Vaccinationspass gäller sedan i onsdags för att få tillträde till det tyska parlamentet, Förbundsdagen. Det riskerar sätta demokratin i landet ur spel då det slår olika hårt mot partierna och därmed ändrar den politiska maktbalans som väljarna röstat fram.

Hårdast ser kravet ut att drabba nationsvänliga Alternative Für Deutschland (AfD) där proportionellt flera ovaccinerade finns jämfört med övriga partier. Partiets parlamentsledamöter genomförde nyligen en protestaktion i kammaren där man höll upp skyltar med texten ”Freiheit statt spaltung” – frihet i stället för splittring.

Tillträdesförbudet gäller såväl kammarens som de olika utskottens lokaler. Det är oklart i vilken utsträckning parlamentsledamöter i stället erbjuds möjlighet att delta digitalt i det politiska arbetet eller det har utformats något kvittningssystem för voteringar som motverkar att de till följd av parlamentarikers frånvaro utfaller på ett sätt som inte återspeglar folkviljan.

Anklagas för politiska motiv

Samtidigt riktas anklagelser mot den tyska regeringen för att ha som ett av sina syften med reglerna att missgynna AfD. Även de fullvaccinerade AfD-parlamentariker som genomförde den tysta plakatprotesten har blivit föremål för hot om att bli avstängda med hänvisning till att den sortens aktioner i kammaren skulle vara olagliga.

Protester har som i andra länder förekommit i Tyskland mot covid-restriktioner och vaccinationspass i andra sammanhang och hur dessa inskränker de medborgerliga fri- och rättigheterna och får en diskriminerande effekt utifrån ett vi och dom-tänkande. Kritiker menar dock att det är allvarligare när sådana regler nu införs som sätter den demokratiska processen ur spel.

Reglerna kan också komma att skärpas ytterligare. Idag kan den som haft covid de senaste sex månaderna medges undantag från kravet på vaccinationspass med hänvisning till att man då sannolikt är immun mot sjukdomen. Förslag finns dock på att halvera den frihetsperioden till endast tre månader.

Vaccinationspass alltmer ifrågasatt

Införandet av vaccinationspass som en effektiv åtgärd mot smittspridning ifrågasätts nu alltmer, även från smittskyddsläkare och andra experter på området. De idag tillgängliga vaccinerna skyddar endast delvis mot den mer smittsamma variant av viruset kallad omikron som nu helt dominerar.

Det innebär att vaccinerade smittas i lika stor utsträckning som ovaccinerade och därmed också i lika hög grad sprider smittan vidare, även om man själv får mildare sjukdomssymptom. Vissa menar att vaccinerade till och med av det skälet utgör en större smittorisk då man kan ha så lindriga symptom att man tror sig bara var lätt förkyld och inte stannar hemma och undviker kontakter med andra.