Årtionden av hårda restriktioner för utsläpp har lett till omfattande problem för landets fiskare. Nu överväger man att lätta på regelverket för att bland annat öka utsläppen av fosfor.

Då vattnet kring Japan fylldes med alltför mycket näringsämnen från industriellt avloppsvatten under landets snabba ekonomiska tillväxt under åren 1955 till 1973 åsamkades fiskeindustrin stor skada. Men nu har de stränga restriktionerna i stället gjort Japanska innanhavet och andra vatten ”för” rena och förvärrat skadorna för fiskeindustrin.

Från prefekturen Aichi kommer en typ av musslor som konsumeras i hela landet. 2013 fångades där 16 063 ton musslor vilket stod för 70 procent av den totala fångsten i landet. 2017 hade mängden fallit dramatiskt till 1 635 ton eller omkring tio procent av högsäsongen. Enligt Yoshiki Inagaki, chef för fiskekooperativet Nishimikawa i Nishio, Aichi, händer det att hur många unga musslor man än sätter dit dör nästan alla. Vattnet nära fiskehamnen är nu så genomskinligt att havsbotten är synligt på fem meters djup.

Musslor livnär sig på kiselalg och andra typer av plankton. Man misstänker att en av anledningarna till musseldöden är de lägre koncentrationerna av näringsämnen nödvändiga för plankton, som kväve och fosfor vilket finns i avloppsvatten från bland annat fabriker.

Lättnader gav resultat

2017 bestluade Aichis prefekturregering att lätta på restriktionerna för koncentrationen av näringsämnen inklusive fosfor i avloppsvattnet från två av prefekturens avloppsanläggningar. Normalt har koncentrationen legat på 0,3 till 0,4 milligram per liter men höjdes till 1 milligram per liter under höst och vinter då halterna tenderar att sjunka. Höjningen har varit framgångsrik och 2019 ökade fångsten till 3 880 ton.

Enligt myndigheterna hade man i mars 2019 lättat på restriktionerna för reglering av avloppsvatten vid 30 anläggningar i 22 kommuner, en process som nu kommer att fortsätta.