Afghanska män som utgett sig för att vara barn vid asylansökan i Sverige men som befunnits vara över 18 år får utvisas till hemlandet. Det är innebörden av en färsk prejudicerande dom i Migrationsöverdomstolen.

Hittills har det från vissa uttolkare av tidigare domar ansetts finns flera åldersnivåer att laborera med, där den som vid ett medicinskt ålderstest anses vara bara obetydligt äldre än 18 år bör få stanna och behandlas som barn och endast de som konstaterats vara väsentligt äldre utvisas. Den nya domen som kom på tisdagen slår fast att det bara finns en gräns och att den går vid 18 år och ingen annanstans.

Domen slår också fast att den som betraktas som vuxen inte behöver ha någon familj eller annat nätverk i Afghanistan för att en utvisning ska kunna ske. Är man över 18 år förväntas man kunna ta ansvar för sig själv.

Maria Eka, som är chefsrådman vid Migrationsdomstolen i Stockholm, säger i ett uttalande till media att ”det är bra att det har kommit ett klargörande i den här frågan, man behöver helt enkelt dra gränsen någonstans när det gäller en persons ålder”. Hon tycker också att Migrationsöverdomstolen har gjort ”en väldigt ingående och noggrann prövning”.

Eftersom Migrationsöverdomstolen är högsta instans i migrationsmål blir dess utslag prejudicerande, vilket innebär att Migrationsverket och de lägre instanserna, migrationsdomstolarna, måste fatta beslut och döma i enlighet med vad Migrationsöverdomstolen slagit fast.

Tisdagens avgörande undanröjer de oklarheter som tolkats in i en tidigare dom från Migrationsöverdomstolen. Vissa har menat att den domen ska tolkas som att 18-årsgränsen är tänjbar uppåt, så att unga män som relativt nyligen fyllt 18 år också ska betraktas som barn. Den nya domen klargör att det är en felaktig tolkning.

Den afghan som fyllt 18 år kan fortfarande få asyl i Sverige men då utifrån samma bedömningar och skäl som gäller för andra vuxna asylsökande. Dessutom filar regeringen just nu på ett förslag där cirka 9 000 afghanska unga män som fått avslag på sin asylansökan, i flertalet fall bland annat därför att de befunnits vara äldre än vad de uppgett, ändå ska få stanna i Sverige om de anmäler sig till en svensk gymnasieskola. Detta oavsett om de har behörighet till gymnasiet eller inte.

Den tunga remissinstansen Lagrådet har emellertid totalsågat förslaget. I sitt yttrande användes hårt kritiska formuleringar, bland annat att ”gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Regeringen förefaller ändå vara besluten att gå vidare med lagförslaget. Det är framför allt Miljöpartiet som trycker på. Socialdemokraterna ställde sig initialt negativa till en sådan amnestilag.