I början av månaden fattade Migrationsverket ett myndighetsbeslut som inte förankrats i riksdagen om att det för så kallade ensamkommande utan asylskäl som omfattas av den hårt kritiserade gymnasielagen ska räcka med en provanställning för att få sina tillfälliga uppehållstillstånd permanentade. MP, V och C har även krävt att anställningstiden halveras från två till ett år, ett förslag som regeringen nu vill införa från och med torsdag i nästa vecka.

Gymnasielagen sågades av juridiskt sakkunniga remissinstansen Lagrådet med att ”gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas” men röstades ändå igenom. Lagen innebar att mellan 9 000 och 12 000 unga migranter från framför allt Afghanistan som ljugit om sin ålder och/eller sina asylskäl ändå gavs rätt att stanna i Sverige och dessutom bjöds på en gymnasieutbildning utan krav på sådan grundskolekompetens som normalt gäller för att antas.

LÄS ÄVEN: Jobbkrav för ’ensamkommande’ ändras – provanställning räcker för permanent uppehållstillstånd

Efter genomgånget gymnasium skulle de i den aktuella gruppen beviljas permanent uppehållstillstånd under förutsättning att de kan varaktigt kan försörja sig själva. Kravet var en riktig anställning med en längd på minst två år. Den ekonomiska kris som följt i spåren av corona-pandemin har gjort det svårare att få jobb och många som haft jobb har blivit arbetslösa.

MP, V och C har krävt att gymnasiemigranter ska särbehandlas och hållas skadeslösa genom att kraven på motprestation mildras i förhållande till vad lagen anger. Migrationsverket beslöt i början av november att det ska räcka med provanställning för att bevilja permanent uppehållstillstånd för de gymnasiemigranter som nu ska ut på arbetsmarknaden. Detta utan förankring i riksdagen.

LÄS ÄVEN: Gymnasiemigranter besvikna på jobbkrav för att få stanna: ”Jag trivs inte så bra i Afghanistan

Ett förslag som också cirkulerat på initiativ av MP, V och C är att kravet på anställningens varaktighet halveras, från två till ett år. Efter påtryckningar har MP och C fått med sig Socialdemokraterna, i slutna samtal efter den parlamentariska migrationsöverenskommelse som nyligen träffades där förslaget inte fick gehör. Man meddelar från regeringen att förslaget nu ska gå på snabbremiss – redan på torsdag nästa vecka kan de lättade kraven vara på plats.

Regeringen och den migrationspolitiska uppgörelsen har tidigare slagit fast att tillfälliga uppehållstillstånd numera ska vara regel, inte som tidigare permanenta sådana. Det framgår inte varför man valt att frångå regeln och inte i ett första skede förlänger uppehållstillstånden tillfälligt i avvaktan på att se om gymnasiemigranterna etablerar sig som självförsörjande i Sverige.