Regeringen har beslutat att de stora mediedrakarna i fortsättningen inte längre ska behöva betala för återvinning av de papperstidningar man säljer. Kostnaden vältras i stället över på medborgarna genom höjda avfallstaxor. Oavsett du läser någon papperstidning eller inte måste du betala.

Principen bakom det så kallade producentansvaret är att den som producerar en vara också ska betala kostnaderna för återvinning och destruering när varan är uttjänt. Detta av miljö- och hållbarhetsskäl.

Men nu frångår regeringen selektivt den gröna principen för att gynna Sveriges mainstream-medier som är de som i störst utsträckning idag fortfarande ger ut sina publikationer i pappersform. Dessa medges genom ett färskt beslut undantag från producentansvaret.

Det innebär i sin tur att kostnaden för insamling och återvinning av tidningar landar på kommunerna. Dessa tar i sin tur ut kostnaden på kommuninvånarna genom att höja avfallstaxan.

Ingen kommer undan

Om du är prenumerant på en papperstidning eller inte spelar ingen roll. Alla ska enligt regeringsbeslutet vara med och stödja mediebranschen. Beroende på kommun och boendeform kan ditt bidrag till mainstream-media i variera med mellan cirka 50-150 kronor.

Det är bara tidningsproducenterna som befrias från ansvaret. Tidningskonsumenternas ansvar att källsortera tidningar och bära iväg med dem till återvinningen kvarstår trots att man nu får bära tidningsproducenternas del av kostnaden.

För den som i ilska över beslutet kastar tidningen i soporna kan det bli kännbara böter – 400 kronor för varje tidning som inte läggs i återvinningen.

Taxehöjningen införs omedelbart i många kommuner medan det i kommuner med lite långsammare administrativa rutiner kan dröja någon månad innan den saltade räkningen dimper ned i brevlådan.

Läggs ovanpå andra avgiftshöjningar

Höjningen för att gynna pappersmedierna kommer i de flesta fall också ovanpå andra på kommunal nivå beslutade avgiftshöjningar som i vissa fall kan bli uppemot 40 procent de närmaste åren.

Trots att producentansvaret utgör en central del av miljö- och klimatpolitiken var det Miljöpartiets tidigare språkrör och förra miljö- och klimatministern Isabella Lövin som drev igenom undantaget för pappersmedia. Genom att vältra över kostnaden på medborgarna menade hon att regeringen ändå tar ansvar för miljön samtidigt som man stöttar mediebranschen.

– Genom dagens beslut avlastar regeringen tidningsbranschen i dess ansträngda ekonomiska situation, utan att tumma på Sveriges möjligheter att nå miljömålen eller främjandet av en cirkulär ekonomi, sade Isabella Lövin i december förra året.