Nyligen backade regeringen från ett förslag om att förbjuda deltagande i terroristorganisationer. Detta efter kritik från lagrådet om att det skulle begränsa föreningsfriheten. Nu lanserar man ett snarlikt lagförslag, men denna gång riktat mot det man kallar rasistiska organisationer. Regeringen vill även få lagliga möjligheter att stänga ned medier som man anser vara rasistiska och ökad kontroll över vad som får sägas på Internet.

I ett pressmeddelande på torsdagen skriver regeringen att otryggheten i samhället har sin grund i att ”rasistiska organisationer sprider hat och hot via medier och på internet” vilket man menar ”utgör ett särskilt hot mot vårt samhälle”. Man ska nu därför utreda ett lagförslag om att förbjuda det man rubricerar som rasistiska organisationer och deras medieverksamhet.

I en kommentar pekar justitieminister Morgan Johansson (S) ut nazister och vit makt-miljön som en målgrupp som ska träffas av den nya lagen. Johansson talar samtidigt även om ”andra högerextrema organisationer” men utan att precisera vilka dessa är.

Det framgår inte heller av pressmeddelandet på vilket sätt regeringen tänkt sig att begränsa pressfriheten för att komma åt de medier man vill förbjuda. Likaså är det oklart vilka verktyg man vill ge lagstiftaren för att på Internet kunna stoppa spridningen av sådana uttalanden som inte idag träffas av gällande inskränkningar i grundlagarna beträffande yttrande- och åsiktsfrihet.

Regeringen ska nu tillsätta en kommitté för att diskutera hur det aviserade förbudet mot rasistiska organisationer ska utformas. Senast 2021 ska ett färdigt lagförslag finnas för riksdagen att ta ställning till.

Det tidigare förslaget om att förbjuda våldsbejakande terroristorganisationer mötte skarp kritik från lagrådet som menade att det skulle utgöra alltför långtgående inskränkningar i föreningsfriheten och därmed demokratin. Det är oklart hur man ska vinna lagrådets gillande för det nu aktuella förslaget som av allt att döma innefattar än mer långtgående ingrepp de demokratiska fri- och rättigheterna.