Den rödgröna regeringen vill mot bakgrunden av coronapandemin stärka sina möjligheter att styra landet med dekret och göra omfattande inskränkningar i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna utan att första inhämta riksdagens godkännande. JO, som är en av remissinstanserna, kritiserar lagförslaget som alltför ingripande i demokratin.

I sitt remissvar riktar JO skarp kritik mot lagförslaget och avstyrker att det överhuvudtaget föreläggs riksdagen för godkännande i dess nuvarande form. Förslaget brister i ett flertal avseenden menar man.

Det handlar dels om de alltför långtgående maktbefogenheter regeringen tillskansar sig med viruset som förevändning och dels om avsaknad av kontrollmekanismer för att säkerställa att dessa befogenheter inte missbrukas.

JO anser dessutom att regeringen ger sig själv ett i tid alltför långtgående mandat att styra landet med dekret när man begär att lagen ska gälla i ett helt år. Vidare menar man att det saknas möjligheter för den som drabbas av regeringens åtgärder att överklaga fattade beslut.

”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” fastslår chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning.

Regeringen Löfven anklagade tidigare i år Ungern för ”diktatur” när Fidesz-regeringen drev igenom ett tillfälligt mandat att fatta pandemirelaterade beslut utan föregående godkännande av parlamentet. Kort därefter krävde och fick den svenska regeringen motsvarande befogenheter.

Dessa löpte dock ut nyligen och nu vill regeringen se en lag med mer permanenta och vidsträckta möjligheter att åsidosätta den demokratiska beslutsgången i krislägen som rådande pandemi. Kritiker menar att regeringen använder pandemin som förevändning för att mer allmänt flytta fram sina maktpositioner.