Statliga PostNord aviserar nu att man vill dra ned på servicen ytterligare till kunderna. Post ska enligt förslag från företagets ledning endast delas ut tre dagar i veckan. Detta trots att man samtidigt vill höja portot.

PostNord har länge varit föremål för kritik, inte bara för den officiellt försämrade servicen, utan också för massiva klagomål på att man inte gör det man ska göra, gör fel och påstår att man utfört uppdrag som inte fullgjorts. 2018 noterades exempelvis en fyrdubbling av antalet ärenden hos Konsumentverket jämfört med året innan.

Trots alla försämringar i servicen till kunderna gick PostNord back med 855 miljoner kronor 2018. Postutdelning betraktas i Sverige inte som tidigare som en offentlig samhällsservice utan som vinstdrivande verksamhet.

För att vända förlusten i vinst vill PostNord nu dra ned på servicen ytterligare. Postutdelning föreslås i framtiden endast ske tre dagar i veckan. Kunderna ska samtidigt enligt samma förslag få betala mer i porto för att skicka brev.

PostNords VD Håkan Ericsson skyller förlusterna på fallande brevvolymer och vältrar också över en del av skulden på den ”personalomställning” som skett i Danmark där danska staten är delägare i företaget.

Även om brevvolymerna har minskat så har paketvolymerna samtidigt närmast exploderat till följd av e-handeln. Det framgår inte varför PostNord inte kunnat kompensera ett visst bortfall på brevsidan med de intäkterna från kraftigt ökade volymerna på paketsidan.

PostNord kan inte fatta beslut om försämrad service och höjt porto på egen hand. Verksamheten regleras och övervakas av Post- och telestyrelsen, PTS, och är underställd krav på brevutdelning fem dagar i veckan i hela landet.

Tidigare har PostNord fått igenom att fördubbla leveranstiden av brev från ett till två dygn. Om antalet utdelningsdagar minskas från fem till tre innebär det att leveranstiden i många fall blir ännu längre samtidigt som servicen blir dyrare. För bara ett år sedan fick PostNord igenom ett krav på att höja det vanliga brevportot kraftigt med 2 kronor.

Ericsson vill nu se en ytterligare omförhandling av uppdraget där man befrias från kravet på brevutdelning fem dagar i veckan och att det pristak som idag finns tas bort så att PostNord kan höja portot fritt. Den som vill ha brev levererade snabbare, dvs i samma takt som idag, ska eventuellt kunna erbjudas det men då till väsentligt högre kostnad som ”expressleverans”.

Trots att PostNord dras med massiv kritik och rekordmånga klagomål tror Ericsson inte att de nu aviserade försämringarna i servicen ”kommer att leda till någon dramatik” i reaktioner hos kunderna.