Det finns en rad olika kategorier för de som fått uppehållstillstånd. De mest kända är asyl och anhöriginvandring, men kategorierna ”arbetsmarknad”, ”studerande” samt ”EU/EES” finns också. Den sistnämnda gruppen handlar om någon som varit ”varaktigt bosatt i annat EU-land” och när så är fallet blir det lättare att flytta inom EU till Sverige. Denna grupp har ökat drastiskt på senare år.

Migrationsverket förklarar vad uppehållstillstånd för de som är varaktigt bosatta i annat EU-land är:

Enligt migrationsverkets statistik har denna grupp ökat med 246 procent från 2015 till 2019, enligt följande:

2015: 2 791
2016: 4 327
2017: 5 242
2018: 7 571
2019: 9 680

Tio gånger fler pakistanier

Av migrationsverkets tabell kan man utläsa vilka medborgarskap av de som blivit varaktigt bosatta i EU som har störst ökning när det gäller inflyttning till Sverige:

*Siffrorna i tabellen ovan och uppräkningen innan dess skiljer sig något, vilket kan bero på smärre justeringar.

Vad som framgår är att pakistanier, albaner och personer från Bangladesh står för kraftigt ökningar: Nästan tio gånger fler pakistanier flyttar från ett EU-land till Sverige sedan 2015. För albaner är siffran cirka fem gånger och för folk från Bangladesh är det sex gånger fler.

Endast icke EU-medborgare

I tabellen noterar även Migrationsverket att kategorin EU/EES efter den första maj 2014 ”endast innehåller uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare (icke EU/EES-medborgare) varaktigt bosatta i ett EU-land samt ev. anhöriga till dessa”. Undantaget är schweiziska som dock bara utgör 470 av totalen.

Det innebär alltså att Sverige nu har en mycket kraftig ökning av folk från utanför Europa, som på grund av att de lyckats bli ”varaktigt bosatta” i ett annat EU-land, nu lättare invandrar till Sverige.