Fardous El-Sakka är muslimsk fundamentalist och vägrar av religiösa skäl ta män i hand. Kunskapsskolan i Helsingborg där hon hade ett lärarvikariat ansåg inte att sådan religiös extremism var förenlig med arbetsuppgifterna som lärare och därför avslutade man samarbetet. Fardous har krävt friskolföretaget på 120.000 kronor i skadestånd för diskriminering och i dagarna togs fallet upp i Arbetsdomstolen. Utslaget som väntas först i april kan komma att bli prejudicerande för arbetsgivares rätt att dra en gräns för religiös extremism på arbetsplatsen.

Det Arbetsdomstolen i sak ska ta ställning till är om det strider mot svensk arbetsrättslagstiftning att, som rektor på Kunskapsskolan gjorde, ställa krav på en anställd att hälsa på samma sätt på alla personer, oavsett kön – Fardous har inga problem med att handhälsa på kvinnor, men vägrar göra det med män, något som utifrån svenska värderingar kan betraktas som könsdiskriminerande. Fardous eventuella diskriminering av personer i sin yrkesutövning är dock inte något som Arbetsdomstolen valt att pröva.

”Fardous bröt mot skollagen och läroplanen”
Lars Backström, som företräder friskoleföretaget i målet, anser dock att Fardous inställning och agerande är könsdiskriminerande och att detta strider mot skollagen och läroplanen på ett sätt som har högre prioritet än den religionsfrihet som Fardous åberopar. I en kommentar till SVT utvecklar han skolans hållning:

– Här är det en avvägning mellan olika rättigheter; religionsfrihet och icke-diskriminering på grund av kön. Vi anser inte att skolan ställt vikarien inför ett ultimatum. Skolan har gjort klart för henne vad skollagen och läroplanen kräver av både lärare och annan personal. Den man, eller kvinna, som inte blir hälsad på och tar illa upp av detta kan anse sig missgynnad på grund av sitt kön.

Det var efter att Fardous fått denna information från Kunskapsskolan i augusti 2016 som hon vände sig till Diskriminieringsombudmannen (DO). Myndigheten ansåg dock att frågan i först hand var facklig och uppmanade henne att vända sig till sitt fackförbund, Unionen, som på oklara grunder beslöt driva frågan i Arbetsdomstolen för att skapa ett prejudikat för muslimska fundamentalisters rätt att vägra ta i hand på arbetsplatsen.

Nej till fundamentalism inte ”rätt rekryteringskrav” enligt facket
Gabriel Wernstedt, som är pressekreterare på Unionen, säger i en kommentar till SVT att Unionens hållning är att ”arbetsgivaren ska ställa rätt krav vid rekrytering”, underförstått att Kunskapsskolans krav på att anställda ska handhälsa på alla oavsett kön inte är rätt krav att ställa. Wernstedt bemöter i uttalandet inte Kunskapsskolans argument att Fardous agerande är i strid med läroplan och skollag.

Arbetsdomstolens utslag är av stor vikt då det blir det första i sitt slag i Sverige. Tidigare finns ett antal tingsrättsdomar i fall som rör muslimska fundamentalisters rättigheter och skyldigheter men ingen dom i en arbetsrättslig tvist där Arbetsdomstolen är högsta juridiska instans.

I ett flertal av de fall av fundamentalistiskt muslimsk handskakningsvägran som uppmärksammats och lett till juridiska tvister har det – i motsats till detta fall – handlat om män som vägrat hälsa på kvinnor.