”Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser” lyder ett talesätt. Det stämmer bra in på många integrationsprojekt som dragits igång i hopp om att göra saker och ting bättre men fått rakt motsatt effekt. Ett exempel är när Borås startade ett projekt i stadens så kallade utsatta områden i syfte att ”fånga upp ungdomar på glid”. I stället blev det en pool för områdets kriminella gäng att rekrytera nya medlemmar.

Samnytt har tidigare rapporterat om polisens pizzakvällar för att omvända gängkriminella invandrare och om ungdomsgårdar som förvandlats till platser för rekrytering till muslimsk terrorism. I Borås ville politikerna göra något för att få bukt med den skenande brottsligheten bland unga i de ”utsatta” områdena Hässleholmen och Norrby. Resultatet blev i stället att gängkriminaliteten eskalerade ytterligare.

Gängledare anlitades att driva projektet

Boråspolitikernas ambition med projektet var att minska nyrekryteringen bland invandrarungdomar till de kriminella gängen. Det man inte räknat med var att de personer kommunen anlitade för att leda projektet, kallat FC Ibra, bakom en fasad av att ha samma målsättning som kommunen egentligen hade ledarpositioner inom det så kallade Hässlenätverket som bedriver en omfattande grov brottslig verksamhet i området.

Detta uppdagades när polisen fick tillgång till dekrypterade chattkonversationer mellan medlemmar i det kriminella nätverket. Av diskussioner om planläggning av grova brott, bland annat beställning av mord, framgick att detta var samma personer som kommunen anlitat för sitt projekt riktat till ”ungdomar på glid”.

Det visade sig att Hässlenätverket sett en möjlighet i att infiltrera FC Ibra i syfte att skaffa sig en ännu bredare och mer lättillgänglig bas att rekrytera nya gängmedlemmar från. Detta hade också lyckats över förväntan bra. Närverket växte som aldrig förr. Polisen skriver i sin utredning:

Syftet med detta projekt var att fånga upp ungdomar på glid men i själva verket fungerade projektet som en rekryteringspool för Hässlenätverket. Detta skedde 2014 och sedan dess har nätverkets storlek växt i lavinartad takt.

Polisen är kritisk till hur politikerna låtit sig luras att finansiera det kriminella nätverket med bidrag som finansierats med kommuninvånarnas skattepengar. Men även på statliga nivå har man låtit sig luras. Bland annat har Allmänna arvsfonden betalat ut miljonbelopp till det kriminellt styrda projektet.

Nätverket [har] haft en viss inverkan genom kommunen då ett projekt som finansierades av Borås Stad drevs av vissa individer som numera bedöms som ledaraktörer inom Hässlenätverket.

Som en följd har den våldsamma brottsligheten i Hässleholmen och Norrby eskalerat bortom kontroll eller ”lavinartat” som polisen uttrycker det. Det handlar om skjutningar, mord, misshandel, personrån knarkhandel, utpressning i form av så kallad beskyddarverksamhet, iscensatta kravaller med attacker mot polisen och mycket annat.

Peder Englund är avdelningschef vid Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) i Borås och arbetade tidigare som polis i området men har nu slutat. Han vill tona ned skandalen, vänder sig mot uttrycket ”lavinartat” och uttrycker sig mer diplomatiskt om det havererade integrationsprojektet som han menar ”inte riktigt föll ut som planerat”.

– Det rekryterades personer som skulle finnas med i skolorna och på fritidsgårdar för att stötta unga. Men många av dem som ingick i satsningen hörde till olika nätverk.

”Det blev fel”

Han intygar samtidigt att kommunen nu ”dragit väldigt stor lärdom” av det inträffade och att man inför liknande framtida projekt kommer att göra betydligt bättre bakgrundskontroller av de personer kommunen anlitar. Även om ”det blev fel” den här gången menar han att ”det är viktigt att driva projekt” av den här typen.

Englund berättar vidare att kommunen har inrättat en särskild styrgrupp som oberoende av vilka politiska partier som har makten ska säkerställa att skattebetalarnas pengar i fortsättningen inte går till att finansiera grov organiserad brottslighet.

På kort sikt hoppas man kunna få ned brottsligheten med bättre gatubelysning som man tror ska få fler vuxna att våga sig ut på gatorna efter mörkrets inbrott. Fler övervakningskameror ska också sättas upp.

Kriminolog: Alla i området måste betraktas som riskgrupp

Svenska Dagbladet som uppmärksammar skandalen har talat med en kriminolog, Amir Rostami, som menar att det här inte är något som går att gardera sig för om man anlitar personer från de miljöer där man vill åstadkomma något. Detta beroende på att ungdomar går in och ut ur gängen hela tiden och att den som inte är brottslig idag kan vara det imorgon och vice versa.

– Att individer som finns i den här typen av projekt återfaller i brott eller inte är mottagliga för förebyggande insatser är inte ovanligt och man ska inte heller bli förvånad. Inträde och utträde ur kriminalitet är inte statiskt utan oftast en dynamisk process.

De utsatta områdena menar han i sin helhet måste betraktas som ”riskmiljöer” där i stort sett vem som helst kan ta steget in i brottslighet.

– Därför behöver man ha väldigt tydliga kontrollmekanismer som projektägare för att säkerställa att projektet inte blir kontraproduktivt, förklarar han.

Att det finns en utbredd fientlighet mot samhället utanför Hässleholmen och Norrby bekräftas av polisens rapport. Många invånare drar en gräns mellan områdena som man ser som sina egna och inte som en del av Sverige. Polisen skriver:

I perioder är nätverket väldigt konfrontativa mot poliser när vi jobbar på ’deras’ område. Det finns otaliga exempel på detta historiskt, inte minst händelsen som resulterade i att en polis blev knivskuren.

Samtidigt som Sverige inte når in i de här områdena beskriver polisen det som ett problem att kriminaliteten i områdena når ut till det övriga Borås med den otrygghet som det för med sig.

Den kriminella påverkan sker inte bara i de utsatta områdena utan i hela Borås och berör i stort sett varje Boråsare och besökare på ett negativt sätt bland annat genom ökad otrygghet och begränsningar av rörelsefriheten.

Redan igång med nya projekt

I Borås låter man sig inte nedslås av motgångarna och är redan i gång med ett nytt projekt som man hoppas ska falla bättre ut än det förra. Det har som syfte att förmå unga kriminella med invandrarbakgrund att lämna brottets bana och börja ”vandra den smala vägen” i stället.

– Vi håller på med ett avhopparprojekt och har förstärkt med socialsekreterare vid mötesplatser i socialt utsatta områden. Och vi har involverat det kommunala bostadsbolaget mer. Jag tycker ändå det går åt rätt håll och vi har blivit betydligt bättre på att samordna, vilket är en nyckelfaktor för att lyckas, förklarar en hoppfull Peder Englund.