En filippinsk medborgare som levt hela sitt liv i Kuwait sökte asyl i Sverige tillsammans med sin far.  Eftersom mannen inte flyttat hemifrån, är ogift och inte ”skaffat egen familj” får han asyl för att undvika ”familjesplittring”. Eftersom de talar dålig arabiska på Filippinerna och det är oklart om fadern kan flytta dit så måste ynglingen få bo i Sverige.

En numera 23-årig man som vi kan kalla ”A” sökte asyl i Sverige i november 2015. Han uppger att han är filippinsk medborgare men född och uppvuxen i Kuwait. Hans far, som har syriskt medborgarskap, ska ha försökt registrera honom som syrisk medborgare på syriska ambassaden i Kuwait. Detta misslyckades då A:s avlidna mor är från Filippinerna. Fadern och systern ska ha lyckats tillskansa sig asyl som skyddsbehövande gentemot Syrien.

När det gäller mannens anförda asylskäl gentemot Filippinerna så skriver migrationsdomstolen så här:

”A har uppgett att han riskerar skyddsgrundande behandling i hemlandet på grund av att han är muslim. Han har gjort gällande att det finns en allmän misstänksamhet mot muslimer i Filippinerna och att han riskerar tillskrivas en koppling till en terroriststämplad muslimsk organisation på grund av sin religionstillhörighet. A har vidare anfört att han riskerar att utsättas för omvändelseförsök till kristendomen från sina släktingar.”

Trovärdigheten saknar betydelse

A ville ha en muntlig förhandling inför migrationsdomstolen men nekades detta. Domstolen skriver:

”En muntlig förhandling syftar främst till att förbättra underlaget för att bedöma en utsagas trovärdighet. I detta mål bedöms trovärdigheten vara av underordnad betydelse.”

Migrationsdomstolen avfärdade A:s asylhistoria och skrev bland annat att hans uppgifter om att en präst pratat om kristendomens fördelar och islams nackdelar inte ska ge asyl. Mannens påstående att en morbror pratat om religion genererar inte heller asyl.

Migrationsdomstolen nekar även till att låta honom få uppehållstillstånd på anknytning till sin far.

Ogift och har inte bildat egen familj

LÄS ÄVEN: Får invandra för att hon inte bildat familj

Migrationsdomstolen skriver att enligt artikel 8 i Europakonventionen så har familjemedlemmar rätt att leva tillsammans. Domstolen anser sig nödgad att utreda huruvida en utvisning av A skulle leda till ”familjesplittring” som skulle strida mot ”principen om familjens enhet”.

Domstolen noterar att det i första hand är mellan minderåriga barn och deras föräldrar som familjesplittring ska undvikas. Rätten menar på att enligt avgöranden från Europadomstolen måste man ibland ge asyl för att motverka familjesplittring också mellan unga vuxna och deras föräldrar. Domstolen kommer fram till att så är fallet i det aktuella målet. Eftersom A inte gift sig eller bildat familj bör familjesplittring undvikas:

”A kom tillsammans med sin far och syster till Sverige och sökte asyl den 19 november 2015. Han hade då nyss fyllt 18 år. Han har levt tillsammans med sina föräldrar och sin syster i Kuwait. Av utredningen i målet framgår vidare att A har bott och alltjämt bor tillsammans med sin far och syster under tiden i Sverige. Han är ogift och har inte skaffat egen familj. Det framgår vidare att han har en nära relation med sin far och syster och att deras relation närmast förstärkts efter moderns bortgång och familjens ankomst till Sverige.

Migrationsdomstolen anser att utredningen inte visar annat än att A och hans far och syster tillhör samma hushåll och att de måste betraktas som en familj såväl enligt bestämmelserna i UNHCR:s handbok som i Europakonventionens mening.”

De talar inte arabiska på Filippinerna

Migrationsdomstolen tycker det är viktigt att påpeka att mannens modersmål är arabiska som inte är speciellt gångbart på Filippinerna:

”A har aldrig varit bosatt i Filippinerna utan har endast besökt hemlandet vid två tillfällen. Hans erfarenheter av sin mors hemland är därför ringa. Han har släkt i landet på sin mors sida men uppger sig inte ha någon nära kontakt med dem. Hans morfar har relativt nyligen avlidit. Även om det framgår av utredningen att han kommunicerat på engelska med sina släktingar i samband med det senaste besöket i Filippinerna, så är hans modersmål arabiska.”

Pappan har inte uppehållstillstånd på Filippinerna

Efter att ha kommit fram till att familjesplittring bör undvikas så beslutar rätten att man inte ska hänvisa filippiniern till att bo med sin syriske far på Filippinerna:

”Det finns inget i utredningen som visar att fadern har laglig rätt att vistas i landet. Det finns således inte möjlighet för domstolen att hänvisa A och hans far till en återförening i Filippinerna. Mot denna bakgrund får det anses vara närmast omöjligt att upprätthålla en familjerelation med A, för såvitt inte han också beviljas uppehållstillstånd i Sverige.”

Med hänvisning till Europakonventionens artikel 8 och för att undvika ”oproportionerlig familjesplittring” så gav rätten A uppehållstillstånd på ”synnerligen ömmande omständigheter”.

De som dömde var rådmannen Kristina Aurell och nämndemännen Kenneth Carlsson (L), Kaj Kvorning (SD) och Sofia Strand (okänd partitillhörighet). Domslutet var enhälligt.

Domen har målnummer UM 15313-17 och går att beställa från förvaltningsrätten i Göteborg.

SD-nämndeman steg fram efter uteslutning

LÄS ÄVEN: Skilsmässa gav tre asyl genom nätverksbrister – beviljades med SD-stöd

Kaj Kvorning sitter som nämndeman i både förvaltningsrätt och hovrätt. Kvorning fick ta över som ordförande för SD på Orust efter att den dåvarande ordföranden snabbt avpolletterats i slutet av 2019. Den tidigare ordföranden hade antytt på Facebook att invandrare borde ta livet av sig.