Skolinspektionen stänger muslimska Primus skolan [sic] i Göteborg. Detta efter att det uppdagats att skolans huvudman ljugit för Skolinspektionen om vilka lokaler man har till sitt förfogande för att bedriva undervisning.

I det underlag som skickades in och som gav den muslimska friskoleaktören tillstånd att starta skolan uppgavs att man fått bygglov för ändamålsenliga lokaler. Vid efterkontroll har det visat sig att den uppgiften var osann och att skolverksamheten i stället bedrivs i en nedgången industrilokal som inte uppfyller kraven.

Skolan har med sin muslimska inriktning attraherat cirka 140 elever med invandrarbakgrund som nu måste omplaceras till andra skolor i regionen.

Rektor för Primus skolan är Vernesa Slatina som tidigare varit rektor för den hårt kritiserade muslimska Römosseskolan i samma område. Skolan som startades av den moderate riksdagsledamoten och muslimske fundamentalisten Abderizak Waberi fick stor uppmärksamhet efter att omfattande diskriminering av kvinnliga elever enligt påbud inom islam tillämpades på skolan. Bland förbjöds flickor som menstruerade att delta i vissa verksamheter och flickor gavs lägre betyg än pojkar för samma prestationer.

Samma aktör driver också Algebraskolan, även den med ett tillstånd som erhållits på falska uppgifter om bygglov för riktiga skollokaler. Precis som med Primus skolan är verksamheten inhyst i en gammal industrilokal. Rektor för den skolan, Iman Baroudi, har hävdat att de falska uppgifter man lämnade till Skolinspektionen var ”ett missförstånd”.

Det framgår inte om Skolinspektionens stängningsbeslut omfattar även Algebraskolan, som enligt uppgift ska ha överklagat att få sitt tillstånd indraget. Tidigare har verksamheten avbrutits och eleverna skickats hem efter att brandskyddet dömts ut som undermåligt. Man tillät dock sedan skolverksamheten att fortsätta därför att man på stadsbyggnadskontoret ”inte ville avbryta terminen för eleverna”.

Att tillstånd gavs för skolverksamheten på de båda skolorna beror på att Skolinspektionen inte kontrollerade uppgifterna i ansökan. ”Vi gick på deras ord” har Claes Börjesson, som är jurist på Skolinspektionen i Göteborg, gett som förklaring till hur situationen kunde uppstå.

De båda muslimska friskolorna har tillsammans fått 13,5 miljoner kronor i skattepengar för att bedriva skolverksamhet. Det framgår inte om pengar nu kommer att krävas tillbaka från huvudmannen.