I en interpellation ställd till justitieminister Gunnar Strömmer (M) frågar Sverigedemokraterna om en neutral polisuniform där religiösa attribut som slöja ska vara förbjudet. Det är dock inte något som den nya regeringen har för avsikt att göra något åt.

Att bara religiösa attribut tillsammans med polisuniformen i yttre tjänst är fortsatt tillåtet trots att myndighetens säkerhetsavdelning gjort bedömningen att det ur ett medarbetarskyddsperspektiv kan vara olämpligt.

LÄS ÄVEN: SD vill införa slöjförbud för poliser

Ett förbud ska ha varit på väg att införas men efter att kommunikationsavdelningen uttryckt oro över att ett sådant ställningstagande skulle kunna komma att kritiseras i medierna ändrade man sig.

Inga åtgärder

Det borde vara en självklarhet att all myndighetsutövning ska vara neutral och att uniformerna därför ska vara helt fria från såväl religiösa som politiska markörer, skriver Richard Jomshof (SD) i sin fråga till justitieminister Gunnar Strömmer, på vilken moderaten svarar följande:

Polisen ska, liksom andra som utför offentliga förvaltningsuppgifter, i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och dessutom iaktta saklighet och opartiskhet. Det är helt grundläggande, och det följer av regeringsformen. Jag har stort förtroende för att polisen agerar på ett sätt som gör att deras saklighet och opartiskhet inte kan ifrågasättas.

Den fråga som Richard Jomshof lyfter tycker jag är av principiellt intresse. Likafullt menar jag att vad som är en lämplig klädsel för en polis ytterst är en fråga för Polismyndigheten som arbetsgivare att besluta om. Uniformen tas fram med hänsyn till krav på säkerhet, enhetlighet med mera.

I ljuset av detta har jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder när det gäller polisens uniformer.

Se hela debatten här:

LÄS ÄVEN: Aftonbladets hån mot slöjförtryckta: ”Offerkofta”