➤ SD-riksdagsledamoten Markus Wiechel ställde den 14 november en skriftlig fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke gällande huruvida regeringen har kontroll på omfattningen av att andra länder, ofta muslimska diktaturstater, finansierar byggandet av moskéer i Sverige. Wiechel ville även veta vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förhindra sådan finansiering i framtiden. Nu har ministern svarat.

I svaret skriver Bah Kuhnke att regeringen inte har någon uppfattning om hur omfattande den utländska finansieringen av moskéer i Sverige är. Huvudmannen för ett moskébygge i Sverige är oftast en ideell förening, och Bah Kuhnke påpekar att det i Sverige inte finns någon laglig skyldighet för en ideell förening att särredovisa varifrån en intäkt kommer. Följaktligen har regeringen inga uppgifter om inflödet av utländska pengar till moskébyggen i Sverige.

Kuhnke ser heller inget problem med detta och skriver i sitt svar till Wiechel att regeringen inte avser att vidta någon åtgärd i syfte att ålägga ideella föreningar att särredovisa varifrån en intäkt kommer, vilket ímplicerar att regeringen heller inte har för avsikt att stoppa utländsk finansiering av moskéer från exempelvis Saudiarabien och Iran.