En granskning som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort bekräftar att den uppmärksammade massdöden på äldreboenden beror på allvarliga missförhållanden i hur verksamheterna bedrivs. Socialminister Lena Hallengren (S) menar dock att skulden ska tillskrivas enskilda anställda, anhöriga och de äldre själva.

Äldreomsorgen har under lång tid varit ett av de områden som utsatts för kraftiga nedskärningar och sparbeting när skattepengarna behövt allokeras om till andra skenande kostnadsposter som försörjningsstöd och mottagande av migranter. Coronapandemins framfart bland landets åldringar har ställt problemen på sin spets. Ivo har granskat 1 700 äldreboenden och konstaterar stora brister på många håll. I var tionde fall beskrivs misskötseln av verksamheten som ”extra allvarlig”.

Granskningen föranleds av att hälften av alla dödsfall i covid-19 i Sverige gäller personer på äldre- och omsorgsboenden. Landets extremt höga dödstal har uppmärksammats och kritiserats internationellt och Ivo:s inspektion ger stöd för att en stor del av förklaringen är att de äldre har satts på undantag.

Att smittspridningen fått fritt tillträde till äldreboendena konstateras bero på att rutiner och skyddsutrustning inte funnits på plats eller inte följts och använts. Den höga andelen lågkvalificerad personal bestående av nyanlända migranter utan basala kunskaper i svenska språket har också pekats ut som bidragande orsak till att det smittskydd som ändå funnits på plats inte fungerat till följd av kommunikationsproblem.

Underfinansiering grundproblemet

I grunden ligger dock en kraftig underfinansiering av äldreomsorgen, både vad gäller boenden och hemtjänst som lett till underbemanning, låga löner, hård arbetsbelastning, stress och att kvalificerad vårdpersonal sökt sig bort från yrket. Förlorarna har blivit de äldre som inte fått den vård och omsorg de under ett långt yrkesverksamt liv betalat skatt för.

Till verksamheterna kan idag nästan bara de personer som står längst från arbetsmarknanden och saknar valmöjlighet rekryteras. Kvaliteten på vården och omsorgen har blivit därefter och i samband med att coronaepidemin drabbat landet har bristerna på ett förödande sätt uppenbarats. Beredskapen för en pandemi har visat sig bristfällig inom en rad sektorer i samhället men ingenstans har det tagit sig så dramatiska uttryck som inom äldreomsorgen.

Socialministern pekar ut anställda, anhöriga och åldringar

På tisdagen anordnades en pressträff där Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström presenterade de fynd man gjort vid sin granskning och konstaterade att ”personer råkat illa ut” till följd av de allvarliga bristerna. Generellt har överdödligheten på äldreboenden varit 30 procent under virusepdidemin men i ett 40-tal kommuner som pekas ut som sämst har det sett ännu värre ut.

Deltog vid pressträffen, som hölls mot en fond av svenska flaggor och EU-flaggan, gjorde även socialminister Lena Hallengren (S) som emellertid inte kunde ge någon förklaring till varför man låtit äldreomsorgen förfalla till nuvarande nivå. Hallengren nöjde sig med att läsa innantill ur Ivo:s rapport och förmedlade en bild av att ansvaret för massdöden i huvudsak vilar på enskilda i personalen, anhöriga till äldre och de äldre själva.

authorimage