En rapport från bostadspolitik.se, som ägs av byggbolaget Veidekke, menar att nästan hälften av Sveriges hemlösa är födda utomlands. Vid den senaste studien av kommunernas kostnader för att lösa boendesituationen för de hemlösa kom Boverket (2015) fram till att kostnaderna uppgick till cirka 5,3 miljarder om året.

Socialstyrelsens senaste kartläggning om hemlösheten från 2017 visade att det fanns cirka 33 000 hemlösa i Sverige enligt deras definition. 62 procent av dem uppgavs vara män, uppger Bostadspolitiks rapport.

Med hemlöshet avses i vardagligt tal oftast det som Socialstyrelsen kallar akut hemlöshet. De definierar det som någon som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller motsvarande. Men också de som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar eller motsvarande.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet är dock bredare och alla de som inte har tillgång till ett stadigvarande och ändamålsenligt hem. Av dessa var nästan hälften inte födda i Sverige.

Tre modeller

Sociala övergångskontrakt är en modell där socialtjänsten eller liknande kommunalt organ hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand till hemlösa personer. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät år 2019 erbjuder 265 av landets 290 kommuner, omkring 90 procent, sådana kontrakt. Totalt finns enligt undersökningen cirka 25 000 kontrakt, en ökning från 2014 när de uppskattades till drygt 11 000.

Alternativet är ”direktägda bostäder” där kommunen alltså köper en fastighet och därefter hyr ut dem. Omkring hälften av kommunerna har sådana lösningar och sammanlagt ägs 7600 bostäder för detta ändamål.

Nacka stack ut i detta hänseende när de efter totalinvandringen 2015 köpte 100 bostadsrätter för över 300 miljoner kronor, där de flesta gick till nyanlända invandrare.

Det tredje sättet är ”hyresgarantier” som innebär ett borgensåtagande för kommunen som skyddar fastighetsägare från hyresförluster om betalningen av hyran uteblir. De kommuner som använder detta har minskat något på sistone, trots att staten ger 5000 kr i stöd per hyresgaranti.

Samtidigt menar rapporten att Stockholms stads bostadssociala resurs, SHIS, har tillgång till cirka 4 000 lägenheter, varav 42 procent är vigda åt nyanlända.

Malmö sticker ut

I invandrartäta Malmö har hemlösheten till exempel ökat med 253 procent sedan 2015. Under samma period har kostnaderna gått från 260 till nästan 600 miljoner om året. 70 procent av de hemlösa i Malmö är födda utomlands, och cirka 36 procent har bott i Sverige i mindre än tre år.

I Boverkets rapport från år 2015 uppskattade de kostnaderna för boende i de tre olika hemlöshetssituationerna till 4,8 miljarder kronor. På denna kostnad läggs sedan kommunernas hantering av detta vilket adderar ytterligare 500 000 kronor per år.

Andra uppskattningar ger något högre siffror, där kostnaden per hemlös och år varierar från 240 000 kronor till 310 000 kronor.