I en ny undersökning framgår att unga mår allt sämre i skolan och trivseln där minskar samtidigt som skolstressen ökar. Endast en liten minoritet uppger att de tycker mycket bra om skolan.

Det är Folkhälsomyndigheten som presenterar resultatet från sin kartläggning Skolbarns hälsovanor i Sverige 2021/2022 av elevers hälsa där 42 000 elever i åldrarna 11, 13 och 15 år svarat på frågor om sin situation.

– Generellt så visar undersökningen att det skett en försämring av skolbarns livsvillkor och levnadsvanor på flera områden. Det här behöver uppmärksammas av beslutsfattare på alla nivåer, och av skolpersonal och andra som arbetar för att främja barn och ungas hälsa och livsvillkor, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

LÄS ÄVEN: Läsförmågan bland svenska elever sjunker

Studien visar bland annat att endast nio procent av de 13-åriga flickorna tycker mycket bra om skolan. Bland pojkarna ligger motsvarande andel på 13 procent. Det är de lägsta siffrorna sedan studien startades 1985.

Många uppger också att de ofta känner sig nedstämda, är på dåligt humör och har sömnsvårigheter. En majoritet av alla 15-åriga flickor har problem med just sömnen. Studien visar även att elevsammahållningen minskar och att mobbningen ökar.

Diabetes och eksem

Bland 13- och 15-åringarna har nästan en tredjedel en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, till exempel adhd, diabetes, allergi och eksem.

– Rapportens resultat visar på vikten av att förskolan och skolan lyckas med att få barn och elever att nå utbildningens mål. Alla barn och elever ska möta en lärmiljö som är trygg och främjar välmående där de lär sig, utvecklas och mår bra. Samverkan med andra aktörer är väldigt viktigt för att tidigt och samordnat uppmärksamma barn och unga, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

LÄS ÄVEN: Explosioner och misshandlade lärare – skola stängs