En undersökning som gjorts av Századvég Foundation och omfattar alla EU:s 28 medlemsländer visar att en stor majoritet av Europas befolkning ser de enorma migrantströmmarna från tredje världens länder som en stor börda och ett allvarligt hot mot Europa. När det gäller muslimsk invandring upplever 70 procent av européerna denna som ett mycket eller ganska allvarligt hot.

I undersökningen med namnet Projekt 28 redovisas svar på en rad frågor relaterade till den genomgripande demografiska förändring som de europeiska samhällena genomgår som en följd av det mycket höga inflödet av migranter från tredje världens lågutvecklade länder.

Sverige placerar sig i den nedre delen av skalan men det är ändå en majoritet av svenskarna, 55 procent, som upplever det ökande antalet muslimer i samhället som allvarligt hotfullt. I vårt närmaste södra grannland Danmark är motsvarande siffra 72 procent.

Den omfattande illegala invandringen till Europa bekymrar nästan 80 procent av européerna.

67 procent uttrycker stark oro över att stora mängder migranter från Afrika ska komma till Europa under det närmaste decenniet och vad det kommer att medföra.

Undersökningen visar också att en allt större andel av européerna fått klart för sig att majoriteten av de som kommer från tredje världen till Europa inte är flyktingar utan välfärdsmigranter som lockas av utsikterna till en bättre ekonomi och välfärdsförmåner.

En majoritet av EU-ländernas medborgare är också övertygade om att invandringen leder till ökad brottslighet och terrorism. Hela 82 procent av respondenterna är oroliga för större muslimska terrorattacker.

En tydlig majoritet anser också att migrationen medför förändringar av den europeiska kulturen.

De flesta européer uttrycker också missnöje med hur EU-nomenklaturan i Bryssel har hanterat invandringskrisen. Man anser att östeuropeiska länder som Ungern och Polen har fört en bättre migrationspolitik än de länder som rättat sig efter påbuden från Bryssel.

När det gäller det omdiskuterade EU-centraliserade kvotsystemet för migranter är det stora åsiktsskillnader mellan befolkningarna i Öst- respektive Västeuropa, där motståndet är betydligt högre i öst än i väst.

Överlag föredrar dock en majoritet av européerna hjälp på plats i migranternas hemländer och närområden framför hjälp genom invandring till Europa.

En förkrossande majoritet anser att invandringen utgör en stor ekonomisk börda för mottagarländerna.