrationsdomstol och krävde att få komma till Sverige. Hennes påståenden refereras i domstolens dom bland annat med stycket:

”Hon har inte påbörjat något eget familjeliv utan ingår i samma hushåll som sin mamma och sina syskon. Om hon skulle bli lämnad ensam kvar i Sudan skulle hon inte ha någon släkting eller närstående som kan hjälpa eller skydda henne. Hon skulle leva som ensam ung kvinna i ett land där hon endast begränsat förstår och talar språket, utan några möjligheter till utbildning eller försörjning. Hon lider av ångestsymtom, allvarlig depression och självskadebeteende. Det skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen att neka henne uppehållstillstånd i Sverige.”

Europakonventionen ger uppehållstillstånd

LÄS ÄVEN: Skräddare med kundproblem bedöms som altenativt skyddsbehövande.

Inför avgörandet i migrationsdomstolen har Migrationsverket ändrat sig och vill nu att 19-åringen ska få invandra eftersom hon ännu inte bildat familj. Så här refereras Migrationsverkets ståndpunkt i domen, hennes riktiga namn är här utbytt mot ”Sahara”:

”Vid förnyad bedömning anser Migrationsverket att det skulle strida mot artikel 8 i Europakonventionen att neka Sahara att återförenas med sin familj i Sverige. Hon har levt tillsammans med sin familj i hela sitt liv. Hon har inte påbörjat något eget familjeliv. Hon blir försörjd av sin far. Hon befinner sig utanför sitt hemland, i Sudan, ett land som hon uppges sakna tillstånd att vistas i. Hon kommer efter att hennes mor och minderåriga syskon lämnat Sudan inte ha någon familj kvar i landet. Oavsett om det finns släktingar kvar i Syrien kan det inte begäras att hon ska söka stöd och hjälp av släktingar i Syrien mot bakgrund av den situation som råder i den provins hon har sitt ursprung i, nämligen Aleppo.”

Migrationsdomstolen slår fast att Sahara inte kan beviljas uppehållstillstånd på anknytning till någon av sina föräldrar eller något av sina syskon men att:

”Om uppehållstillstånd på grund av anknytning inte kan ges på någon annan grund, ska emellertid ett sådant tillstånd beviljas en utlänning som inte befinner sig i Sverige om ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande (13 § tillfälliga lagen).”

Domstolen skriver även att att Saharas ”rätt till familjeliv väger tyngre än statens intresse av att upprätthålla en reglerad invandring”.

Innan Sahara beviljas uppehållstillstånd slår domstolen fast att hon, som förmodligen när domen föll aldrig satt sin fot i ett europeiskt land, inte finns med i svenska polisens misstanke- eller belastningsregister eller Schengen Information System.

Rådmannen Claes Lindblom vid förvaltningsrätten i Malmö beslutade att tilldela Sahara uppehållstillstånd med hänvisning till Europakonventionen. Inga nämndemän deltog i beslutet. Sahara var 19 år och tre månader gammal när hon fick uppehållstillstånd. Domen har målnummer UM 6860-20.

Ovanligt att vuxna barn anhöriginvandrar

Samhällsnytt har frågat Migrationsverket hur många vuxna barn som fått uppehållstillstånd på anknytning till sina föräldrar de senaste åren och fått svaret att det handlade om 14 personer 2017, 13 personer 2018 och 10 personer 2019.

Samhällsnytt har även ställt följande fråga till Migrationsverket:

Finns det enligt Migrationsverket någon övre åldersgräns i den här typen av ärenden? Kan en 30-åring vars föräldrar fått asyl i Sverige hävda att han levt i familjegemenskap med sina föräldrar och därigenom tillskansa sig uppehållstillstånd?

I ett längre svarsmejl skriver Migrationsverket att det inte finns någon formell åldersgräns men att det inte är vanligt förekommande att vuxna barn får anhöriginvandra till sina föräldrar. När det gäller Europadomstolens inverkan på svensk rättspraxis på området skriver verket:

”Europadomstolen har i vissa situationer ansett att familjeliv förelegat beträffande unga vuxna och deras föräldrar. Två olika faktorer förefaller vara avgörande för att ett vuxet barn i dessa sammanhang fortfarande ska anses hänga ihop med sin ursprungliga kärnfamilj och få del av det konventionsskydd som artikel 8 innefattar. En av förutsättningarna är att det vuxna barnet inte har bildat en egen familj genom att gifta sig, bli sambo eller få barn. Den andra förutsättningen är att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan det vuxna barnet och föräldern, t.ex. genom att det vuxna barnet är beroende av föräldern för sin försörjning.”