Enligt en ny global studie har Sveriges fjärdeklassares läsförmåga försämrats märkbart och skillnaderna mellan eleverna ökar. Ett av skälen som pekas ut är pandemin men även invandring är avgörande.

Det är uppgifter i den senaste internationella Pirls-undersökningen, som mäter nio- och tioåringars läsförmåga, som nu släppts. Studien genomförs var femte år och siffrorna som nu presenteras härrör från den senaste som genomfördes 2021.

LÄS ÄVEN: Elever avstängda efter att ha slagit lärare

Svenska elever får i denna omgång den näst lägsta svenska poängen sedan Pirls startade. Rapporten visar även att andelen svenska elever som presterar på hög nivå har krympt medan andelen som presterar på eller under elementär nivå ökar.

En av orsakerna till den negativa utvecklingen sägs vara pandemin med undervisning som bromsades upp. I vilken grad pandemin förklarar det svenska tappet går dock inte att säga. Nedgången ska ligga i samma storleksordning som i andra europeiska länder.

Social bakgrund

Dirk Hastedt, chef för forskarorganisationen IEA som ansvarar för Pirls, säger att det han finner mest slående är skillnaden i läsresultat beroende på elevernas sociala bakgrund.

Barn från välutbildade hem med många böcker presterar mycket bättre än barn som kommer från de minst privilegierade hemmen – en skillnad som fortsätter att vara mycket stor inom den svenska elevgruppen.

En stor skillnad finns även mellan pojkar och flickor.

– Vi ser särskilt i de nordiska länderna att en stor andel elever inte gillar att läsa. I Sverige handlar det om 35 procent. Intresse, självförtroende och prestation hänger samman, säger Dirk Hastedt till TT.

Föräldrar påverkar

Samtidigt visar Pirls föräldraenkät att ungefär två tredjedelar av föräldragruppen är måttligt eller inte alls roade av läsning.

Trots det försämrade svenska resultatet klarar sig Sverige relativt väl i en internationell jämförelse med endast fyra länder med ett signifikant bättre resultat: Singapore, Hongkong, Ryssland och England. Sverige hamnar i en näst bäst-grupp med bland andra Finland, Danmark och Norge.

Invandring

Hela försämringen av Sveriges elevers läsförmåga drivs av invandring. Barn som enbart talar svenska hemma presterar lika högt som 2016 medan barn med andra hemspråk är sämre än någonsin.

LÄS ÄVEN: Skola lär elever att SD-väljare inte tror på allas lika värde