På den vänsterliberala kanten vill många riva ned nationsgränserna och låta alla människor i världen bosätta sig var de vill. En färsk undersökning visar att det för Sveriges vidkommande snabbt skulle få förödande konsekvenser och innebära en fördubbling av befolkningen där de allra flesta skulle komma från länder som det redan finns stora problemtyngda invandrargrupper av här.

Drygt en miljard människor från lågutvecklade länder vill hellre ta sig till väst för att utan egen ansträngning få del av den levnadsstandard vi skapat här än att själva kavla upp ärmarna och hugga i för att utveckla det egna landet. För ungefär 10 miljoner av dessa står Sverige högst upp på listan.

Det visar en världsomfattande studie genomförd av Gallup World Poll (GWP) vars siffror sedan raffinerats av svenska Delmi där man intervjuat människor i fler än 160 länder. Det skulle innebära en snabb fördubbling av Sveriges befolkning och lika snabbt med god marginal göra etniska svenskar till en minoritet i landet.

Har redan släktingar eller bekanta här

De allra flesta som vill till Sverige är människor från länder i tredje världen där många redan invandrat till Sverige. Man har släktingar eller bekanta här som berättat om hur den som tar sig till Sverige utan motprestation får gratis bostad, gratis försörjning och gratis tillgång till alla välfärdstjänster.

Paradoxen är att dessa system som redan är hårt ansträngda skulle kollapsa om Sverige öppnade dörren för de 10 miljoner välfärdsmigranter som vill hit – varken bostadsbeståndet, socialbidragen eller skola, vård och omsorg skulle klara en sådan anstormning.

Trycket på Sverige ökar trots åtstramningar

Efter asylkaoset 2015 har migrationspolitiken stramats åt något. Dessa åtgärder har dock varit helt otillräckliga om avsikten varit att signalera till människor i omvärlden att inte välja Sverige som migrationsmål.

I stället för att minska i popularitet har trycket på Sverige enligt den aktuella studien ökat de senaste fem åren. Om den nya Tidöregeringen, där Sverigedemokraterna getts stort inflytande över migrationspolitiken, kan vända trenden återstår ännu att se.

Andra länder än värre utsatta

Men trots att migrationstrycket på Sverige är förbi varje gräns för det rimliga och hanterbara är situationen ännu värre för många andra västländer.

Om man får tro studien hamnar Sverige bara på 6:e plats i popularitet i Europa, slaget av bland annat Tyskland, Frankrike och Spanien. Och i världen kommer vi enligt GWP bara på plats 21. Toppar globalt som resmål för välfärdsmigranter gör USA, Kanada och Australien.

Fler kan få resurser att ta sig hit

Att migrationsströmmarna ändå inte är större än de är beror dels på att de flesta länder har någon form av politik för reglerad invandring. En tillbakahållande faktor är också att många som vill till väst från lågutvecklade delar av världen inte har resurser att ta sig hit.

Det finns organisationer som arbetar för att öka migrationsströmmarna, exempelvis de NGO:er som hjälper till att smuggla migranter över Medelhavet men också sådana som George Soros Open Society Foundations som på bred front förser migranter med betalkort och annat för att de ska kunna göra resan från tredje världen till väst.

Tre av fyra utpräglade välfärdsmigranter

Av den dryga miljard människor som bor i lågutvecklade länder och vill därifrån är tre av fyra tydliga välfärdsmigranter som vill flytta till ett högutvecklat land. Av dessa vill i sin tur en av fyra till EU oh knappt var tredje till något annat utvecklat land.

USA toppar den globala listan. Fler än var femte till dit medan något färre än var tionde föredrar Kanada och ungefär lika många Australien. Till Tyskland vill cirka 5 procent, till Frankrike 4 procent och till Spanien 2 procent. ”Bara” 1 procent har Sverige som förstahandsval.

Sverige än populärare om hänsyn tas till befolkningsstorlek

Bland de som vill till EU är det 5 procent eller cirka 10 miljoner som föredrar Sverige framför övriga EU-länder. Men de här siffrorna tar inte hänsyn till hur stor befolkning destinationsländerna har och hur mycket en inflyttning skulle påverka den demografiska profilen som helhet.

Tar man hänsyn till att Sverige bara har 2 procent av EU:s befolkning hamnar Sverige relativt sett betydligt högre på listan över populär migrationsmål i EU.

Unga män och ’sociala turister’ dominerar

Bland de som vill välfärdsmigrera är unga män tydligt överrepresenterade. Av de som vill specifikt till Sverige är en oproportionerligt stor andel personer med hälsoproblem som lockas av den offentligfinansierade vården – personer som den tidigare S-ledaren och statsministern Göran Persson myntade namnet ”sociala turister” för.