säpo

Foto: Säkerhetspolisen

Inrikes

Skärpt säkerhetsprövning vid anställning av migranter

Publicerad 1/29/2023
Annons

I motsats till många andra länder är kraven på migranter i Sverige låga för att kunna anställas eller utses till befattningar som är att anse som säkerhetskänsliga och där lojalitet med andra länder eller grupper än Sverige kan medföra sårbarhet och risker. Nu vill Säpo att kraven skärps. Men fackföreningarna stretar emot och tycker inte att ansvaret ska läggas på den enskilde migranten att troliggöra att han eller hon inte är olämplig.

I Sverige finns många migranter med dubbla medborgarskap med släktband och ägandekopplingar, där det andra landet inte sällan har andra intressen än Sverige och ibland även bedriver spionage mot vårt land och kräver av sina medborgare i utlandet att vara lojala mot dem och behjälpliga med att inhämta underrättelseinformation.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Så går det när saker ska mångkulturaliseras

Efter decennier av exceptionellt hög invandring är antalet personer i Sverige stort som kan misstänkas utgöra ett hot eller risk och ha sin lojalitet någon annanstans än hos vårt land. Nu slår Säpo larm om att säkerhetsprövningen av personer i sådana kategorier behöver skärpas.

Säkerhetspolisen anser att reglerna i sig inte är tillräckligt hårda och att många företag brister i sin tillämpning av dem, vilket minskar säkerheten och ökar riskerna ytterligare. Man kräver därför i en hemställan till regeringen både att reglerna i säkerhetsskyddsförordningen skärps och att arbetsgivare avkrävs att iaktta en bättre regelefterlevnad.

På senare tid har antalet skandaler ökat där det framkommit att okontrollerade migranter, varav vissa till och med befunnit sig illegalt i Sverige, fått jobb på skyddsobjekt och andra platser där det krävs säkerhetsklassning. Men även i fall där en sådan prövning gjorts inför anställningen slipper enligt Säpo för många igenom som kan befaras vara olämpliga.

Det handlar enligt myndigheten om personer med dubbelt medborgarskap, familjeband till forna hemlandet och/eller ägarintressen i utlandet. Redan idag ska sådana faktorer vägas in men det görs inte i tillräcklig omfattning menar Säpo.

Vid sidan av länder i tredje världen där våldbejakande islamism är utbredd kan enligt Säpo bakgrund i och kopplingar till exempelvis Kina och Ryssland vara problematiska. Myndigheten vill se en större återhållsamhet med att anställa sådana personer.

I dessa grupper kan finnas både personer som av egen övertygelse är lojala med andra intressen än Sveriges men också sådana som blir föremål för påtryckningar genom att anhöriga i det forna utlandet hotas med repressalier. Också sådant ska redan med befintliga regler vägas in i säkerhetsbedömningen men det görs ofta inte.

Enligt Säpo beror denna underlåtenhet på att arbetsgivare inte vill riskera att hängas ut i media som främlingsfientliga om de ställer andra krav på migranter än svenskar vid anställning och uppfattas misstänkliggöra personer för att vara en säkerhetsrisk på grund av sin utländska bakgrund. Arbetsgivare med den inställningen får nu uppbackning av facket som motsätter sig Säpos krav som innebär att invandrare får ytterligare krav på sig.

Fackförbunden tecknar ett framtidsscenario där personer som kanske redan under lång tid innehaft en särkhetskänslig tjänst kan komma att underkännas om reglerna skärps. Det betraktar man som orimligt.

Det har varit mer regel än undantag att migranter kastat eller förstört sina identitetshandlingar innan de klivit över den svenska gränsen, vilket lett till att det i Sverige finns ett mycket stort antal personer vars verkliga ålder, identitet och ursprung är oklart och där de registrerade uppgifterna bygger endast på migrantens egna muntliga utsagor.

I många lågutvecklade ursprungsländer är det också svårt eller omöjligt för myndigheterna och arbetsgivare i Sverige att få fram några tillförlitliga uppgifter om en migrants bakgrund. Praxis har blivit att hellre fria än fälla när sådana personer anställts till säkerhetskänsliga jobb..

Säpo vill nu att större krav ställs på den som söker ett säkerhetskänsligt jobb att vara behjälplig med att ta fram de uppgifter om sin bakgrund som arbetsgivaren behöver för att säkerställa att denne inte utgör en säkerhetsrisk. Men facket motsätter sig att det ansvaret läggs på individen och kallar det för ”ett hot mot rättssäkerheten”.

Säpo har i sin hemställan till regeringen med rubriken ”Skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning” sammanfattat de ändringar man vill se som tillägg i säkerhetsskyddsförordningen i fem punkter:

• Uppgifter om utländskt medborgarskap och anknytning till utlandet ska alltid finnas med i den grundutredning som ingår i säkerhetsprövningen.

• Det är den enskilda som prövas som ansvarar för att lämna alla uppgifter som kan ha betydelse för prövningen.

• Uppgifterna i utredningen måste bedömas som tillförlitliga oavsett om de härstammar från Sverige eller utlandet.

• Avsaknad av tillförlitliga uppgifter eller andra brister i utredningen utgör hinder mot en godkänd säkerhetsprövning.

• När den som prövas har utländskt medborgarskap eller annan anknytning till utlandet, ska vid bedömningen särskild vikt läggas vid det säkerhetshot mot Sverige som landet i fråga utgör.

Säpos hemställan har varit ute på remissrunda och bollen ligger nu hos regeringen. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om när regeringen kan komma att fatta ett beslut och de skärpta reglerna vara på plats.

LÄS ÄVEN: Försvarsmakten beordrades ”öka mångfalden” – anställde iranier som spionerade åt Ryssland

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1073Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons