En kvinna från Syrien har sökt asyl med många angivna skäl. Bland annat anför hon att hon lett ett kurdiskt TV-program och att människor kan tro att hon skiljt sig om hon återvänder hem. Till slut fick hon asyl därför att hon är gravid.

En kvinna från Syrien har sökt asyl. Som asylskäl anför hon att hon varit programledare för ett kurdiskt TV-program. Hon vill även ha asyl för att hon är en ”kurdisk kvinna” och för att hon inte har något familjenätverk i hemlandet. Vidare vill hon få asyl eftersom hon ska ha ”spridit information om den kurdiska militären”. Ytterligare en anledning är att människor skulle kunna tro att hon skiljt sig om hon återvänder hem och att hon då kan drabbas av hedersvåld.

Migrationsverket delade inte ut asyl på någon av dessa grunder och kvinnan överklagade då till Migrationsdomstol.

Kommer från provinsen Al-Hasakah

I en serie domar från migrationsdomstolen i Stockholm är domstolen oense med Migrationsverket om provinsen Al-Hasakah i Syrien. Domstolen anser att i princip alla därifrån ska ha asyl medan Migrationsverket anser att de kan utvisas. I den aktuella domen skriver domstolen:

Konflikten i provinsen Al-Hasakah, inklusive orten Al-Malikiyah, är så allvarligt att det finns grundad anledning att anta att en civilperson bara genom sin blotta närvaro där skulle löpa en verklig risk att utsättas för ett allvarligt och personligt hot mot liv eller lem, vilket A därmed också skulle göra vid ett återvändande dit.

Graviditet ger asyl

Domstolen skriver att kvinnan inte behöver beviljas asyl i Sverige om det kan anses mer rimligt för henne att bege sig till någon annan provins i Syrien än Al-Hasakah. Domstolen skriver även att rådande praxis är att Migrationsverket har bevisbördan och ska bevisa att ett internflyktsalternativ finns. Migrationsverket anser i det här fallet att inget rimligt internflyktsalternativ finns eftersom kvinnan gått och blivit gravid. I domen står skrivet:

Migrationsverket har i ett yttrande till domstolen bedömt att A, i egenskap av ung, gravid kvinna och utifrån vad som kommit fram om hennes nätverk, inte kan anses ha ett relevant internflyktsalternativ i Syrien.

Kvinnan beviljas asyl som ”alternativt skyddsbehövande”. Domslutet var enhälligt och de som dömde var rådmannen Katerina Petkovska och nämndemännen Bo Jüterbock (S), Matilde Linder (MP) och Marek Rajkowski (M). Domen går att ladda ner i anonymiserat skick här.