Det var i juli 2016 som den svenska regeringen beslutade att öppna en svensk ambassad i Beirut, Libanon. Anledningen till beslutet var att den tidigare svenska ambassaden i Damaskus, Syrien, stängdes på grund av säkerhetsläget. Av regeringens pressmeddelande framgår att ambassaden ”kommer att fokusera på politisk rapportering och biståndsverksamhet, med särskild inriktning på Syrienkrisen inklusive dess återverkningar i Libanon”. Av UD:s egen information framgår dock att ambassadens uppgift blir att underlätta tillståndsansökningar för utländska medborgare som vill flytta till Sverige.

Ambassaden skulle ersätta ett honorärkonsulat i Beirut med mycket begränsade befogenheter som länge varit den enda svenska representationen i landet. Den svenska diasporan i Libanon hade stora förhoppningar med anledning av detta besked eftersom det har blivit problematiskt att förnya svenska pass och erhålla andra konsulära tjänster för svenskar bosatta i landet i och med kriget i Syrien.

Lars Bergqvist, pensionerad sjökapten och bosatt i Libanon sedan 30 år tillbaka, beskriver problem kopplade till passansökningar för Samhällsnytt så här:

– På grund av inbördeskriget i Syrien har det under flera år ej varit möjligt att besöka ambassaden i Damaskus. Passförnyelse för mig och min familj har inneburit flygresor och hotellövernattningar till grannländer med svenska ambassader.

– Förnyelse av pass har för mig och min familj (vi är fem) alltid varit ett problem. Min fru har dubbla medborgarskap så hon kan alltid bruka sitt libanesiska pass, men för mig och våra barn som efter 30 år i Libanon ej kan få ett medborgarskap, är ett svenskt pass en nödvändighet, både vid resa och för att få uppehållstillstånd i Libanon. Eftersom passförnyelse innebär dyrbara resor till närliggande länder, var det med en viss förhoppning om att förfarandet skulle underlättas jag läste om att en svensk ambassad skulle öppnas i Beirut.

Det dröjde dock nästan två år tills ambassaden slog upp portarna i maj 2018. Och när den väl gjort det har det visat sig att ambassaden inte kommer att kunna erbjuda grundläggande konsulär service till svenska medborgare i Libanon. Ambassaden ska inte handlägga passförnyelser, och inte heller andra konsulära tjänster som borgerlig vigsel eller övervakning av tentamina vid utlandsstudier kommer att erbjudas.

Istället kommer de 15 anställda tillsammans med det honorära konsulatet att ägna sig åt att boka tid och genomföra intervjuer för libaneser, andra nationaliteter med libanesiskt uppehållstillstånd samt palestinier från Syrien som vill flytta till Sverige. En beskrivning av de tjänster som ambassaden erbjuder till svenska respektive utländska medborgare kan läsas på ambassadens hemsida.

Lars Bergqvist kontaktade UD på egen hand med frågor om konsulär service till svenska medborgare i Libanon.  Han fick ett svar undertecknat av Tobias Axelsson, ämnessakkunnig på UD:

”Öppnandet av ambassaden i Beirut innebär inte några förändringar mot hur det sett ut tidigare i fråga om passhanteringen.”

Bergqvist är även kritisk till vad han menar är bristande hantering av säkerhetsfrågor av UD:

– Andra västerländska ambassader har varnat sina medborgare vid specifika säkerhetshot. För några år sedan fick västerländska ambassader förhandsinformation från libanesiska säkerhetstjänsten om bombattentat, och deras medborgare kunde varnas. När jag påpekade detta till ambassaden i Damaskus, var svaret bara att läs på UD:s hemsida samt följ libanesiska nyheter.

Hur ser du på att UD öppnar en svensk ambassad som i princip inriktar sig på hjälp till utlänningar, medan svenska medborgare, som bekostar ambassadens verksamhet genom skatter, inte kommer att få grundläggande service där?

– Jag är reservofficer i svenska flottan och jag har tjänstgjort som militär observatör för FN under inbördeskrigen i Libanon och Jugoslavien, så mänskligt lidande är inget jag tar lätt på, och jag är medveten om att flyktingfrågan är komplex. Men om man nu öppnar en ambassad med 15 anställda så borde en så enkel service som passförnyelse kunna ges.

-Jag är pensionerad sjökapten från norska handelsflottan och erhåller pension från Norge som jag betalar 15% skatt på. När jag beslutar om att ta ut min svenska pension kommer skatten att vara 20%, en skatt som regeringen vill höja till 25%. Onekligen borde man få något för skattepengarna.

Samhällsnytt har pratat med kommunikatör Rasmus Eljanskog på UD:s presstjänst som har lovat att återkomma under dagen. Vi har ställt frågor om varför ambassadens resurser omfördelas till nackdel för svenska medborgare samt vilken årsbudget ambassaden har. I skrivande stund har vi inte fått något svar från UD på våra frågor.