Den höga invandringen till Sverige har lett till att traditionella och för många självklara svenska värderingar – varav många har kristen grund – ifrågasätts och trängs undan till förmån för andra värdesystem. En färsk undersökning visar att alltfler svenskar anser det viktigt att samhället i Sverige bygger på kristna värden.

Inför valet 2014 undersökte Survey-institutet på Linnéuniversitet i Växjö hur stor andel av väljarkåren som anser det viktigt att hålla fast vid att det svenska samhället bygger på kristna värderingar. 20 procent angav då att man såg det som viktigt. Inför valet i höstas svarade dubbelt så många, 40 procent, jakande på samma fråga.

Magnus Hagevi, som är professor i statsvetenskap, säger i en kommentar till Sveriges Radio att det inte handlar om någon religiös kristen väckelse. Andelen bekännande kristna i Sverige har inte ökat.

Det är i stället bland sekulära svenskar som den stora ökningen kan konstateras. Enligt Hagevi har det en tydlig koppling till den ökande kritiken mot den förda invandringspolitiken. Många upplever att svenska värderingar är hotade och man sätter likhetstecken mellan det svenska och det kristna i motsats till och konfrontation med det utländska och muslimska.

Exakt vilka svenska värderingar som de svarande anser vara kristna framgår inte av undersökningen. Hagevi menar dock att det finns en skillnad mellan den sekulära gruppen och den bekännande kristna gruppen i vilka svenska värderingar som är att betrakta som vilande på kristen grund.

Den största ökningen kan konstateras bland väljare med partisympatier hos Moderaterna och Socialdemokraterna. Men en uppåtgående trend för försvar av kristna samhällsvärderingar förekommer enligt undersökningen hos samtliga partier.